- 6 - De heer DE JONG zegt, dat de mening vari de raad lijnrecht tegenover die van de stedebouwkundige staat. Van de andere kant deelt spreker de me ning van burgemeester en wethouders, dat er niets meer aan te veranderen is. Alle verdere pogingen zou spreker beschouwen als een gevecht tegen de bierkaai met uitsluitend negatieve gevolgen. Men kan er z.i. maar be ter in berusten, nu rijkswaterstaat en provinciale waterstaat tegen het openhouden zijn. De VOORZITTER zegt, dat dit ook het standpunt van burgemeester en wethou ders is. Als de raad er echter op staat, kan er nog wel iets gebeuren. De heer SCHAAFSMA zou in de eerste plaats willen weten, hoe de zaak for meel ligt. Is er een afwijzing van de directeur-generaal van de rijkswa terstaat? Kunnen we de mogelijkheden nog uitbuiten door. ons te wenden tot de minister of tot een geïnteresseerd kamerlid? Voorts herinnert spreker zich, dat de raad enkele maanden geleden een verordening heeft aangeno men, waarvan naar hij meent juist de strekking was om gedepueerden als van Dongen naar mogelijkheid een schadevergoeding toe te kennen. De heer VOS zegt, dat. het pijnlijke is, dat alles hier legaal is ge beurd. Rijkswaterstaat heeft alles ter visie gelegd en kan omwille van de consequenties niet meer op de zaak terugkomen. Alle formaliteiten zijn in acht genomen en de zaak is trouwens ook tweemaal in de raad geweest. De heer SCHAAFSMA dacht, dat de verordening juist gold voor legale plan nen, waaruit uitzonderlijke schade voortvloeide. Als dat inderdaad zo is, ken van Dongen worden schadeloos gesteld. Van Dongen is pessimis tisch gestemd; hij vreest, dat het afslaan naar de Heerma-van-Vossstraat verboden zal worden. Als er een redelijke kans is, dat van Dongen schade loos wordt gesteld, zou dat misschien een reden kunnen zijn om de ziens wijze van de heer de Jong te volgen. Is dat niet zo, dan moet naar spre kers mening al het mogelijke v/orden gedaan om de afsluiting geen door gang te doen vinden. De VOORZITTER zegt, dat het ook mogelijk is, van Dongen op een andere wijze schadeloos te stellen; door hem een andere mooie vestigingsplaats toe te wijzen. Overigens v/il spreker de verordening eens bekijken. De afwijzende brief is ondertekend door de heer Wever, waarschijnlijk degene, die rijksweg 17 aanlegt. De mogelijkheden voor de gemeente lijken wel zeer zwak. De heer RADEMAKERS merkt op, dat heel deze discussie in feite voortvloeit uit het feit, dat we trachten, een fout te herstellen van de stedebouw kundige, die een nieuwe invalsweg vanuit het westen heeft gemaakt. De heer VOS zegt, dat de stedebouwkundige geen fout heeft gemaakt, maar de raad; nl. door het uitbreidingsplan vast te stellen. In verscheidene steden in Noord-Brabant is men aan het slopen. In onze gemeente kon echter alles intact blijven. Overal komen nieuwe invalswegen. De tunnel had vanuit de Wouwseweg nooit bereikt kunnen worden". De VOORZITTER meent, dat niet van schuld van de raad kan worden gespro ken, De raad wordt nogal eens bijwijze van verrassing voor een uitbrei dingsplan gezet. Spreker zweeft het idee voor ogen, aan de voorbereiding- van een uitbreidingsplan te laten meewerken door een commissie voor de uitbreidingsplannen. De wethouder heeft gespeeld met de gedachte de com missie van openbare werken hiervoor in te schakelen, maar dat zou niet juist zijn. Het is beter, een commissie voor de uitbreidingsplannen te creëren, die in het voorbereidende stadium al aan de totstandbrenging van de uitbreidingsplannen meewerkt. De heer BROOS vraagt enige verduidelijking omtrent de toekomstige situ atie bij de tunnelingang. Deze wordt gegeven door de heer VAN BERGEN, referendaris ter secretarie. De VOORZITTER zegt toe, dat hij zal terugkomen op de kwestie van de com missie voor de uitbreidingsplannen. Hij heeft daarvoor graag enig - respijt - - 7 - respijt. Ten aanzien van punt 6 van de agenda ziet spreker geen heil in een stemming. Hij wil de zaak v/el aanhouden en nog eens contact opnemen met rijkswaterstaat, maar hij zal daarheen gaan met het idee, dat het niet zal lukken. Overigens zal ten aanzien van van Dongen de mogelijkheid tot toepassing van de schadevergoedingsverordening, c.q. de mogelijkheid van een schadeloosstelling op andere wijze worden bezien. 7. ALSVOREN BETREFFENDE VOLDOENING VAN DE AANSLAG 1957 VAN HET "HOOGHEEM RAADSCHAP DE BRABANTSE BANDIJK" (PRAE-ADVIES NO. 402). De heer SCHAAFSMA gaat met het voorstel v/el accoord, maar hij v/il toch erop wijzen, dat, als Breda ophoudt, ook wij gedupeerd zijn. En dit is dus afhankelijk van de stemming in de gemeenteraad van Breda. Belastingen worden overigens in het algemeen uiterst moeilijk terugbetaald. De heer VOS, wethouder, zegt,dat het eerste dwangbevel aan Breda uit is. Bergen op Zoom heeft al betaald. Spreker heeft aan de gemeentesecretaris van Bergen op Zoom gevraagd, waarom Bergen op Zoom zo vlot betaalde, waarop deze antwoordde, dat, nu Breda, aan het procederen is, het geen zin heeft om een gelijke procedure als Breda aan te gaan. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat dit aan zijn standpunt niets verandert. De heer VOS gelooft niet, dat Breda zal ophouden. De VOORZITTER zegt, dat het standpunt van de heer Schaafsma toch juist is. Het lijkt hem wel goed, dat we Breda nog op dit risico wijzen. 0Ok al bestaat er op het ogenblik in Breda een zeer hardnekkige stemming. Met deze aanvulling wordt het onderhavige voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 8, ALSVOREN TOT INSTELLING VAN EEN COMMISSIE VOOR DE STRAFVERORDENINGEN (PRAE-ADVIES MO. 403). De heer RAMPAART acht het wenselijk, dat in deze commissie mensen met des kundige scholing zitting zullen hebben. Hij draagthiervoor de heren Schaafsma en Braat voor. Het heeft de VOORZITTER verbaasd, dat in Roosendaal nog geen dergelijke commissie bestond. Zo moet er eigenlijk zijn. Spreker zelf is voorzitter, maar hij is geen jurist; hij zal het daarom v/el pleizierig vinden, als er vakmensen inkomen. Hierna v/ordt overgegaan tot stemming. Bij de eerste stemming blijken te zijn uitgebracht: 14 stemmen op de heer de Jong, 7 stemmen op de heer Braat en 1 stem op de heer Schaafsma. De heer de Jong is benoemd. Hij verklaart desgevraagd, zijn benoeming a„an te nemen. Bij de tweede stemming blijken te zijn uitgebracht: 21 stemmen op de heer Braat en 1 stem op de heer Schaafsma. Deheer Braat is benoemd. Hij verklaart desgevraagd, zijn benoeming aan te nemen. Bij de derde stemming blijken te zijn uitgebracht: 14 stemmen op de heer Noorman, 6 stemmen op de heer Schaafsma en 2 stemmen op de heer Goossens. De heer Noorman is benoemd. Hij verklaart desgevraagd, zijn benoeming aan te nemen. - Bij -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 37