-38- De heer van BEEK antwoordt, dat de heer Koopmanschap van begin af aan dranken e.d. heeft verkocht. De winst daarvan draagt hij af, zodat deze do exploitatie van de Stok ontlast. Maar de weersomstandigheden zijn van grote invloed. Als het slecht weer is, is er weinig opbrengst. Als er echter een betere exploitatie gevonden kan worden, heeft spreker daar geen bezwaar tegen. Er bestaat echter een overeenkomst met Koopmanschap. Deze zaak zal nader worden bezien. Intussen ligt er een plan gereed voor verbetering van de accomodatie van de Stok. Dat plan zal zeer spoedig aan de commissie van op ;nb'are werken worden voorgelegd. De heer DE JONGE is van oordeel, dot de gemeente inderdaad niet zonder instructiebad kan. Dit zal ten goede komen aan de Stok, omdat de jeugd leert zwemmen. Maar waarom zou oen sportfondsenbad hier niet exploitabel zijn en elders wel? Eln sportfondsenbad is beter dan twee instructiebaden. De heer SIMONS, wethouder, zegt, dat een sportfondsenbad door zwemlief- hebbers moet worden bevolkt. In eon stad van 4O.OOO zielen lijkt spreker dat niet mogelijk. Hij heeft de cijfers niet bij de hand, maar hij ge looft, dat het de gemeente een ton per jaar zou kosten. De VOORZITTER zegt, dat het bad in Breda nauwelijks exploitabel is. i-Iet wordt v el door militairen en politie bezocht en deze trekken de exploi- tatieuitkomsten op. Maar een instructiebad is ideaal. Etten kreeg het zesde in Nederland, spreker hoopt, dat Roosendaal het zevende zal tot stand brengen. V. De heer SCHAAESMA merkt op, dat vroeger werd gezegd, dat het gemeente lijk woningbezit niet aan particulieren kon worden doorverkocht, omdat de gemeente dan zoveel per woning zou verliezen. Nu blijkt, dat dit alleen voor bepaalde woningen geldt. Destijds stond de meerderheid van de raad achter burgemeester Preijters. Moeten we niet eens peilen, of de raadsmcerderheid nog zo denkt en als dat niet zo is, of er geen gemeente lijk woningbezit aan particulieren kan worden overgeheveld? Eet ligt naar sprekers mening niet op de weg van de gemeente woningen te exploiteren, tenzij de noodzaak daartoe dwingt. De VOORZITTER zegt, dat verkoop van het woningbezit van de gemeente wel nadelen heeft. Enerzijds is er bezwaar tegen de verbrokkeling, ander zijds zijn er ook esthetische bezwaren. Een nieuwe eigenaar kan er een nieuwe verfkleur opbrengen e.d. In beginsel is spreker er overigens wol voor. Ook het ministerie is dat, maar men waarschuwt altijd tegen ver koop van woningen uit een rij. De heer SIMONS heeft destijds aan de totstandkoming van het raadsbesluit medegewerkt. Hij gelooft, dat het de bedoeling was, geen woningen van de hand te doen, die beneden de normale prijs verkocht mooton worden krach tens ministerieel voorschrift. Hij gelooft echter, dat de raad geen be zwaar had tegen verkoop van woningen tegen de gewone prijs. De heer RADEMAKERS zegt, dat in het antwoord van burgemeester en wet houders staa-t, dat er zelfs rijkspremie kan worden gegeven5 het rijk wil dus de verkoop wel stimuleren. De heer SIMONS zegt, dat het incidenteel bekeken zou moeten worden. Het gaat niet aan, een "St. Josephwoning" voor 3>800, te verkopen. Daarmee zou men de koper een douceurtje -geven. Die huizen zijn vroeger door een stichting tot stand gebracht. Alles is toen genaast en nu moeten de huizen verkocht worden tegen boekwaarde. Maar als iemand in de Brugstraat een huis van de gemeente zou willen kopen tegen de gewone prijs, zou spreker daar geen enkel bezwaar tegen zien. Men zou d.an een^ bod moeten doen en uiteraard zou het huis niet voor een ander doel nodig moeten zijn. De heer MOERINGS zegt, dat destijds ook de kern van het betoog is ge weest, dat het gemeentelijk bezit niet moet worden aangetast door ver koop van huizen tegen de boekwaarde en dat geen huizen uit een blok verkocht moeten worden. -De- -39- De heer PETERS zegt, da,t het bezit van de gemeente aan woningen ge leidelijk groter wordt. Men denke eens aan de continubouw. Kunnen de nog te bouwen woningen niet in exploitatie worden gegeven aan een stichting of vereniging De VOORZITTER antwoordt, dat zo'n vereniging moeilijk van de grond kan komen, omdat ze elk jaar 3É"a> van de jaarhuur uit eigen midde len op tafel moet kunnen leggen. Men berekene dat eens over de con tinubouw heer SCnAAPSMA zegt, dat het niet de eerste maal is, da,t over deze zaak opmerkingen zijn gemaakt. Misschien heeft spreker burgemeester en wethouders tot nog toe zijn bedoeling niet doen be- grijpon. De kern van de zaak is deze overal in de provincie sp.'. u noemt daarvan voorbeelden uit de nabije omgeving van Roosendaal - is het onderhóud van sloten e.d. een wat er schap sa-ange— legenheid, In Roosendaal c.a, is het echter zo, dat met het geld van de huiseigenaren va.n de Markt sloten nabij de grens te Nispen worden onderhouden. Is dat nu wel juist Op zijn vraag heeft spre ker feitelijk geen antwoord gehad. Kunnen we niet nagaan, hoe het elders is Die vraag is niet beantwoord. In het antwoord van burgemeester en wethouders staat: "noch de gemeente noch de vertegen woordigende organisaties van de toekomstige ingelanden zijn over tuigd van de noodzaak en het nut van een dergelijk waterschap". Dat is logisch en spreker vindt het geen zwaarwegend argument. Er staat verder "De oprichting van het waterschap is gekoppeld aan een al gemene veroetering van alle in dat gebied gelegen waterleidingen, welke verbetering op kosten van de gemeente moet plaatshebben. Na de verbetering van de waterlossingen zal de gemeente de verbeterde w.-.bej. leidingen gratis in eigendom, beheer en onderhoud aan het wa terschap moeten overdragen, terwijl tegelijkertijd de gemeente aan het waterschap een afkoopsom wegens toekomstig onderhoud moet be talen". Dat is juist. Maar even verder staat, dat er een kans be staat, dat het nieuwe waterschap de gemeente als gemeente zal aan slaan, zoals ook het Hoogheemraadschap de Brabantse Bandijk dat doet. Maar d^r redeneert men zo U hebt er als gemeente belang bij. Het simpele waterschapje, dat hier moet komen, zal dat niet doen. Op de volgende bladzijde wordt het als vanzelfsprekend aange nomen, dat het waterschap een dergelijke aanslag zal zenden. Er staat ook, dat het gebouwde eigendom zal worden aangeslagen. Spreker heeit daarover de griffie gebeld. Men zei sommige waterschappen prooeren dat, maar hier zal dat niet gebeuren. Er staat, dat de hu ren omhoog zouden moeten, maar daar staat tegenover, dat de gemeente van het onderhoud af zou zijn, zodat de straatbelasting lager zou zijn. De VOORZITTER zegt, dat in Etten een paar jaar geleden een waterschap gevormd is. Een enorme hoeveelheid bleef echter ten laste van de ge meente. Er werd geëist eerst de sloten verzorgen uit DACW - subsi die. Daarnaast moest de gemeente nog een afkoumsom betalen. Als dat allemaal m de gemeentebegroting moet komen, weet spreker niet, wat het duurste zal zijn. De heer V0S zegt? dat de opmerking van de heer Schaafsma omtrent het schoonmaken van sloten -onder Nispen ook voor de daargelegen wegen kan worden gebezigd. In aansluiting aan hetgeen reeds door burgemeester en wethouders is medegedeeld wil spreker nogmaals met nadruk verklaren, dat vrijheid van de gemeente op waterstaatkundig gebied voor de gronden ten zuiden van de Rondweg van onschatbare waarde is. Momenteel lozen de Krampen loop, de Rucphensevaart en de Elderse Turfvaart het beek- en regen water nabij de sluis in de Verfraaiing bij de Boulevard in de stads- - riolering -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 26