-40- riolering. Als dadelijk tot wegpersing van het afvalwater naar de V/esterschelde wordt overgegaan, zal al het water van de riolen naar de V/esterschelde moeten worden weggeperst. Als dan niet het polderwater uit de riolen wordt gehouden, zal een zeer grote hoeveel heid schoon water moeten worden weggeperst, hetgeen enorme kosten zal vergen, terwijl de ü.oosendaalsche Vliet dit water niet kan missen voor het op peil houden en de doorstroming van het water. Het is der halve noodzaak het scnone beekwater buiten de riolen te brengen en dit water te lozen in de Vliet, Hiervoor is het noodzakelijk de af voer van de Krampenloop, de Rucphensevaart en de Elderse Turfvaart te verleggen en wel zodanig, dat dit water middels een nieuw te gra ven waterleiding wordt afgevoerd naar de V/atermolenbeek. Bij het opmaken van het uitbreidingsplan "De -.roeven" zal hiermede rekening worden gehouden. In 1958 hebben wij een bespreking gehad met vertegenwoordigers van de gemeenten Rucphen en Wouw en met vertegenwoordigers van de 'Cul tuurtechnische Diénst en de Nederlandsche Heidemaatschappij inzake het opmaken van een plan tot verbetering van de waterlossingen op het grondgebied van de gemeenten Roosendaal, Wouw en Rucphen, De kos ten van verbetering van de op Roosendaalsgebied gelegen waterleidin gen worden geraamd op ruim 3.000.000,Men zal begrijpen, dat in verband met de financiële toestand van de gemeente een dergelijk pro ject niet ineens ka.n worden uitgevoerd, zodat wordt gestreefd naar uitvoering van dit plan in onderdelen van ruime omvang. Het eerste onderdeel, n.l. het waterbeheersingsplan "Visdonk" met omgeving, heb— oen wij thans ontvangen. Dit zal in een van Uw volgende vergaderingen worden voorgelegd. Een sub-onderdeel van het waterbeheersingsplan '.isdonk", n.l. het .plan tot verbetering van het Rozenven, is reeds in uitvoering genomen met subsidie van het Ministerie van Sociale Za ken v'/erkgelegenheidsfondsen) De kosten van verbetering van het Ro zenven bedragen 157.000, rijkssubsidie 147.000, ten laste van de gemeente 10.000, De kosten van uitvoering van het water beheersingsplan "Visdonk" worden geraamd op 610.350, een subsi diebeschikking voor dit plan is nog niet ontvangen, doch getracht zal worden ook voor dit werk een zeer hoog rijkssubsidie te verkrijgen. Spreker vindt, dat er pas over een waterschap gepraat kan worden, als deze zaak een beetje gestabiliseerd is; nu nog niet. De heer SCHAAFSMA vindt deze argumentatie wel duidelijk, maar hij ge looft niet, dat oprichting van een waterschap een strop voor de ge meente zou betekenen. De heer VOS ziet ook geen voordelen. De heer SCHAAFSMA vindt het bijzonder vreemd, dat de marktbev/oners moeten meebetalen in de kosten van het onderhouden van sloten onder Nispen. De heer VOS, wethouder, antwoordt, dat dat niet te voorkomen is; in de lasten van een afkoopsom zouden die bewoners immers ook moeten meebetalen. De zaak kan overigens nog wel eens in de vergadering van burgemeester en wethouders worden besproken, 149. Op een vraag antwoordt wethouder VOS, dat zowel ten aanzien van Visdonk als ten aanzien van het militair oefenterrein bij de verkoop een overeenkomst is gesloten over het jachtrecht. V/at de jacht van /"isdónk betreft zit de gemeente tot 1963 aan het lopende contract vast. 157De heer GOOSSENS zegt, dat bungalows vaak in bossen worden ge zet. Men denke eens aan de streek tussen Rijsbergen en Etten. In Nispen bestaat er ook een mooie gelegenheid voor. Er is veel natuur schoon. -De- De heer BRAAT bepleit het projecteren van bungalowbouw in Visdonk. Aan de hand van door hem vermelde cijfers toont hij aan, dat het bezoek aan Visdonk gering is. Oorspronkelijk werd een opbrengst van f. 235,75 aan kaartverkoop geraamd, nu een van f. 100, Er is gesteld, dat Visdonk bewaard moet blijven voor passieve recreatie. Inderdaad moet Roosendaal daarvoor een mogelijkheid hebben, maar de afstand van het centrum van Roosendaal naar de Ruephense hei is niet veel groter dan die naar Visdonk, En Visdonk zal zeker niet dadelijk vol staan met bungalows. De heer van .oeek heeft cijfers vermeld, waaruit blijkt, dat de particuliere bouwbe- drijvigheid toeneemt. Wanneer spreker daartegenover stelt de nu bestaande uicbreidingsplannen,blijktdat er buiten de plannen Rondweg/Heerma-van- Vossstraat, Keijenburg en Scherpdeel plaats is voor 65 bungalows. Dat is een wanverhouding» iet gaat over een reeks van jaren. De stedebouwkun- dige heeft gezegd, dan aan de kant van Visdonk 12 bungalows gezet kunnen worden. Hebben burgemeester en wethouders de stedebouwkundige dat laten preciseren? Spreker wil aanhaken op de woorden van oud—burgemeester Ireijters: de komende decennia zullen beslissend zijn voor de toekomst van Roosendaal in eeuwen. In Bergen op Zoom heeft men wél plaatsen voor bungalowbouw. Spreker zou willen zeggen: Roosendaal, let op Uw zaak. Als -tergen op Zoom industrie krijgt zal het in Roosendaal druppelen. Spreker geloofc, dat vooral Visdonk een mooie gelegenheid biedt om twee doelein den te dienen: het vrijmaken van gronden voor bungalowbouw en het die nen van de toekomst van Roosendaal. De VOOhZIiijiR zegt, dat een gedeelte van het betoog van de heer Braat hem als heiligschennis in de oren heeft geklonken. Hij heeft een deel van het landgoed Visdonk gezien aan de Ruephense kant. Volledig kan hij het daarom iij.et beoordelen, naar het is zo buitengewoon waardevol en mooi, dat men het niet mag aantasten, Ken stelle zich voor, dat Roosendaal over twintig jaar een stad is van .0,000 zielen; welk een waardevol bezit zal het dan zijn, vlak bij de stad zo'n natuurschoon te hebben. Spreker is heb me b de neer .oraat erover eens, dat de mogelijkheid om bungalows te bouwe. öering zijn. hij oeschouwt deze zaak echter ook wel als een ziek te. Op het ogenblil wil iedereen een bungalow bouwen. Maar dat kan ook anders worden. Sommige stedebouwkundigen noemen bungalows woningen voor asociale uelgestelden. Spreker zal echter graag de tijd hebben om het eens goed te bekijken. De heer VAN BEEK zegt, dat de heer Braat de situatie te Roosendaal verge leek met die te Bergen op Zoom. Daar heeft men echter bossen vlakbij de rc,nd van ue stad. Als dat hier zo was, zoutten we zeker ook gronden voor bungalowbouw projecteren. De heer BuAAl zal het toch op prijs stellen, dat burgemeester en wethou ders de zaak nog eens bekijken, f 30 ^eer_ MO.'-'AIhvjS zegt, dat to Roosendaal sinds jaren een Oranjecomi- bö bestaat. Dit heeft buitengewoon veel gedaan. Men denke hier ook aan de gehouden Waroubi's. "Kaar Roosendaal is de status van dorp ontgroeid. Er zijn nu 15 a 16 wijken. Het Oranjecomité is destijds geboren onder de van de tijdsomstandigheden na de bevrijding. Spreker zou nu graag zien, dat er een comité op meer democratische wijze tot stand werd ge- iac.it, bijvooroeeld via een voordracht, gehoord de wijlcbestureneven tueel aan te vullen door de raad op voordracht van burgemeester en wet houders. ien moet niet blijven zitten. Onder de bevolking leeft ook wel net idee, dat anderen eens wat te zeggen moeten hebben. o® h?®f£ Yaak fls burgemeester moeten optreden om een slapend anjecomité acrrei fce maken. Als er een actief Oranjecomité is, moet mer .aai om bet comité zou zolf tot bestuurswisselingen moeten ko men; dit zou mec als voorwaarde gesteld moeten worden bij 3e subsidie- 0. De heer DE JONG gaat ermee accoord, dat over deze zaak advies wordt gevraagd aan de sportraad. In geen geval zou echter de zaak op de lange baan geschoven moeten worden. - Do - ~\Tr> 7*1 O V) 4 v» r* 0

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 27