-44- De heer BUIJSEN vindt het wel denkbaar, dat zo'n directeur een ver eniging opricht, het SCC is enerzijds een coördinerend, maar ander zijds ook een stimulerend orgaan. De VOORZITTER kan zich dat inderdaad voorstellen, maar het is niet zo, dat dat taken zijn, waaraan de subsidiëring ten grondslag ligt. De heer THEUNISSE, wethouder, zegt, dat het optreden van het SCC een grote ontlasting betekent van de dienst voor sociale zaken. Als die alles zelf zou moeten doen, zou het te zwaar worden. Spreker stelt zich voor, de zaak a.s. woensdagavond nog eens te bespreken met dokter de Jonge. De heer MOERINGS verwijst naar de woorden van de wethouder, volgens welke deze materie in nevelen is gehuld. Voor spreker is de zaak in dikke mist gehuld. Hij zou nu wel eens in ronde woorden willen horen, waar het SCC voor dient. De VOORZITTER zegt, dat zijn bezwaar tegen dergelijke instellingen altijd is geweest, dat er zoveel grote woorden worden gebruikt, ter wijl de praktijk achterblijft. De heer MOERINGS zal te zijner tijd graag een duidelijk-leesbaar verslagje ontvangen over doel en werkwijze van het SCC. De heer BRAAT merkt op, dat het doel en de werkwijze in de stich- tingsacte omschreven zijn. Maar kan er geen concentratie plaatsvin den in deze zin, dat het SCC zijn zorgen ook uitstrekt over andere gemeenten dan Roosendaal en dat andere gemeenten dan in de kosten bijdragen De VOORZITTER zegt, dat hij in Etten een bespreking heeft gehad, waarbij werd besloten, de directeur van het SCC-Roosendaal te vragen, zich ook over Etten te ontfermen op een bepaalde dag. De heer RAMPAART zegt, dat het inderdaad zo is, dat, als een direc teur van een SCC een vereniging opricht, hij dat niet qualitate qua doet. 596De heer RAMPAART heeft hetzelfde antwoord al meer gehad. Het bevredigt hem niet. Het hanteren van de schoolgeldmaatstaf zou juist zijn als het subsidie naar de ouders ging, maar nu niet. Spreker handhaaft daarom zijn voorstel, de schoolgeldmaatstaf te laten ver vallen. De heer BUÏJSEN kan zich daarbij aansluiten. Er is hem een voorbeeld bekend, waarin de*subsidie naar het seminarie ging, maar waarin de ouders voor het volle bedrag werden aangeslagen. De heer SIMONS, wethouder, zegt, dat dat laatste dan een onjuiste handelwijze van het seminarie betekent. Het gemeentelijk subsidie gaat naar het seminarie en als men dan de ouders verkeerd aanslaat, ligt dat niet aan de gemeente. Maar we mogen toch aannemen, dat ze het goed doen. De heer RAMPAART zegt, dat het niet zo is, dat de seminaries van ieder een het volledige bedrag vragen. Ze vragen hooguit 625,De meesten worden naar draagkracht aangeslagen en velen voor niets. Maar de meeste priesterstudenten komen uit de grote gezinnen. Bij de huidige regeling is het zo, dat de gezinnen niets krijgen, maar dat het subsidie geheel naar het seminarie gaat. De heer BUIJSEN. heeft niet willen zeggen, dat de seminaries de volle kosten, in rekening brengen; alleen, dat men geen geringere aanslag zendt, wanneer het seminarie wordt gesubsidieerd. Na enige discussie deelt de heer SIMONS, wethouder, mee, dat hij ac- coord gaat met het vervallen van de schoolgeldmaatstaf. Dienovereenkomstig wordt besloten. .28 jDe neer DE JCNG verzoekt, deze zaak niet op de lange baan te schuiven. De heer SIuGdS, wethouder, zegt, dat dit in dezelfde vergadering van de sportraad behandeld zal worden als de subsidiekwestie. Men moet niet sub sidiëren via. de vermakelijkheidsbelasting. Het gaat trouwens maar om een paar voetbalverenigingen. fleer BRAAT heeft de Voorzitter gisteren horen zeggen, dat de pla nologie zijn aandacht heeft. Spreker wil echter speciaal verwijzen naar artikel 6, 4e lid, van de Woningwet volgens hetwelk een beslissing op een aanvraag om bouwvergunning kan worden aangehouden als er een ontwern— uitbreidingsplan bestaat. Hierdoor kan uiteraard een ongewenste toestand o.itstaan. sprekers iractie meent, dat, hoewel een complex factoren mee werkt aan het doen uitblijven van een uitbreidingsplan, de activiteiten van de stedebouwkundige toch wel gestimuleerd kunnen worden. Rekenend op net arbeidsvermogen van de voorzitter wil de fractie niet tot het uiterste gaan, maar zij zal wel nauwgezet toezien op de totstandkoming, volvoering en verwezenlijking van de uitbreidingsplannen. Spreker ver trouwt daarom graag op de stimulerende arbeid van de voorzitter. De VCORZITTER^zegtdat deze zaak hem zodanig interesseert, dat hij de stedebouwkundige zeer het vuur aan de schenen zal leggen. Ook ue heer PETERS betreurt de thans ten aanzien van de uitbreidings plannen bestaande situatie, waardoor er niet voldoende mogelijkheden voor woningbouw zijn. ue VOORZITTER zegt, dat in de laatste planvergadering de mogelijkheid is vastgesteld, in Scherpdeel onmiddellijk 200 premiewoningen te zetten. Dit betreft een nieuwe mogelijkheid. Als er nu 200 premie-aanvragen aanhangig gemaakt worden, zal intussen de zaak ook planologisch verder komen. ^£jjf^?egrotingen.. De heer RADEMAKERS zegt, dat deze zaak hier elk jaar opeelt. De winsten worden steeds hoger en de uitkeringen overtreffen flfl^iflgen zeer. kunnen we van het standpunt uitgaan, dat de tarieven nieu zo gemaakt worden, dat ze op een verkapte belasting lijken? En runnen burgemeester en wethouders de toezegging doen, dat er een voorstel rot tariefsverlagingen zal komen als bij de vaststelling van de rekening ov^i dit ja.r zal blijken, dat de uitkomst de raming weer met 100% overtreft De heer fHEUNÏSSEwethouder antwoordt, dat het niet waar is, dat elk Vo'ar V/lnf fcT;;n hoSer worden. V/el overtreffen ze telkens de begroting. anwege de Pikli is nu een kleine concessie aan de gemeente gedaan i.v.m. o.e verlaging van de kolenprijs. De mogelijkheid zit erin, dat de gemeente ee\r?!Urt;je Zal Icri3Sen en dat ten goede zal doen komen aan de'vast- rechtgebruikers. Dat zal in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde komen, als het althans deze week in de commissie kan komen. De bedrijiswmsten zijn inderdaad niet laag. Maar de gemeente heeft veel amen en van hogerhand wordt erop toegezien, of de tarieven tot een rede- lid peil opgevoerd zijn. 1 cent tariefsverlaging kost de bedrijven al f. ipO.OOO, Dit jaar leveren we 100.000 m3 gas minder dan in 1958. Misschien is er in verband met dc verlaging van de ledenprijs ook iets voor de grootver bruikers te doen; het zal dan 1.1 cent zijn. Het waterleidingbedrijf is stabiel; dat houdt zich aan de begroting. Een gasprijsvorlaging zou echter nog veel grotere consequenties hebben' en nooit goedgekeurd worden. De he0r RADEMAKERS wil er voornamelijk op wijzen, dat de uitkomsten van gasbediiji honderdvijitig-a honderdzestigduizend gulden hoger liggen aan de raming, b° De heer THEUNISSE wil nog opmerken, dat in Etten al 1200 gasafnemers zijn tegenover 150 m Oud- on Nieüw Gastel. - Hierna -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 29