-6- te blijven. Het bestuur zal eerst moeten aantonen, clat de verpleegprij- zen goed zijn en dat de ziekenfondsen die willen betalen; er bestaat dan dus praktisch een rijksgarantie via de ziekenfondsen. De heer Rampaart heeft de gemeenten "Den Bosch en Roermond genoemd. In den Bosch is een tunnel aangelegd, die de stad verbindt met het gebied, waarvoor een nieuw uitbreidingsplan geldt. De kosten bedragen f. 2.200.000,hen heeft er f. 1 .500.000,DACvZ-subsidie voor gekregen en de kosten verder gedeelte lijk gedekt uit grondopbrengstEu is in aanleg een tunnel in de rijksweg. Deze ko t f. 2.000.000, het rijk betaalt het kleinste gedeelte, de ge meente het andere gedeelte plus de kosten van het plan enz. Voor de aan leg wordt geld geleend. Hen geniet geen DACW- of ander subsidie. Het plaat selijk verkeer v/ordt door de aanleg ontlast. De dekking vindt plaats uit de algemene dienst. ïn Roermond heeft de tunnel f. 1.400.000,gekost. De I.V. Nederlandsche Spoorwegen heeft een bijdrage ad f. 165.000,betaald. Uit eigen reserve betaalde men f. 500.000,en een gekapitaliseerde af koopsom voor een concessie van een waterleidingsmaatschappij bracht f, 250.000,op. Voor de rest werd geleend. Ter dekking werd geheven een baatbelasting ad 5 cent per m2 tot maximaal 300 m.2 en daarna 2 cent per m2 Deze belasting bracht f, 37.500,0 Zij is intussen opgeheven en ver vangen door een verhoging van de straatbelasting. De verhouding tot de si tuatie in Roosendaal is dus niet zo vreemd. De heer KOPPENOL zegt, dat hem als belastingbetaler feitelijk de schrik om het hart moest slaan, omdat de belasting-schroef tot het uiterste v/ordt aangedraaid. Belasting betalen is immers toch al geen prettige bezigheid. Haar spreker heeft de cijfers gezien en wanneer we de opbrengst omslaan over het totale inwonertal van de gemeente, va.lt het erg mee. Zien we dan, welk belang door de tunnel wordt ingediend, dan moet dit laatste toch naar sprekers mening het zwaarst wegen. \le kunnen het vijf jaar uit stellen, maar dan v/ordt het project duurder en dan moet de belastinver- hoging nóg plaatsvinden. Het offer is spreker zeer meegevallen, leder, die het goed met zijn woonplaats meent, moet de aanleg van de tunnel dat offer dubbel waard zijn, temeer omdat de Nieuwe Markt op het ogenblik ligt tc verinteresten. De VOORZITTER is het met die ziensv/ijze volledig eens. Hij wil de raads leden niet het mes op de keel zetten, maar het valt hem toch wel een beetje tegen, dat er zoveel woorden over het voorstel worden gesproken. Dg heer VAN GORP wil inhaken op de woorden van de heer ICoppenol. Spreker herinnert zich de eerste vergadering, welke de voorzitter voorzat. Deze sprak toen de hoop uit, dat de raad niet aan kruidenierspolitiek zou doen. Hij vraagt zich af, of het nodig is, van deze zaak zo'n groot probleem te maken. V/e willen toch allen Roosendaal tot welvaart brengen en als het dan mogelijk is, dat project te verwezenlijken, gelooft spreker, dat v/e over die grijpstuiver niet zolang behoeven te discussiëren. Hij stemt vol ledig met het plan in en hij hoopt, dat ook de raad het zal aanvaarden. De heer BRAAT juicht het zeer toe, dat de flessenhals aan het einde van de Nieuwe Markt verbreed zal worden. Het is hem uit het hart gegrepen, dat de planoloog deze situatie moet bezien. Tot zijn spijt heeft spreker geen gelegenheid gehad om de stukken voor deze vergadering in te zien. Hij heeft echter begrepen,dat het de bedoeling is, een aflopende lening te sluiten. V/e zullen er dus te zijner tijd vanaf zijn, In het prae-advies nu mist spreker die tijdelijkheid, kitten v/e voor altijd aan de belastingverhoging vast of heeft ook deze een aflopend karakter? De VOORZITTER antwoordt, dat het de bedoeling is, een lening voor 30 jaar aan te gaan. De tunnel zal in 50 jaar worden afgeschreven. De belasting verhoging is slechts gering; de meeste belastingbetalers zullen het niet eens merken. Als de tunnel afgeschreven is, kan naar sprekers mening de - belastingverhoging - - 7 - belastingverhoging ongedaan v/orden gemaaktMaar waarschi jnli jk zal de zaak over enige jaren geheel anders komen te liggen. De heer BRAAÏ heeft geen beter voorstel gehoord dan het door burgemees ter en wethouders gedane, maar het lijkt hem inderdaad wel gev/enst, dat de belastingverhoging verdwijnt als de tunnel afgeschreven is. En als het algemene belastingpeil gaat zakken, kunnen we dan niet meegaan? De VOORZITTER antwoordt, dat dit van jaar tot jaar bezien moet v/orden. De begrotingen vertonen thans geen overschotten. Het lijkt hem echter een kv/estie van later zorg. In elk geval is het zo, dat, wat een gemeen tebestuur ook wil tot stand brengen, het altijd de eis tot belasting verhoging zal krijgen als het een beroep wil doen op het gemeentefonds. En het tunnelproject is naar sprekers mening het beste, waarvoor men het ooit kan doen. De heer MOERINGS heeft nog geen antwoord gehad op zijn vraag, of de moge lijkheid bestaat, dc tariefsverlaging van het electriciteitsbedrijf achterv/ege te laten en het bedrag ervan te besteden voor de financiering- van de tunnel. De heer THEUNISSE antv/oordtdat door een dergelijke maatregel zesdui zend gebruikers direct zouden worden getroffen, terwijl dat nu met geen enkele het geval is. Het huidige tarief is enkele jaren geleden ingevoerd. Nu is gebleken, dat het enkele hiaten bevat. Een deel van de voorstellen, welke spreker in uitzicht heeft gesteld, is erop gericht, de onbillijk heden uit het geldende tarief te halen. Zou men dus de verlaging achter wege laten, dan zouden die onbillijkheden blijven bestaan» De heer MOERINGS zegt, dat in de financieringsopzet reeds is opgenomen het achterv/ege laten van de jaarlijkse storting ad f, 40.000,in het investeringsfonds van het electriciteitsbedrijf. Daarnaast heeft de heer Theunisse een tariefsverlaging aangekondigd. Wanneer we nu aannemen, dat die verlaging minimaal een bedrag ad -g- cent betreft, da.n kunnen we aan de hand van de omzetcijfers constateren, dat het achterv/ege laten van een dergelijke verlaging heel het accres zou opvangen. De VOORZITTER antwoordt, dat gedeputeerde staten er ook nog zijn. De heer RADEMAKERS merkt op, dat de financieringsmogelijkheid toch kan worden geschapen door die f. 40.000,niet in het fonds te storten én de beoogde verlaging niet door te voeren. he VOORZITTER antv/oordt, dat gedeputeerde staten niet accoord zullen gaan met het vinden van dekkingsmiddelen in het achterv/ege laten van een voor genomen tariefsverlaging. De heer THEUNISSE merkt op, dat niet alle afnemers tariefsverlaging zul len genieten. Dit zal maar voor 6000 gebruikers gelden, ten aanzien van v/elke er nu onbillijkheden bestaan. Maar het voorstel is nog niet geboren. De heer SCHAAFSMA wil nog even reageren op de woorden van de heren ICoppen ol en van Gorp, alsof het kinderachtig zou zijn, aan deze geringe be lastingverhoging aandacht te schenken. Het gaat spreker niet om de be dragen. Het geld moet er nu eenmaal komen. Maar hij heeft het bezwaar, dat volgens de voorgestelde opzet een kleine groep veel meer moet betalen dan de andere inwoners. Met de woorden van de voorzitter, volgens welke velenhuren boven hun stand betalen, is spreker het volledig eans. Er zijn echter ook veel mensen, die huizen moeten kopen en met hoge hypo- theeklasten zitten; hun aantal is waarlijk niet gering. Bovendien is het zo, dat de personele belasting kinderaftrek kent. Spreker blijft het een groot bezwaar van de voorgestelde financieringsopzet vinden, dat de - lasten -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 33