- 8 - Bij de vierde stemming blijken te zijn uitgebracht: 11 stemmen op de heer Goossens, 8 stemmen op de heer Schaafsma en 1 stem op elk van de leden Loos, Maehielse en Hendriks. Niemand heeft dus de volstrekte meerderheid behaald, om welke reden tot een tweede vrije stemming wordt overgegaan, lij deze blijken te zijn uitgebracht: 12 stemmen op de heer Goossens, 9 stemmen op de heer Schaafsma en 1 blanco-stem. De heer Goossens is dus benoemd. Hij verklaart desgevraagd, zijn benoe ming aan te nemen. Tot vaststelling van de ontwerp-verordening wordt hierna conform het voor stel overgegaan (zie het besluit nr. l/l687). 9. ALSVOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR INWENDIGS VERBOUWING VAN HET GEMEENTEHUIS PRAE-ADVIES NO. 4O4). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 20e wijziging van de begroting 19o0 van de gemeente en dat tot 7e wijziging van de begroting 1960 van de dienst van openbare werken). 10. ALSVOREN TOT VASTSTELLING IN ONTWERP VAN HET UITBREIDINGSPLAN "VILLA- PARK- VERFRAAI ING(PRAE-ADVIES NO. 405). De heer BRAAI moet deze vergadering tot zijn spijt vroeg verlaten. Deze zaak ligt hem echter na aan het hart. Wanneer we de oostelijke entree zien, zoals die nu op de kaart geprojecteerd is, blijkt, dat er vanaf de Rijksweg haaks moet worden afgeslagen en dat men dan door een grootse laan Roosendaal moet binnenrijden, waarna die laan doodloopt 00 de singel. Daarvandaan kan men zich dan naar de Molenstraat of naar de Nieuwe Markt begeven. Het is voor spreker een groot bezwaar, dat deze entree 00 een gegeven ogenblik in de singel geen vervolg meer heeft; zich niet onlost, maar doodloopt op een muur. Bovendien is het voor hem de vraag, of~het v/el noodzak011 jk is, een entréeweg aan te leggen, als er een behoorlijke °n f G -t--" 1,,/e ^Boen als zodanig toch de Bredaseweg. Bovendien is er een aesthetisch bezwaar. Bij de panden aan de Molenstraat komt men langs de achtergevels. Er zal een waardevermindering van de desbetreffende panden ontstaan. De Bredaseweg zal een derderangs weg worden. Aan de kosten durft spreker niet eens te denken. Nu is er een vloeiende afvoer van het verkeer vanaf Breda, dan komt er een haakse verbinding. Dit alles zijn negatieve opmerkingen, Spreker wil daaraan enige positieve toevoegen. Als de Bredaseweg wordt veranderd in die zin, dat er twee rijwegen en twee rijwielpaden komen en als we de flessenhals in de Hoogstraat ver ruimen, ^ontstaat er een betere entree. Een andere oplossing zou het zijn, e entree zo te houden als die nu gepland is, maar deze zó om te buigen at nij op de Boulevard uitkomt. Van hieruit zou het inkomende verkeer via de Boulevard en de Burgerhoutsestraat naar de Nieuwe Markt geleid kunnen worden. Spreker is absoluut tegen het onderhavige voorstel. De VOORZITTER zegt, dat hij nu al gedurende een week of vier, vijf dage- 13vS op dit plan kijko* Jat men mist is een logische ontsluiting van de mnens ad. Het is echter zo, dat de oostelijke entree nog een onderwerp van discussie is en dat burgemeester en wethouders dit plan uitsluitend" in e raa hebben gebracht, omdat er zo'n behoefte bestaat aan grond voor e woning ouw. De heer Braat is bang van de kosten; spreker durft zelfs niet te denken aan de kosten van het eerste deel van de invalsweg. Nu hebben burgemeester en wethouders het voornemen, daar waar de invalsweg- geprojecteerd is, voorlopig een straatje te doen aanleggen van normale° - breedte - 9 breedte en intussen het dispuut over de invalsweg voort te zetten. Spre ker heeft gesproken met de heren Gouwetor en Groosman. Het is de bedoe ling, hun opdracht te geven om, als een grote ring niet mogelijk is, toch een voorziening te ontwerpen, waardoor een kleinere ring rondom de mnenstad ontstaat. De Boulevard heeft een behoorlijke breedte. De heer Gouwetor heeft echter het idee in eerste instantie verworpen. Naar spre kers mening is deze er wat op uitgekeken. Maar het idee boeit de heer -roosman wel. De^ raad kan echter vandaag een beslissing nemen met de restrictie, dat hij niet over de oostelijke invalsweg stemt. De heer BRAAT zegt, dat de zaak nu een andere kleur voor hem heeft ge kregen. De VOORZITTER deelt nog mede, dat de heer Gouwetor aanstaande maandag speciaal zal terugkomen om deze zaak door te praten. Spreker vindt de situatie tamelijk onbevredigend. Om de gedachten van de heer Gouwetor goed weer te geven moet spreker overigens zeggen, dat het nooit diens bedoe ling is geweest om waar de oostelijke invalsweg parallel loopt aan de iJjo aat' daarvan een winkelstraat te maken. Hij bedoelt zoiets als het Rokin ten opzichte van de Kalverstraat De heer BRAAT merkt op, dat er op het Rokin veel winkels zijn. Maar dit is dus nog geen zorg van heden. De heer DE JONGE zegt, dat de voorzitter ook bij hem veel bezwaren heeft weggenomen. Een grote weg kost ernorm veel geld. Nu de voorzitter heeft gezegd, dat er voorlopig een gewone straat zal komen, kan spreker geheel met het voorstel instemmen. LÏ?2RZITTEf merU °P' dat dè Bredaseweë' qua bebouwing nooit een riante invalsweg zal worden. De heer DE JONGE zegt, dat een onteigening louter om de zaak riant te maken hem zeer zou doen. Tegen onteigening voor bebouwing heeft hij geen bezwaar, maar wanneer slechts één derde gedeelte van de onteigening ge schiedt ten dienste van bebouwing, bestaat er naar sprekers oordeel een discrepantie. Temeer, omdat er vlak in de buurt een straat is. worden*" °P' een invalsweë geprojecteerd gaat omI', terugkomen op zijn al herhaalde malen gedaan verzoek om een plan voor verkeerstechnische ontsluiting. Als er dat niet is, comn^J! onherroepelijk vastlopen. Misschien kan deze zaak door de nieuwe commissie worden bezien. Overigens kunnen we nu op tijd erbij zijn om viJ vn h ing van de Bredaseweg te voorkomen; zou die afsluiting plaats- mening'zaak "de °°k daa3; waardevermindering ontstaan. Het is naar sprekers mening zaak, de bestaande weg zoveel mogelijk te handhaven. De VOORZITTER zegt, dat hem het idee voor ogen zweeft, eerst een binnen- da kle bKenngSPlan te laten maken. Daaromtrent zal aanstaande woens- het planVil 1 lIi'T? "S W°rden SesProken' Het gaat echter nu om pa Villapark-Verfraaiing. Spreker is al benaderd door verscheidene gröo'St; Slan/rd^tl,e?°efte aan is het van hef vastp-esteld fn 1 P nU met d° semaakte restrictie - wordt vastgesteld. Men kan overigens van iemand, die vier weken ergens is niet verlangen, dat hij dan al heeft gezorgd voor een binnenstad-plan. De heer HENDRIKS heeft naar aanleiding van de agendapunten 10 tot en J -JTSaan' relk8 commissie terzake had geadviseerd. De commissie toelomqt tpi"8] werken was echter niet uitgenodigd. Spreker had nu, om in de eurs ellmgen als die betreffende de V/ouwseweg te voorkomen een voorstel willen doen tot instelling van een commissie voor de stads uitbreiding. Hij hoort nu, dat de voorzitter al met dat idee speelt. zitteTvaThanto "R410:, lachte volledig aansluiten; hij uil de voor- eommissie te streven)5^ een dorgelijhe - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 38