-32- op de vraag, waarom de Katholieke—Uniefractie niet vertegenwoordigd was hij de entrée van de burgemeester. Hij had dat kunnen vertellen tegen het fractielid, dat zitting had in de commissie, die ter ge legenheid van het afscheid van burgemeester Preijters is ingesteld. Deze zou dat dan zeker goedgevonden hebben. Vooroverleg was beter geweest. Men had de regerende partij én de oppositiepartij moeten vragen. Wat het personeelsbeleid betreft wil spreker opmerken, dat hij geen ambtenaar is, de heer Simons wel. Spreker kan dus niet met gedocumenteerde gegevens komen. Hij had echter zijn licht bij des kundigen opgestoken en hij kreeg de indruk, dat er nog wel enkele, minimale correcties mogelijk waren. Wat de wethouder van de bedrij ven over de 14 hulpopzichters zei heeft spreker niet geheel kunnen bevredigen, zeker niet nu de heer Simons gisteren heeft gezegd, dat er niet teveel waarde moet worden toegekend aan diploma's. Ten aan zien van de topfunctionaris bij openbare werken wacht spreker met veel nieuwsgierigheid af, wat er uit de bus gaat komen. De door wet houder van Beek omtrent de woningbouw verstrekte gegevens heeft spreker niet opgeschreven. Hij wilde echter aansluiten bij het over zicht over 1959. Dat was een topjaar met 510 woningen. Nu zijn er grotere moeilijkheden. Die liggen niet alleen bij de rijksoverheid, maar ze zijn ook een gevolg van het te laat gereedkomen van uitbrei dingsplannen. Daaromtrent heeft wethouder Vos het een en ander ge zegd en het is zeer moeilijk, deze wethouder aan te vallen, omdat hij daarin zo bij uitstek deskundig is; spreker wacht zich dus wel daarvoor. Er zijn enige plannen ten aanzien van de sport in uitzicht gesteld, maar spreker is in dit opzicht wat sceptisch omdat hij der gelijke toezeggingen al meer heeft gehoord. Niettemin hoopt hij, dat er in de volgende vergadering wat komt. Over het Vrouwenhof zal in derdaad in de loop van de vergadering worden gesproken. Inhakend op de opmerkingen van de voorzitter zelf wil spreker vooral zeggen, dat diens beschouwing over het Moerdijkkanaal hem hebben gefrappeerd door hun grote realiteitszin. Dit is inderdaad een dode mus. Spreker hoopt, dat de burgemeester ten aanzien van het havenplan e.d. een zelfde realiteitszin aan de dag zal leggen. Met de opvatting van de voorzitter over de schouwburg is spreker het volkomen eens; de zui nigheid heeft de wijsheid bedrogen. De heer KOPPENOL zegt, dat, toen de gemeenteraad na de oorlog v/eer begon te functioneren, de eerste plannen voor de nieuwe uitbrei ding van Roosendaal werden opgezet. Er werden toen ook plaatsen aan gewezen voor een bejaardentehuis en voor een medisch centrum. Beide plaatsen zijn thans nog woestijnen, Hoe het met het medisch centrum staat, kan spreker niet beoordelen. Het schijnt, dat het gemeentebe stuur wacht op het initiatief van bepaalde groepen. Ten aanzien van het bejaardencentrum is het zo gegaan, dat er allereerst aan de wo ningnood moest worden gedacht. Toen was ook niet bekend, dat men de exploitatie van het bestaande ziekenhuis zou staken. Men is nu gaan uitzien naar een nieuw ziekenhuis. Het initiatief voor de oprichting daarvan is uitgegaan van een stichting. Deze is begonnen met een ka pitaal van 100,—-; uiteraard een bedrag, waarmee men niet veel kan doen. Dit wordt natuurlijk een ziekenhuis, dat door de overheid be taald en door een stichting bestuurd wordt. Nu is het wel zo, dat Roosendaal qua bevolkingssamenstelling afwijkt van andere gemeenten. Oorspronkelijk was het een plattelandsgemeente. Toen hebben de spoor wegen hier een station gebouwd en het gevolg was, dat er van overal spoorwegkader naar hier kwam. De huisvestingsmogelijkheden voor deze mensen waren vaak niet zo schitterend. Wanneer ze de mededeling kre gen, dat ze overgeplaatst waren naar Roosendaal, werden ze medelij dend aangekeken. De oude Roosendalers weten nog wel, hoe de huisves tingssituatie in de Berg was. Die naam is Roosendaal nog niet hele maal kwijt. In zijn algemene beschouwingen heeft spreker al gezegd, - dat - -33- dat, nu «/est-nrabant in het middelpunt staat als toekomstig uitbrei dingsgebied voor de Randstad Holland en nu Roosendaal in dat gebied een centrale ligging heeft, het de taak van het gemeentebestuur is, het juiste klimaat te scheppen om in de toekomst van deze uitbrei ding het grootst mogelijke profijt te kunnen trekken. Spreker weet niet, of de pers zijn woorden in dit opzicht wel goed begrepen heeft Spreker vertelt de ervaringen, die hij beleeft, als hij 's-zomers naar het strand op Schouwen-Duiveland gaat. Daar is is-zondags geen hond op^straat, men kan nauwelijks een glas water krijgen. Als dat zo blijft, zal er niemand uit Rotterdam heen willen. Het klimaat is er niet gunstig voor vestiging. Na de tweede oorlog hebben vele spoor- mensen zich in Roosendaal gevestigd. Vroeger was het zo, dat men na zijn pensionering terugging naar de streek, waar men vandaan kwam. Dit is nu niet meer mogelijk. Er zitten in Roosendaal Priezen, Groningers, Amsterdammers enz. En die groepen ziet men eigenlijk niet. Er is een ontwerp van een bejaardencentrum gekomen. Men moet wel bedenken, dat er veel mensen zijn, die als ze oud zijn en buiten de ei^en familie kring moeten leven, niet in een gesticht opgeborgen willen worden r is dus een ontwerp gekomen van een bejaardencentrum. Dit heeft de raad met lede ogen moeten afwijzen. Degenen, voor wie het eigenlijk bestema was, zouden er geen gebruik van kunnen maken. Men wil immers niet naar sociale zaken; dat is een edele trek. Spreker heeft de in- Doorhaling van dlt Plan is gemaakt zonder het oor te luisteren te leggen anhttip?L™ te/aan> Wat hier nodig is' natuurlijk g-mo l~i:1ir of l. den IULT- J:rn;C?raJOrfl ^J^rdcu^ntmn :f Jju ,nnr ncrv:rndon„ Dia -roopon- kllurf? :l03'n' Maar er moet voldaan worden aan de eis, dat iemïndin dat tehuis kan gaan en vrij man kan blijven. Men moet in dat tehuis zelfstandig kunnen blijven en ingeval van ziekte uit de centrale keu ken eten kunnen betrekken. Spreker is ervan overtuigd, dat het, als het elders kan, hier ook kan. Hij weet niet, of er nu gewacht wordt op een stichting. Overheidsexploitatie is natuurlijk veel duurder. Maar daarover valt te praten. Het moet mogelijk zijn. De heer RADEMAKERS verwijst naar de woorden van de heer Simons, volgens welke post 538, welke een bedrag ad 2000,— voor de sport' bevat, nog ongebruikt is. Dat is niet aan de verenigingen bekend. Er werd aangenomen, dat dit bedrag door de sportraad besteed werd om nu en dan een geschenkje te geven. Nu zal het gemeentebestuur wel over stelpt worden met aanvragen. Met belangstelling wacht spreker op het "project oostelijke invalsweg. Hij hoopt alleen, dat het niet neteender worriün -n westen> want dan zou misschien ook de Bredaseweg worden afgesloten. Overigens wil hij het college verzoeken, bij rijks- 6- !a nogmaals aan te dringen op een antwoord omtrent de Wouwse- vpr' 1 antwoord niet komt, zal de raad wel iets willen onderne men. De heer Iheunisse heeft gesproken over de winsten van de bedrii- Si opzicht wil spreker verwijzen naar prae-advies 381, blad- f1 en volgende. Spreker wou, dat de burgemeester voor de keuze bi Pd HUSSen het moerdijkkanaal en de aanwijzing tot ontwikkelingsge- Died. Hij ZOu overigens het gemeentebestuur dringend willen vragen" de ontwikkeling ten aansien van het kanaal met grote nauwlettendheidV öe opreker is dankbaar voor de toezegging, dat het ETI-rapport tTn liiulluT ieTdHld- 0011 ÏOOr de verl:®erstechnische onfsïÜi- tmg blijft hij de aandacht vragen. De wijzen kwamen eenmaal uit het oosten, de burgemeester komt daar elke dag vandaan. De VOORZITTER zegt, dat de wethouder van financiën nog wel zal ingaan op de woorden van de heer de Jong omtrent de uitkering oer in wener Als het tunnelplan gerealiseerd |aat „orden! Al7e heel hard worden aangedraaid. Subsidies hebben altijd de neigin- te stijgen. Op het bejaardentehuis zal spreker straks terugkomen Hij wil intussen graag beloven, dat het gemeentebestuur ten aanfien van de tbreidmgsplannen grote voortvarendheid zal betrachten. - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 23