pen voor de voorgestelde financieringsopzet. Het aanwenden van de reserve van het clectricitoit3bf-drijf betekent in feite een verkapte tariefsverhoging; die reserves -./aren voor het bedrijf gekweekt. De verhoging van de plaat selijke belastingen zal voor een derde gedeelte gaan drukken op de huiseigenaren en grondbezitters. Spreker wil erop wijzen, dat degenen, die nu aan de Kade wonen, destijds hun bedrijven hebben gevestigd aan een historische weg en daarin investe ringen hebben verricht. Zij moeten nu ook een derde gedeelte meer gaan opbrengen. Dit vindt spreker niet elegant. Deze mensen worden het z\?aarst benadeeld. Als wij één gulden per inwoner neer kregen uit het gemeentefonds, was er geen belasting verhoging nodig. De VOORZITTER merkt op, dat de heer Rademakers \"/el tegen belastingverhoging is, maar geen goede andere dekkingsmethode aangeeft. Hij sprak over een verhoogde uit kering uit het gemeentefonds ad 1,per inwoner, maar als het zo eenvoudig was, hoefde de gemeente helemaal geen plaatselijke belastingen te heffen, daaraan is immers juist die uitkering gebonden. De heer RADEMAKERS z gt, dat er nog nooit een gemeente failliet gegaan is. Bovendien ziet hij op het ogenblik het belang van de tunnel niet zo in, dat wil zeggen wel voor het verkeer, dat Roosendaal verlaat, maar het inkomende verkeer rijdt zich aan het einde van de Nieuwe Markt dood. Er is een verkeerstechnisch plan nodig. De VOORZITTER kan het daarmede gedeeltelijk eens' zijn. Hetzelfde bezwaar is spreker dadelijk opgevallen. Er zou trouwens ook een soort' binnenstadplan met een logische "ring" en met grote parkeerplaatsen moeten komeh.'In dit opzicht heeft hij trouwens plannen; hij zal dit in de planvergadering ter sprake brengen. Hij voelt- het on logische van de huidige situatie aan, maar hij zal graag wat tijd hebben om dit naukeurig te bestuderen. De heer DE JONG herinnert eraan, dat hij, toen deze zaak vorig jaar aan de orde kwam, al de vrees heeft uitgesproken, dat we onze laatste cent zouden versnoepen. Kan dit nu niet belemmerend gaan werken'op de verdere plannen, die nog noodzakelijk zijn? Er zijn er nog verscheidene en daar zullen toch ook dekkingsmiddelen voor gevonden moeten Y/orden. We gaan nu tot de grens met de belantingverhogingen. De straatbelasting zal een flink bedrag opbrengen, maar de gemeente zal als grootste huiseigenaar het grootste deel daarvan moeten betalen. En kunnen de huiseigenaren de verhoging op de huurders verhalen? Anders drukt het op één categorie. Verder wordt een verhoging van reinigingsrechten voorgesteld, maar reinigingsrechten en straatbelasting hebben allebei evenveel of even weinig betrekking op de tunnel. De VOORZITTER antwoordt, dat de verhoging van de straatbelasting een hogere op brengst ad 26.000,tot gevolg zal hebben. Daarvan zal de gemeente zelf J.OOO,- betalen# Maar spreker vindt dat geen drama; het is tenslotte vestzak/broekzak. Verhaal door de huiseigenaren op de huurders lijkt spreker wel mogelijk, maar de bedragen zijn vrij gering. Men bedenke trouwens, dat de huuradviescommissie over huurverhogingen gaat. Om enkele voorbeelden te noemen: voor het pand Kade 47 (van van Benthem) zal f. 7,per jaar meer betaald moeten worden; voor een arbeiders woning in de Kalsdonksestraat f. 1,60 per jaar meer. Of we de grens van de plaatse lijke belastingen berëiken, is moeilijk te zeggen, maar als dat zo is, is het een reden temeer om een hogere uitkering uit het gemeentefonds te krijgen. De heer SCHAAPSMA zegt, dat de voorwaarden van de voorgestelde lening van dien aard zijn, dat z.i. een woord van hulde aan degenen, die ons deze lening bezorgd hebben, zeker op zijn plaats is. De Voorzitter heeft gezegd, dat de raad het voorstel min of meer al aangenomen heeft. Dit geldt echter niet voor sommige leden van sprekers fractie. Anderen hebben wel voorgestemd, maar spreker wil toch de vol gende alinea uit de notulen van de vergadering d.d. 2 april jl. citeren: "De Voor zitter wijst nog uitdrukkelijk erop, dat de raad thans dus gebonden is aan een be drag ad f. 80.000,per jaar als nieuwe dekkingsmiddelen voor de tunnel, maar dat te zijner tijd nader beslist zal kunnen worden over de wijze van verkrijging van dit bedrag". De raad kan dus niet onder aanwijzing van dekkingsmiddelen ad f. 80.000 uit, maar er is wel meningsverschil mogelijk over de wijze van verdeling. 'Deze nu is zo opgezet, dat de klappen weer bij de huiseigenaren vallen. We kunnen het regeringsbeleid niet doorbreken, maar men kan wel de vraag stellen, of we er nog een schepje op moeten doen als het anders kan. Naar sprekers oordeel nu kan het - v/el - -3- wei anders. Er wordt ook een verhoging van de personele belasting voorge steld. Die verhoging brengt maar een gedeelte op van wat zij zou kunnen opbrengen. Spreker heeft veel inlichtingen gekregen van de belastingin- spgc ie» xiij is ddcirdoor gGstorkt in zijn niGning^ do,t ggü bGlctngrijkGr deel uit de verhoging van de personele belasting zou moeten worden gehaald dan uit een belasting van de huiseigenaren. Er is bij de personele belas ting een grens naar beneden; degenen, die de minste huurwaarde hebben, betalen niets. Tegenwoordig bestaan alleen nog de grondslagen huurwaarde en meublilairV/il ïemans een behoorlijk meubilair aanschaffen, dan moet hij ook de consequenties trekken. In Bergen op Zoom is het anders; daar geldt een vaste schaal van 150 opcenten. De desbetreffende ambtenaar van de gemeente nergen op Zoom heeft spreker meegedeeld, dat z.i. het verschil m Roosendaal niet zo groot is. Wat het achterwege laten van de stortinv in het investeringsfonds van hetelectriciteitsbedrijf betreft kan spreker s echts zeggen, dat hij in dit opzicht niet deskundig is, maar als burge meester en wethouders zeggen, dat de reserve groot genoeg is, dan is z.i. deze maatregel wel goed. Waarschijnlijk zal spreker nader het verzoek oen, op zo kort mogelijke termijn een redelijkere lastenverdeling voor te stellen. De VOORZATTER gelooft met de adviseurs van de heer Schaafsma, dat de gemid delde aanslag m de personele belasting hier niet veel afwijkt van die in anaere gemeente. Hij wil er echter wel op wijzen, dat vele arbeiders ten. gevolge van ae woningnood huizen bewonen, waarvan ze feitelijk de huur met kunnen betalenSommige arbeidersgezinnen hebben een hoog inkomen, als a"! i Van Z°'n gezin werken- Maar een gezin, dat een netto-week loon van f. 70 - verdient en dat f. 16,— a f. 17,- huishuur moet beta- 21 eiSen te duur. Overigens is spreker het ermee eens, dat de uiseigenaren dikwijls het slachtoffer zijn, maar men houde rekening met 1e aat net aantal plaatselijke belastingen beperkt is. van^rt^-iDHEUNISSE wil nog enkele woorden zeggen over het achterwege laten van de jaarlijkse storting ad f. 40.000,— in het investeringsfonds van lilnelectJ"lcltieltsbedriJf- Ë®n jaar of acht geleden heeft de minister van °P vorminS van ean dergelijk fonds aangedrongen. Het w n v _lmp?ratief voorgeschreven, maar verscheidene gemeenten deden T„ van die f. 40.000,liep anders dan men had gedacht, sint .li" "era dat bedrag aan de reserve toegevoegd, ook als er een batig siot was. Hu zit er ongeveer f. 300.000,— in het fonds. Dat is naar spre- zïïLrrVOld0efe' 0mdat er seen sti:iging3tendenz is. De tarieven hot ff niet verhoogd worden; spreker heeft al verlagingen in vooruitzicht gesteld. Als do raad de komende voorstellen aanvaardt, zal dat voor de verbruikers meer opbrengen dan f. 40.000, De tarieven van de Roosendaalse bedrijven liggen normaal. In Nederland wordt trouwens ge deeld naar uniforme tarieven. De zaak is al informatief besproken met leden van gedeputeerde staten en dezen vinden het goed. aangedrongen^ parlement van bepaalde zijde steeds wordt iLtinv? feze inêVerlaging en °P afschaffinS van de personele be lasting, deze zal dus te eniger tijd wel verdwijnen. gee^specialist^'owi^1111^0? d® woorden van de heer Schaafsma. Hij is tunnel wel iel. ?anCleel SeMed' fflaar ook preker is niet tegen de dere Roosendaler tref Waarom gebeurt het niet zo, dat het ie- v" no« DaaSm vinrti I f personele belasting hébben we in elk ge- a spreker, dat de dekking eigenlijk uit de opcenten van de personele belasting moet komen. De Voorzifter heef gezegd! £?êrtof! wat arbeiders wonen in huizen, die te duur zijn, maar ais we Der diï ™or- stel stemmen, stemmen we niet over een tijdelijke toestand. Elke Roosen daler zou naar mogelijkheid moeten meebetalen en wel via de personele be lasting; dan treffen we iedereen en niet een bepaalde groep. - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 31