-36- middelgrote bedrijven op de kantoren s-morgens koffie en 's-middags thee wordt geserveerd. Memand van het niet-administratieve personeel deukt eraan te zeggen.» dan moeten wij het ook hebben. Het gaat ook hier om vers-i,remming van koffie en thee aan kantoorpersoneel. We behoeven het niet zover te zoeken. De VOORZITTER vraagt, of burgemeester en wethouders de zaak nog eens in beraad mogen houden en deze mogen bespreken met de diensthoofden. De heer RA-1 'OPAART heeft daartegen bezwaar? hij handhaaft zijn voorstel en vraagt stemming. Het voorstel van burgemeester en wethouders tot handhaving van de aelden- .e regeling komt hierna in stemming. Het wordt met 13 tegen 10 stemmen aangenomen. Voor dat v ars tel hebben achtereenvolgens gestemd de heren Jon£> Simons, van Beek, Machielse, Peters, Theunisse, van x. '.3sauVos, C-oossens, Buijsen, Broos en Noorman, Tegen het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de heren van Gorp, Koppend, Moerings, Schaafsma, do Jonge, Braat, Rampaart, mevrouw Elsinga-Loov en de heren van Overveld en Rademakers. 90. Be heer SCHAAPSIvIA vraagt, of de eisen, die aan adspirant-politieper- soneel worden gesteld, landelijk zijn. Er gelden bepaalde normen voor de lichaamslengte e.d. Men krijgt niet veel candidaten. Hoeft de gemeente op die eisen invloed? D~ neer SIuOITS gelooit, dat de eisen inderdaad centraal zijn vastgesteld, lien noudt bijvoorbeeld hoel sterk vast aan de voorwaarde, dat iemand, die oij de politie wil komen, geen brildrager mag zijn. De leerlingen worden thans te Eindhoven opgeleid. Er wordt al een hele tijd geworsteld met den Haag om 9 mensen te krijgen. De I00-.ZI .iEiL zegtdat dezelfde bezwaren, die voor d.e gemeentepolitie gelc.en, zich ook voor de rijkspolitie voordoen. Deze zullen wel in hoofd zaak zijn de niet hoge salariëring en de ongeregelde diensten. Er zal nog worden nagegaan, of de benoemingseisen inderdaad landelijk zijn vast gesteld. _1_5.e« De heer RAnSuAKERS zegt, dat in het antwoord van burgemeester en wethouder® staat, dat nauwlettend ervoor zal worden gezorgd, dat de ver- eniging met de oudste rechten de subsidie krijgt. Spreker gelooft, dat nogmaals geprobeerd moet worden de beide verenigingen te doen fuseren. Er is nu^een dierenasyl in aanbouw. Twee asyls is teveel voor Roosendaal. Spreker is ervoor, de post van de begroting af te voeren en te zeggen de raad is wel bereid te subsidiëren, maar niet meer dan één vereniging. Dan bestaat er een dwangmiddel. De heer SIiiOHS, vethourer, is van oordeel,dat daardoor het paard achter de wagen gespannen zou worden. Als het gemeentebos tuur weet, welke acti viteiten men gepland heeft, kan er druk worden uitgeoefend. Dat is naar sprekers mening het enige middel. Zijns inziens is de raad het wel eens met uo zienswijze, dat er geen plaats is voor twee verenigingen. De heer Rac'.emakers weet echter wel, hos moeilijk het is. Er is al enige malen tevergeefs getracht de verenigingen tot een fusie te brengen. De heer BRAAT zegt, dat "Ons Asyl" de Nederlandse Vereniging voor Dieren- oescherming, afdeling Roosendaal, verwijt, dat deze een oentnansbe stuur heef Spreker heelt echter in dat bestuur een actieve rol gespeeld, niet altijd voor zijn pleizier. Ook bij hem leefde het idee van een fusie. Das uhans is het klimaat goed. Van spreker is het advies uitgegaan con tact op te nemen met de wethouder. Het zou fout zijn de stok achter de deur te houc.en. Het moet op basis van vrijwilligheid gebeuren en naar sprekers mening is er thans wel iets te bereiken. -De- -37- De heer SlmONS, wethouder, wist niet, dat het klimaat gunstig was. Hij wil de oesturen wel bij elkaar roepen en met hen praten. Maar hij kan met aan de gang blijven. De zaak hangt al drie, vier jaar. lïl °P fe^ag van de heer Braat n°ê een Poging wagen, maar meer Kan nij niet doen. De heer PETERS heeft de indruk, dat er een verwarde toestand be staat. mr is al een asyl, maar toch is aan de tweede vereniging ver gunning voor de bouw van een asyl gegeven. Is het gemeentebestuur d<..n van oordeel, dat dat. nodig is? De heer SIMONS antwoordt, dat, als iemand een aanvraag om vergun ning voor een bouwplan indient en het plan voldoet aan de eisen van de wet, hem de vergunning gegeven moet worden. Dit houdt niet in, dat het gemeentebestuur het met dat plan eens is. De heer Dm JONGE gelooft, dat het een zeer juiste zienswijze is, dat het gemeentebestuur niet moet uitmaken, of er een SOIU - onderzoek moet plaatsvinden. Er wordt wat teveel doorgelicht. la mana, die uit militaire dienst gaat, wordt doorgelicht en als hij een tepaalde werkkring aanvaardt, gebeurt het opnieuw. De vraag is al gerezen, of mensen in de sollicitabele leeftijd niet teveel stra- mgsgevaar lopen. Daarom is het juist, dat het gemeentebestuur de zaak naast zich neerlegt en nagaat, of de inspecteur van de volks gezondheid redenen voor een algemeen onderzoek aanwezig acht. dei-JeU^ei antW°°E"' Est begroting geen poet voor een vragei iïn het Struikel! jk is, adviezen te vragen aan de inspecteur van de volksgezondheid en aan de kruisvere- mgmgen lZ§i.JDe heer MOERINGS zegt, dat destijds op initiatief van de desbe- xen rende commissie een bedrag ad 8000,— op de begroting is gezet voor voorzieningen aan de Stok. Dit gebeurt nu jaarlijks. De Stol/ evat een accomodatie om duizenden mensen op te vangen. De afgelopen vonrrHa%eie? UltsChieter> maar «P™*er gelooft, dat Roosendafl nog luchtbad beiï^/r911 m6t de St°k Zal toelainnpn' Aan een nieuw open- overdpï? eestaat daarom naar sprekers mening nog geen behoefte. Een overdekt bad is echter wel nodig. Spreker zou het gemeentebestuur willen verzoeken, zijn activiteiten te verleggen naar het plan voor mao °ïorS ™8m^ad' dat is geen overbodige luxe. Men kan immers mac,r oO dagen buiten zwemmen. De VOORZITTER antwoordt, dat bij burgemeester en wethouders plannen inYEttIn°r ü6 St"^;nê' van een instructiebad. Gezien de resultaten in Etten - waar dat bad met DACW-subsidie is tot stand gebracht - schonïï!;^ °°\yoar Roosendaal een dergelijk bad ideaal vinden. De onï a tï i W°ra daardoor zwem-minded gemaakt en daardoor wordt van mahen nd*1In avonduren ^nnen verenigingen er gebruik r L' ±'-e--er zal graag meewerken aan de realisering van dat De heer SIMONS, wethouder, zegt, dat vroeger wel eens is gesproken over een sportfondsenbadDat is veel te duur. Het schetsplan voor een schoolmstructiebad is echter al klaar. Naar sprekers mening zou er een moeten komen in het centrum en nog een Leede aan de westkant van de stad. De financiering is wel wat moeilijk! maar de burgemeester heeft nu een oplossing aan de hand gedaan. De heer RADEMAKERS wil aandringen op het tijdig gereedmaken van de Stok en ook op het tijdig bezien van de uren van openstelling op zondagen. Kan dan bovendien worden bezien, of de exploitatie van gelicht S?mPti8PaVi1''0611 Ult d° van ie s££ «X, - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 25