- 2 - 19. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de uitbreiding van de H. Hart-kleuterschool (prae—advies no. 414), 20, Alsvoren tot het geven van nieuwe en het wijzigen van bestaande na men aan verschillende straten (prae-advies no, 415), 20a, Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een overeenkomst met de N.V. Ned. Spoorwegen inzake de aanleg van de grootverkeerstunnel (prae-advies no. 416)? 20b. Alsvoren tot het beschikbaarstellen van crediet voor het aanleggen van sportvelden ten zuiden van de Sportstraat (prae-advies no, 417); 20c. Alsvoren betreffende het aanleggen van eigen-stoepen bij woningen aan de Laan van België en de Laan van Luxemburg (prae-advies no. 4 1 o 20d. Alsvoren tot voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan "Sport straat (prae-advies no. 419); 20e. Alsvoren betreffende de subsidiëring van de A.M.V.J. (prae-advies no. 420); 20f. Alsvoren tot aankoop van een ambtswoning voor de burgemeester (prae- advies no. 421); 21Rondvraag. VOORZITTER: de heer J.P. G0DWALDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER: de heren L. Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van IT®Slmons' wethouders, de heren A.A. Goossens, P.H. Noorman, 'HBr!0!' F.J.L.M. de Jonge, L.J.B.L. de Jong, G.P. van Nassau, q q RademakersM.G. Hendriks, P.J.C. Rampaart, J.P.M. van Overveld, S. Schaafsma, M. Koppend, E.M.M. Peters, J.F. Buijsen, mevrouw A.A. El- de heren J*A' Bruijns, W.J.A. Braat en M.A. Machielse. AFWEZIG met bericht van verhindering: de heren A.J.P. van Gorp, J.J.A. Loos en W. Moerings. SECRETARIS: de heer H.J. Verstegen, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om drie uur de vergadering met gebed, verwelkomt de aanwezigen en deelt mede, dat bericht van verhindering is ontvangen van de heren van Gorp, Loos en Moerings. Hierna stelt spreker achtereenvol gens de hierna omschreven punten aan de orde,-waaromtrent de mede hierna omsohreven beraadslagingen worden gevoerd, respectievelijk beslissingen worden genomen: 1. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 16 JANUARI 1960 EN 5 FEBRUARI 1960. lil a?nSürnyan de notulen van de vergadering d.d. 29 januari jl. deelt de 5PELOL mee, dat de op pagina 33 voorkomende weergave, volgens wel- e hij gezegd zou hebben, dat er "natuurlijk geen behoefte is aan een ge reformeerd bejaardencentrum of een voor hervormden, omdat die groepen te klem zijn'niet juist is. Hij heeft dat zo niet bedoeld. Omtrent de op pagina 11 van de notulen d.d. 28 januari 1960 weergegeven, door nem gestelde vraag omtrent de verkeersmoeilijkheden tijdens de za- terdagmiddagmarkt wil de heer MACHIELSE nog enige toelichting geven; de P lemen ontstaan juist doordat het uit de Raadhuisstraat komende ver keer op zaterdagmiddag v<5<5r de kiosk omrijdt. SüJÜ*?4 êaat wi^2iSing en aanvulling van de onderhavige notulen con- nlf? aocoord en besluit tot vaststelling van de voorge legde ontwerpen met inachtneming van d.ieopmerkingen. - 2 - - 3 - 2, MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BETREFFENDE DE BESLUITEN, DOOR HEN GENOMEN MET GEBRUIKMA KING VAN DE DOOR DE RAAD AAN HEN GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SCHRIF TELIJKE MEDEDELING). Betreffende het sub 12 op de lijst vermelde stuk vraagt de heer SCHAAFSMA, of de verkregen machtiging impliceert, dat de schop nu in de grond zal gaan of dat de bouw van een centrale garage nog aan de raad ter discussie zal worden voorgelegd. De VOORZITTER antwoordtdat inderdaad nu kan worden begonnen, omdat ook de rijksgoedkeuring al verkregen is; alleen wordt nog een geschikte plaats gezocht. De heer RAMPAART vraagt, of er een openbare aanbesteding zal komen. De VOORZITTER beantwoordt die vraag bevestigend; hij voegt daaraan toe, dat anders de zaak in de raad zou moeten komen. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aange nomen 3 EN 4 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA), Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 18e en 19e wijziging van de oegroting 1960 van de gemeente en die tot 5e en 6e wijziging van de be groting 1960 van de dienst van openbare werken). 5. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR VERBOUWING VAN DE PANDEN MARKT 44 - 46 TEN BEHOEVE VAN DE MUZIEKSCHOOL (PRAE-ADVIES NO. 400) De heer VAN NASSAU merkt op, dat het achtergedeelte vrij is. Een klein deel daarvan wordt maar voor de muziekschool ingericht. Als spre ker goed geïnformeerd is, is het overige deel toegezegd aan de jeugdorgani satie van de St« Jansparochie. Kan nu niet de hele achterbouw in orde wor den gemaakt en daarna v/orden verhuurd? De heer SIMONS, wethouder, antwoordt, dat het hier gaat om het stallen- complex van het huis Markt 44/46. De achterste ruimte daarvan moet v/or den ingericht voor de muziekschool. Er blijven dan nog enige lokalen over, waarmee de jongens van de StJansparochie uitstekend geholpen kunnen wor den. Als er een grondig herstel moet plaatsvinden, wordt het voor die jeugdorganisatie veel te duur. De jongens kunnen het zelf wel een beetje aantrekkelijk maken. De heer VAN NASSAU zegt, dat het wel gelijk zal blijven, wfe de kosten maakt. Er zullen toch ramen in gemaakt moeten worden. Als de jeugdorga nisatie er tzt.uitgaat nadat de nu beoogde opzet zal zijn gevolgd, heeft zij de kosten gemaakt! De heer SIMONS antwoordt, dat, als openbare werken de lokalen moet her stellen, dat vakkundig moet gebeuren. De jongens zelf echter kunnen er op voordelige wijze wel wat aan knutselen. Ze zijn er zeer blij mee; kapelaan Schmeitz vond het een prachtige oplossing. Het is natuurlijk niet ideaal, maar om dat te bereiken zou men een nieuw gebouw moeten zetten. De heer PETERS meende, dat deze plaats bestemd was voor het inrichten van een recreatiecentrum voor bejaarden. De heer SIMONS antwoordt daarop ontkennend; een dergelijk centrum zal verderop in het park worden gebouwd, langs de weg naast het huis van dokter Konings. De heer RAMPAART vraagt, of de jeugdbeweging niet het risico loopt, dat ze over twee jaar er uit moet, omdat ook deze lokalen voor de muziekschool worden ingericht. - De VOORZITTER -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 35