-34- De heer Rampaart heeft over de woningbouw in de particuliere seotor gesproken. In het middaguur heeft spreker de krant gele7en en daaruit is em gebleken, dat het misschien mogelijk gaat worden, dat woningbouwer- gem?ente sam daaroSrt ,1-, 2 aan de secretaris doorgegeven. Misschien kan er op deze !e dl; ???r een Pannetje van 100 kleine woningen tot stand komen. Laar aanleiamg van de woorden van de heer Koppenol is spreker onder de geniet 8 belangstelling> welke het bejaardentehuis niet m"t cWp bel°ven' dat hlj zlch ervoor zal inzetten. Oaat het rchitect, aan moet een andere worden aangetrokken. Spreker zouer sterk voor zijn, het plan te realiseren. Intussen blijven de ver-" heid^eTfs rS°n d® pensloenen en de Pensionprijzen de grootste moeilijk- r ambtenaren met een goed pensioen is het moeilijk zich m een dergelijk tehuis te vestigen. De hoer Koppenol heeft gesproïen over ae groei van Roosendaal. Dit was voor spreker leerzaam. Hij"kan overigens verwijzen naar zijn installatierede, wij moeten streven naar het schappen van een modern en fris klimaat. Dit wordt bepaald, door c daire factoren als goede recreatieve voorzieningen, straten, woon- aant flgenS SPr6ker do heer Koppenol erop wijzen, dat de anpassmg in deze en andere Brabantse gemeenten uiteraard van twee kanten n aanzlen van de exploitatie van een bejaardentehuis bestaat jÜ- ffr °°p T m°gelljkhe:Ld> een gemeentelijke stichting te vormen, k fr ,Rade®akers Wl1 spieker mededelen, dat het gemeentebestuur o-e ontwikkeling van het project Antworpen-lvloerdijkkanaal nauwlettend blijft volgen. De heer TÏÏEUNISSE wil opmerken, dat zowel de heer de Jong als de ï!^-^0P:?e?0\eïmGe accoord Sogaan zijn, dat het plan voor het bejaarden tehuis zoals het er lag niet verwezenlijkt zou worden. Toen spreker pas m de raad zitting nam, was er al sprake van een dergelijk project. De wothouuer, die 17 jaar op dezelfde stoel als spreker hoeft gezeten, zei: ais negenen, die van de ouderdomsuitkering moeten leven niet in het te huis kunnen wonen, zal ik er niet aan meewerken. Nu zitten we mat dezelf- o.e moeilijkheid. Als deze categorie wordt uitgesloten, is het inderdaad erg* gemeente zal dan in elk geval moeten bijspringen. Spreker is geweest m Cuijk en in Baarle-Nassau. Daar zijn de prijzen lager, maar ae Dejaarden nebben er ook geen eigen woningen. De beide tehuizen, welke sprexer heeft oezocht, werden trouwens bediend door zusters. Dat is veel goec.koper dan bediening door lekenpersoneelHet gemeentebestuur heeft nier ook geprobeerd zusters te krijgen, maar het pakte mis. Het lijkt spreker het beste op de ingeslagen weg maar voort te gaan. Hij heeft hoop op de voorzitter; deze brengt nieuwe ideeën in het college. Wat de commissie van ontvangst bij de installatie van de nieuwe burgemeester S?reker °Pmsrken, dat hij inderdaad de heer Schaafsma, die zi .tuig heeit in de commissie voor de bedrijven, had kunnen inlichten. Spreker zal zeker fouten gemaakt hebben. De heer Rademakers heeft gelijk; er is over de winst van de bedrijven gesproken, maar niet bij de desbe treffende post. 4. -,Pe keer zegvolledig de mening van de heer de Jong te delen, dat de gemeente geen 10 jaren meer in "West" vooruit kan. Maar dat staat wel in de brochureBrabant in het Nieuwe Westen. De heer Rampaart had voor spreuers beleid alleen maar lof en spreker is hem daarvoor erkente lijk. De heer Rademakers heeft geïnformeerd naar de stand van zaken ten aanzien van de Wouwseweg. De eerste brief is geschreven op 25 november, de tweede^op 22 december jongstleden. Er zal nog eens gerappelleerd wor den. üet is echter nodig, het antwoord van rijkswaterstaat te kennen voor van gemeentewege stappen gedaan kunnen worden. -De- De heer VAJ BEEK wil de heer Rampaart nog meedelen, dat de 191 woninSen, welke spreker heeft vermeld, al voor premietoekenning zijn voorgedragen. Be toekomst kan, „at de woningbouw betreft, zonder pessimisme worden tegemoetgezien. praktisch6nipf^A£uT Z6^? d&t dG woningbouwverenigingen na de oorlog pro.xtisch niets hebben gedaan, waarop de pers InrSfwfï antw00rdt> dat de^ door de motie, „aarvan nu in de pers sprake was, zeer geactiveerd zullen worden. hebben6 als^dfZf°P' We er Sle°ht voorgestaan -ouden tief! geEe^te had moeten wachten op het particuliere initia- De heer VAN BEEK wil op de opmerkingen van de heer de Jong nog van^^ Mj,de Patimakerk ad een voorziening ten gefievf q 1 -erkgangers bestaat, zodat ze niet langs het huis van dokter 0 erdïetr?i r i* rekening bonden met de watïr- loop, die do,ar ligt. Spreker wil overigens de situatie graag nog eens bezien en de belanghebbende zoveel mogelijk tegemoettreden. Deze is z g met nieuwbouw en hij wil hem toch graag gelegenheid geven eerst naar zijn nieuwe woning te verhuizen. St de heer de^n^Pn'klein misverstand bestaat tussen heer de Jong en hem. In de nieuwe wet op de financiële verhouding wilSze4en dat^het^r £6WGrkt Worden met objectieve normen. Dit 1 zeggen, dat het uitgavenpeil niet de rol zal spelen, die het tot nog toe gespeeld heeft. De verhouding tussen de subsidiering van cuk turele en sportverenigingen ligt inderdaad zeer ten gunste van de gingen'heTbesTkÏr dat h6t ^"«ntebestuur de sportvereni- n"ol1a?LS\eg:nS;eLliSnpr?iz3enPeSeah0r QnVr.1 li- 1JKe prijzen. De heer Pampaart zei, dat er ÏÏerdaïïTJ ™ieS t-a-.hat P*"»»..! -geliik zi3n;'dS is inderdaad het geval, maar pas sinds 2 dagen is bekend, dat de kleding ff worden verhoogd met 25,— wegens extra-vuile arbeid date"zerniet'l^ïllet SeZfSd' dat ddPlo*a's niet maatgevend zijn, maar dat ze met alleen-maatgevend zijn. Het bekleden van een bepaalde rang iaarvaHïië heï^'f het behalen ee" bepaadd aarvan wijkt het rijkstoezicht niet af. V/at de in de begroting fivn uitzie post eYh2T?~~ibetreft Wil spreker opmerken, dat in 1958 1959 is er niemand°geweest^ d' kab wel. In ■'•rotin-er8-ande V00ilZIT^Pi de artikelsgewijze behandeling van de be ten de mede hierna^m' f3 ***1 W°rden omtrent de hiernavermelde pos gen genomen. omschreven besprekingen gehouden, resp. beslissin- tfe en we t hou der scheef t°hemgniet ant~ri "9'le bulten „erker., daarvoor ook in aanmerking komen. re bedrijfAAEI met het particulie- hedIne?ranEreSt"aÏdLteS65' 46 regelin® niot te veranderen; om dezelfde faouSJlt te Jeven. 2°U me" ïerpliaht buitenwerkers aL'drorde'ifgek^kl: he6:, in d° afdad^—gaderingen Be heer Slmons ver"es'teen ooï "J*** WSt ïm die buiten werken. Spreker wil oobto consequenties voor degenen, Wl1 oobter opmerken, dat in alle grote en -niddclgrot«-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 24