r 46- Hierna doet de VOORZITTER het voorstel, vast te stellen: de begroting 1 van de gemeente, alsook die van vast te stellen: )ed te keuren het electriciteitsbedrijfgas- en waterleiding bedrijf, van het grondbedrijf, van het openbaar slachthuis, van de dienst van openbare werken, van het woningbedrijf en van de dienst voor sociale zaken, alsmede de besluiten tot 1e wijziging van de begroting van de gemeente en de begroting van de dienst van openbare werken, een en ander over eenkomstig de aan de raad voorgelegde ontwerpen en met inachtneming van de wijzigingen, welke zijn voortgevloeid uit de behandeling aan de hand van de memorie va.n antwoord) j de begrotingen 1960 van de Stichting Beschuttende Werkplaats de Roos en van de Stichting Ontspannings centrum Vrouwenhof; en de begrotingen 1960 van de burgerlijke instelling voor sociale zorg en van de Gasthuis of passantarme. Zonder hoofdelijke stemming wordt dat voorstel aangenomen, t De VOORZITTER zegt de raadsleden dank voor de aangename behandeling van de begroting, waardoor hij leerzame en instructieve middagen heeft beleefd en sluit vervolgens om 7.30 uur de vergadering met de Christelijke groet. De bovenstaande notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 25 februari 1960,na doorhaling van elf woorden op blz. 11,invoeging yan twaalf woorden op blz. 11 en doorhaling van achttien woorden op blz. DE SECRETARIS DE VOORZITTER, 33- (H.J Verstegen) J.P.Godwaldt N 0 T U L E N VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN IN 1960. 4e vergadering VERGADERING op VRIJDAG, 5 IEBRUARI 196O, te 7.3O uur n.m. Enig ONDERWERP TER BEHANDELING Voorstel van burgemeester en weth.oud.ers betreffende de financiering en het aanwij zen van dekkingsmiddelen voor de kapitaalsuitgaven van de grootverkeerstunnel (prae-advies no. 397). VOORZITTER: de heer J.P.GODWALDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, de heer F.C.C. Broos, mevrouw A.A.Elsinga-Looy en de heren J.P.M. van Overveld, A.J,P, van Gorp, P.H. Noorman, M.Koppenol, J.F.Buijsen, ^amPasrtA«A. J.II.Rademakers, F.J.L.M. de Jonge, M.G.Hendriks, A.A.Goossens, J.iloeringsS.Schaafsma, M.A. Machielse, E.M.M. Peters, G.P. van Nassau, L.J.B.L. de Jong, J.A.Bruijns en W,JTA.Braat, AFWEZIG met bericht van verhindering: de heer J.J.A. Loos. SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris» ue VOORZITTER opent om 7»4® uur de vergadering met gebed» Hij zegt de aanwezigen hartelijk welkom en dankt hen voor hun komst. Het enige agendapunt, aldus spreker, is zeer belangrijk. Gedeputeerde staten zijn in beginsel bereid tot goedkeuring van het voor aanleg van de grootverkeerstunnel nodige crediet. Ze hebben vorzocht, een ainancieringsvoorstel te doen en een definitief raadsbesluit in te zenden, waarbij dekkingsmiddelen worden aangewezen. Gedeputeerde staten hebben op spoed aangedron gen. Bijzondere omstandigheden immers zouden er een stok voor kunnen steken. Bur gemeester en wethouders zijn er in geslaagd een geldgever te vinden. Er moet nu dus een raadsbesluit tot het aangaan van een geldlening worden genomen. Maar waarschijn lijk zullen vandaag vooral do dekkingsmiddelen in discussie komen. In beginsel heeft zich de raad al met het door burgemeester en wethouders voorgestelde dekkings schema accoora verklaard. Het gaat hier echter om een zeer groot bedrag en gede puteerde staten hebben naar sprekers mening terecht gesteld, dat de liefde niet van een mant kan komen en dat de gemeente er wat voor over moet hebben. Spreker geeft een overzicht van de voorgenomen dekkingsopzet. De jaarlijkse uitgaven zullen ge- ookt runnen ..orden uit verhoging van belastingen, het achterwege laten van de storting in^het investeringsfonds van het electriciteitsbedrijf, het beschikken over de saldi-reserves én een verhoogde uitkering uit het gemeentefonds. Wat de laatste betreft pleegt het ministerie van binnenlandse zaken de boot zeer af te ^-ouden. De eerste voorwaarde, die men stelt, is verhoging van plaatselijke belas tingen. u is belastingverhoging altijd een onsympathieke maatregel, maar door de nu voorgestelde verhogingen zal het niveau praktisch niet stijgen bovai de heffingen m andere gemeenten; onder andere die in een buurgemeente. Misschien komt de heffing van^opoenten op de personele belasting wat hoger, maar de straat belasting en rei nigingsrechten olijven nog lager dan olders. ijiderzijds behoeft spreker zeker niet te benadrukken, hoe belangrijk de tunnel is voor de gemeente. Na aanleg van Rijks weg 17 en het scheppen van een verbinding met de Nieuwe -Markt zal -pas blijken" hoe belangrijk het is, een ruime inrit te hebben naar de kom van Roosendaal. pe heer RADEMAKSRS is, toen^hij deze agenda ontving, gaan kijken in de notulen van de vergadering van 2 april j.1., waarin destijds het de1 Icings s c hem a al met 20 tegen 2 stemmen is aangenomen. Spreker was een van die twee tegenstemmers. Thans zijn de argumenten vóór hot schema niet veranderd en dus ook sprekers standpunt niet. Hij verklaart zich vóór aanleg van de grootverkeerstunnel,maar hij kan geen hoera roe- -pen-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 30