-4- De JOORZITTER is het met die zienswijze niet eens. Het zou niet billijk 21want de huurwaarde is geen reële basis. Vele mensen betalen meer se f dan ze kunnen betalenarbeiders, maar anderen ook. Negentig pro- en w f" mensen betaalt een huur, die niet in overeenstemming is met de in-c°m®n; Misschien moeten we over tien jaar een heel andere opzet maften. Het huidige voorstel moet worden gezien als een methode om de hogere instanties een redelijk dekkingssysteem voor te schotelen. ri Di 4ê ve De neerMOERINGS zegt, dat de raad in beginsel de dekking heeft aan- vaard. Dat geldt ook voor spreker. Nu is het definitieve voorstel ge- nomen. Er zijn legio argumenten te noemen, waarom het zo moet gebeuren. Z ken ka? 00k ^genargumenten noemen, maar spreker kan geen beter voorstel h'r °en* de vraaê is wél: als het zo gedaan wordt, wat gaat er dan gebeuren Ws straks een gebouw voor sociale zaken, een nieuw gemeentehuis enz. enz. gaan bouwen. Als we straks geen middelen kunnen aanwijzen omdat nu De 6 helastmgschroef tot het uiterste wordt aangedraaid, staan we zwak. zi Een and®re vraag is: heeft men in plaatsen als Den Bosch, Eindhoven enz. vc ook de belasting-schroef aangedraaid? Voorzover spreker geïnformeerd is, as ls bat niet het geval. Misschien heeft men daar een hogere uitkering JJJ;* het gemeentefonds of iets anders gekregen. Als echter de heer g. 1 ®"n.lsse zegt: de storting in het reservefonds ad f, 40,000,wordt nu it. C'cn er,7'-Se gelaten, vrindt spreker dat redelijk. De inv/oners zien immers p; Jan hUn S6ld ierugkomenDaartegenover staat de mededeling van l\ Dheunissedat hij met een voorstel tot tariefsverlaging zal ko- n. men. ls net nu niet mogelijk deze suggestie te volgen: voer de verlaging van de electriciteitstarieven niet door en laat de meerdere winst ten D< goede komen aan de tunnel? Naar aanleiding van de woorden van de Voor- k' zit ter over deverdeling van de lasten, gelooft spreker, dat er menings- K verschil mogelijk is. V/ie een eigen woning heeft betaalt alles meer en z net is normaal, dat iemand een zevende deel van zijn inkomen aan huur S' betaalt. Andere suggesties zal spreker graag ontvangen, maar als er s zich geen nieuwe gezichtspunten voordoen, zal hij op zijn principiële h-' beslissing niet terugkomen, d w De VOORZITTER zegt, dat men, wat men ook begint, altijd, als men wil aa c ogen bij het gemecntefondsde eis zal horen: de belastingen moeten worden verhoogd. Spreker gelooft niet, dat iemand het belang van de tunnel zal kunnen tegenspreken. De tijd is rijp. Men kan trouwens ook zeggen, dat van deze grote verfraaiing van de binnenstad de huiseigenaren op lange termijn zullen gaan meeprofiteren. I b b V b b De heer BROOS vraagt, of het bedrag ad zes miljoen gulden de totaalkosten van de tunnel omvat. Of komen daar de onteigeningskosten nog bij? De VOORZITTER antwoordt, dat het inderdaad alles omvat. Hij geeft daar van een specificatie. Er zullen dus geen verdere lasten komen tenzij de aanbesteding zou tegenvallen. De heer HENDRIKS kan zich voorstellen, dat burgemeester en wethouders zijn gekomen met een plan tot belastingverhoging. Hij gelooft, dat gede puteerde staten gemakkelijker goedkeuring zullen verlenen als alles be keken is dan als men komt met een voorstel betreffende de personele be lasting alleen. Naar sprekers mening bestaat er een verkeer begrip om- rent de heffing. Het is zo9 dat de gemeenteraad alleen het opcentenper- centage kan vaststellen; over de grondslagen heeft de raad niets te zeg- gen. Van rijkswege worden die vastgesteld. Kunnen we nu in verband met° e onwetendheid ten aanzien van de huurverhoging vast in principe be sluiten, het opcentenpercentage met 10 te verhogen en te zijner tijd de schaal definitief vast te stellen? De VOORZITTER antwoordt, dat dit blijkens het prae-advies inderdaad de - bedoeling - bedoeling is. -5- De heer HENDRIKS zegt, dat zijns inzien het voorstel omtrent de verhoging van de straatbelasting beter gewijzigd zou kunnen worden in die zin, dat in heo ontwerp-besluit in artikel 6, sub 1a, onder de vrijstellingen, wordt gelezen: "percelen, toebehorend aan de gemeente, waarvan hare in stellingen en nare takken van dienst de gebruikers zijn, met uitzondering van die, welke aan derden zijn verhuurd",Men voorkomt dan veel admini stratieve rompslomp. De VOORZIiiER zegt, dat dit eigenlijk weinig te betekenen heeft, omdat nier oocn het systeem ysstzak—broekzan geldt. V/ijziging van de verorde ning heeft echter wel wat te betekenen. De heer SlIiOIÏS, wethouder, merkt op, dat het uit boekhoudkundig oogpunt het beste is zoals het hier staat en dat het praktisch niets zal schelen. De neer RAMPAARD zegt, dat hij de vorige keer niet tot de voorstemmers heej.t behoord. Spreker is het ermee eens, dat de tunnel er moet komen, maar dat deze er hic et nunc zou moeten komen, is niet zijn mening. Na het antwoord, dat de voorzitter aan de heer Rademakers heeft gegeven over de verkeerstechnische kwestie, is spreker nog meer overtuigd van de juist— kedd van zijn standpunt in deze. Er zal een doorbraak moeten komen van de NieuweMarkt ispensestraataf naar de BurgerhoutsestraatDaar is pas een nieuw pand gebouwd. Daarnaast heeft de voorgestelde financiering spreker niet kunnen overtuigen. Vorige sprekers hebben al aangetoond, dac de lasten weer aan een kant terecht zullen komen. Bovendien wil spre- her teruggrijpen op hetgeen de heer Moerings heeft gezegd. Spreker heeft inlichtingen ingewonnen in 's- IertogenboschMen heeft daar een tunnel onder de spoorlijn aangelegd en nu wordt er weer een gemaakt onder de Draak. In totaal kosten die tunnels 2.200.000 gulden/Er komt echter geen belastingverhoging. Het doet zo onsympathiek aan, dat de Roosendalers nu alle reserves moeten aanwenden omdat de tunnel er anders misschien niet komt, Jpreker vraagt zich af, hoe het komt dat wij wel de tunnel hele maal zelf moeten betalen en dat dat in andere plaatsen niet het geval is. -ij weet niet, hoe men het in Tilburg doet, maar in Roermond heeft men ook geld van anderen gekregen, terwijl wij het helemaal zelf moeten e oalen^n de grootste last komt dan bij degenen, die toch al meer offers moeten brengen.^Men denke eens aan de onteigeningen. Daarover is men niet mevreden. In feite zouden de offers door de hele gemeenschap gebracht moe ten worden. Spreker is niet overtuigd. Hij kan zijn stem niet aan dit voor stel geven. De VOORZITTER merkt op,dalais de heer Rampaart stelt,dat er in de binnen stad niet voldoende aansluitingen zijn, hij daartegenover wil stellen, at men niet alles^aan het tunnelplan mag ophangen. De ontsluiting van de mnenstad immers is een hoofdstuk apart, behalve misschien voorzóver het het einde van de Nieuwe Markt betreft. De hser nAMPAART merkt op, dat het einde van de Nieuwe Markt toch wel zeer reentstreelcs met de tunnel verband houdt. n/7°°R2IITER antwoordt, dat er toch ook de Dokter-Brabersstraat nog is. v an ere gemeenten krijgt men overigens zo:n tunnel niet cadeau. belastingen betaalt zesde gedeelte. Vil f 235 000 p-ff ■EU"'£U 4° .000terwijl de totale last per jaar is i r ZVn lnderdaad nog veel andere verlangens, maar als we ce tunnel lieten wacnten, zouden we, als er andere crojecten werden voorde tllZrl niït' Ta:VerhOOS ie Plaatselijke belastingen. SpreJr gelooit met, dat de bouw van een ziekenhuis een kwestie is, die" de ge- meenteoegroting benoeit aan te tasten. De gemeente behoeft alleen garant - te -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 32