- 4 - De VOORZITTER antwoordt, dat er geen enkele reden is om daarvoor bang te zijn. De heer SIMONS zegt, dat de muziekschool ruimtetekort heeft en dat er bovendien hinder wordt ondervonden van de lessen in blaasinstrumenten. Heeft deze school in de toekomst weer gebrek aan ruimte, dan zal er iets anders gezocht moeten worden; déze ruimten zullen dan zeker niet in gebruik worden genomen. De heer HENDRIKS vraagt, of de muur gestut zal worden. De heer SIMONS zegt, dat het muurtje, hetwelk zich bevindt boven de ijzeren balk in de voorgevel, gescheurd is. Dit kan echter de jeugd niets schelen. Er is geen enkel gevaar bij. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aange nomen (zie het besluit tot 21ewijziging van de begroting 1960 van de ge meente en dat tot 8e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). •6. ALSVOREN BETREFFENDE AFSLUITING VAN DE WOUWSEWEG IN VERBAND MET DE AAN LEG VAN RIJKSWEG 17 (PRAE-ADVIES NO. 401 De heer RADEMAKERS is het niet met dit voorstel eens. Hij gelooft, dat de vorige keer de leden van de raad wel overtuigd waren van de noodzaak tot handhaving van de Wouwseweg. Temeer omdat én het gemeentebestuur van Wouw én dat van Steenbergen adhesie aan ons verzoek hebben betuigd, is spreker van oordeel, dat het niet uit moet zijn met het zenden van een eenvoudig schrij ven aan de rijkswaterstaat. Kan hierover geen nader overleg plaatsvinden? De VOORZITTER beschouwt dit als vechten tegen de bierkaai, omdat ook de provincie niets voor openhouden van de Wouwseweg voelt. De heer VOS, wethouder, zegt, dat het gemeentebestuur een eenvoudigere op lossing heeft voorgesteld. De heer Hamers, hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat, ging daarmee echter niet accoord. Men bedenke, dan het vanaf de Heerma-van-Vossstraat af rijksgrond is. De planning ligt er nu eenmaal. Het gemeentebestuur kon alleen bij rijkswaterstaat terecht en deze heeft het definitief afgewezen in overleg met de provincie. Naar sprekers mening is er niets aan te doen. De VOORZITTER acht bovendien het stadium ongunstig, nu rijkswaterstaat al bezig is met de verscheidene werkzaamheden. De heer RADEMAKERS zegt, dat het nog kan zolang de zaak erbij ligt zoals thans De heer VOS, wethouder, merkt op, dat het viaduct al in aanbouw is. De weg kan openblijven tot het viaduct klaar is. Het ijzer ligt al gereed en men heeft al zwarte aarde verwijderd. Ook het draineringswerk is al aan •de gang. In Standdaarbuiten is het neteender. Tot Klundert toe is het werk aan de gang; alles wordt kennelijk ineens aangepakt. Verscheidene bewoners vinden trouwens de afsluiting niet erg. De heer RADEMAKERS merkt op, dat de panden ter plaatse toch waardeverminde ring ondergaan. De VOORZITTER zegt, dat van Dongen wel schade lijdt. Daaraan zou wat ge daan moeten worden. De heer VOS geeft dat toe. Hij heeft respect voor de chauffeurs, die via de Heerma-van-Vossstraat nog naar het Anker rijden om daar te overnach ten. We moeten het verkeer splitsen in twee groepen, komende resp. van Breda en van Rotterdam. Van degenen, die van Rotterdam komen, zal het Anker geen schade ondervinden. De heer RADEMAKERS is door de discussies niet van zijn overtuiging afge bracht, dat er nog moeite gedaan moet worden om de Wouwseweg open te houden. Hij zou graag stemming hebben over het prae-advies. Voor het - geval - - 5 - geval het afgestemd wordt, worden burgemeester en wethouders uitgenodigd, alsnog pogingen te ondernemen. Proberen is toch het naaste. De VOORZITTER zegt, dat het al geprobeerd fs. De heer RADEMAKERS acht éénmaal niet voldoende. De heer VOS merkt op, dat er tweemaalgGrappellcerd is. De heer RAMPAART kan zich de argumenten van de heer Rademakers indenken. Het gemeentebestuur heeft een brief geschreven, maar men kan er beter naar toe gaan. Als een zakenman een klant wil winnen, moet hij het ook niet schriftelijk afhandelen. Men moet er met de auto heengaan en praten en pleiten. Zo had het hier ook moeten gebeuren. De heer VOS zegt, dat de hele ochtend vóór de raadsvergadering, waarin deze zaak de vorige maal aan de orde kwam, werd in beslag genomen door een bespreking met de ri jkswaterstaat en met de stedebouv/kundige Twee heren van de rijkswaterstaat waren toen hier. De heer RAMPAART zegt, dat het optreden van de stedebouwkundige naar het gevoelen van de raadsleden aan deze zaak geen goed heeft gedaan. Dfe moet niet meegaan naar den Haag. De heer VOS merkt op, dat men degenen, die er schade van hebben, op de vingers van één hand kan tellen. Het merendeel van de uitbreidingsplannen raakt heel wat meer mensen. Hertoghs van de carrosseriefabriek heeft ge zegd, dat de afsluiting hem niet zal benadelen, als de Heerma-van-Voss straat open blijft. Van Dongen heeft schade. Mol krijgt mensen achter zich in de nieuwe wijk. Hij heeft verklaard, dat hij wat nadeel heeft doordat hij wat minder zout kan afleveren, maar deze schade kan niet groot zijn. Kouters heeft ook geen schade. Het komt er allemaal op neer, dat alleen van Dongen gedupeerd v/ordt. Spreker kent geen enkel uitbreidingsplan, waar het zo licht afloopt als hier. De neer RAMPAART vindt het een waanidee, een kaarsrechte weg te gaan af sluiten en er een slingerweg voor in de plaats te leggen. De heer VOS zegt, dat men ook wel eens het woord "historisch" heeft ge- oruikt ten aanzien van de Wouwseweg. Maar de Heirweg is de eigenlijke weg van Napoleon. Burgemeester en wethouders hebben de wensen van de raad geëerbiedigd, maar hun pogingen hebben geen resultaat gehad. De VOORZITTER zegt, dat rijkswaterstaat zeker niet ervan onder de in druk komt, als er een gemeenteauto voor de deur staat. Hij weet allang, wat rijkswaterstaat zal zeggen; men zal wijzen op het verkeersbelang. De heer RADEMAKERS zegt, dat het uit verkeersoogpunt niets zal schelen, waarmee de heer VOS het niet eens is. De heer BROOS vraagt, of Roosendaal wel voordelen zal hebben van Rijks weg 17. De (/OOR^Ij.T.iR antwoordt, dat die weg de rechtstreekse verbinding gaat vormen met Moerdijk; hij moet dus wel van grote betekenis zijn. De heer BROOS herinnert aan de woorden van Gouwetor, volgens welke we als we Wouw en Steenbergen verliezen, daarvoor Oudenbosch en Zevenber gen in de plaats krijgen. Dat bewijst, dat hij niet op de hoogte is. Er komen overigens heel wat mensen uit Wouw naar bals op de Kade. De heer VOS antwoordt, dat dit in hoofdzaak fietsers zijn; die kunnen langs een aan te leggen rijwielpad rechtstreeks de Wouwseweg bereiken. De heer THEUNISSE, wethouder, neemt aan, dat de heer Rademakers bij zijn standpunt blijft. Waarom zou het gemeentebestuur niet nóg eens een brief schrijven? - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 36