ïLï" f aisLkt 3^ A-A-Elsins-L-- i NOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VANDE GEMEENTERAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN IN HET JAAR 19 6 0. 1e vergadering, BUITENGEWONE VERGADERING OP ZATERDAG, 16 JANUARI 1960 bijeenroepingsuur 10.30 uur vm. Deze buitengewone vergadering is belegd ter gelegenheid van df> NLp"! van de ge- VOORZI'f IER: de heer I. THEUNISSE, wethouder en loco-burgemeester, later de heer J.p. GODWALDT, burgemeester AANWEZIG HEI DE VOORZITTER de heren A.gI. vS" "h! Beek en Tp/h! de neer H,J* Verstesen, gemeentesecretaris. tevens ""vLs^efL'L'f^iïKIede^"1'^1'6"^ *U meester en voorts: familieleden en vrienden van de nieuwe burge- HalsterenrHui^ïeSêrlifuw^o4' gemeenV° B°P g°°m. Mnteloord, gen, WoensdrechtWou^ (iT"***1' de heer H._ van Mierlo, deken van Roosendaal, e heer H.R, Elzenga, dominee te Roosendaal, heer J.H. Ranft, commandant van het korps commandotroepen te Roosendaal, de heer at nV*?*' oud-burSem^ter van Roosendaal, he heer j j TlfaC*x> consul ^n België te Roosendaal, de heer Ar istationschef te Roosendaal, de heer j'p IT directeur van de N.V. Philips-Roosendaal, van Poll Suykerbuyk, directeur van de N.V, Grafische Lunstinrichting vh. J. van Poll Suykerbuyk te Roosendaal, e neer A.jj.J. van kaam, directeur van de Hudsm sigarenfabrieken v, N.V, te Roosendaal, A-M,M- K^boom, chef van het kabinet van de commissaris de heer t a der koninê'in in de provincie Noord-Brabant. van Bendegom, stedebouwkundig medewerker van het ar chitectenbureau Kuiper, Gouwetor en de Ranitz e Rotterdam (als vertegenwoordiger van de heer Ir. Gouwetor, planologisch adviseur van de heer E v r gemeente), roosman, architect te Rotterdam, supervisor van het de heer Drs. Hap "elsiandstoezicht van de gemeente. - .G. Moonen, directeur van het Economisch Technolo- de heer Drs T w v Instituut voor Noord-Brabant, te heren ^iensthaoÏÏen nS^a?-UnCt"'direCteUr Van dat instituut, en afdelingschefs van de gemeente Roosen- 4e heer W P p 1 en N1spen, ssmann, hoofdredacteur van het Brabants Nieuws- der hfmer T vi«= i te Ro°sendaal, s.cuens^ plaatseüjk redacteur van het Dagblad De •-■tem te Roosendaal,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 2