Sri™? -efntSSe^SW -30- percentages worden toegepast, alle afgeleid van het maximum-bedrag. Voor wat betreft de kledingtoelagewelke wordt toegekend aan die belanghebbenden van de buitendiensten, die bij hun dienstuit oefening een meer dan normale slijtage aan hun kleding hebben, kan worden medegedeeld, dat - naar gisteren van de zijde van de Minis ter van Binnenlandse Zaken is vernomen - voor diegenen, die uiter mate vuile arbeid verichten, bedoelde toelage mag worden verhoogd^ van 50,tot (maximaal) 75,per jaar. Eerstdaags zullen wij bezien, tot welke consequenties deze mogelijkheid tot verhoging aanleiding zal geven. Werd in de aanvang reeds gesteld, dat de centrale overheid op het gebied van de salarispolitiek de teugels stevig in handen houdt, dit impliceert, dat het ook niet mogelijk is zonder meer over te gaan tot een toekenning van extra-periodieke verhogingen over de gehele linie, resp. het bevorderen tot een hogere rang. Ook hier zou middels het begrotingstoezicht van de zijde van gedeputeerde staten een "spaak in het wiel" worden gestoken. Overigens vragen wij oraf, of hiermede een oplossing zou worden bereikt. Diverse belanghebbenden immers, die op grond van het gestelde in de Algemene Salarisverordening 1954 *jle tot een hogere rang kunnen worden bevorderd, zouden immers moeten ach terblijven", een omstandigheid, waarmede de interne verhoudingen niet zouden zijn gediend. Over de hulpopzichters bij de bedrijven heeft de heer Theunisse al gesproken. Wordt het door de belanghebbende-op-weekloon verrichte overwerk steeds in geldelijke vorm vergoed, voor het politiepersoneel is dit niet mogelijk, daar het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie bepaaltdat noodzakelijk overwerk in eerste instantie moet worden vergoed in de vorm van extra-verlof. Eerst wanneer het dienstbelang zich hiertegen verzet, mag een toekenning van een vergoeding in gelde lijke vorm plaats hebben. Ter uitvoering van een en ander heeft de voorzitter van ons college bepaald, dat voor maximaal vijf zon agen per -wier overwerk in geldelijke vorm mag worden vergoed. Volledigheids halve zij in dit verband opgemerkt, dat ons bekend is, dat door de vak organisaties van politiepersoneel in beginsel overeenstemming is bereikt over een verbetering van de overwerkregeling voor dat personeel.^ Voor wat betreft het aantrekken van een top-functionaris bij de dienst van openbare werken kunnen wij U mededelen, dat U op vrij korte termijn hierover nadere mededelingen zullen worden gedaan. W13 willen op deze plaats slechts aantekenen, dat het ons - ondanks herhaalde oproepen - niet is mogen gelukken een geschikte candidaat te krijgen voor de functie van adjunct-directeur 'bij die dienst. De heer Rampaart heeft over het Vrouwenhof gesproken; dat zal straks bij het desbetreffende punt wel aan de orde komen. Er is ook over Visdonk gesproken. Hierop kan in vervolg op de woorden van de voorzitter nogmaals worden medegedeeld, dat tegen het aanleggen v een publiektreklcend sportveldencomplex m het landgoed Visdonk zwaar bestaat en wel omdat enerzijds het landelijk- en recreatieve karakter van het landgoed hierdoor ernstig wordt geschaad en ander zijds hierdoor in strijd zou worden gehandeld met het in 195 schenen rapport van het Nationale Plan inzake de provincie Noor Brabant. In dit rapport wordt n.1. met nadruk gesteld, dat vooral oen zuiden van Roosendaal een ontstellend tekort bestaat aan recrea terreinen voor de beoefening van de passieve recreatie, zo a 11 alleen het thans nog aanwezige recreatieterrein onverkort moet^ °ii3~ ven gehandhaafd, maar bovendien in ernstige overweging moet worden genomen om de slechte en hooggelegen landbouwgronden aan^ e an oou bestemming te onttrekken en middels bos- en heidebeplantmg aan het recreatiegebied toe te voegen. - Bij - ruimteb BSC~torrein op het Vrouwenhof staat een zeer slechte kleed- niet of da Pannen voor een grote tribune-aooomodatie. Spreker w-et niet of BSC daarvan de kosten zal kunnen dragen, hij is eoh 'r L op wijzen dat ofde^?5kl8edruimte moet konen' Spreker wil er echte/ in iqm J P dG b:5grotinë speciale post staat (nr. 538) waaron in i Z/ °ep iS gGdaan> ma^ die bedoeld is om verenigingen die m moeilijkheden verkeren, te helpen. -labingenJ die Wat de recreatienota betreft kan snreker ,Mirav, ,s„ j 13 raad binnen'enkaie v,eken CCOe8»* op de'ge^en^loerleT"11™ Iaadsladen golegenheid om te reageren moeilijkheden heeft verdient Ou vol VGorza cber zicb ad flink in de dat de uitbreiding van de bero^nsbe-/"r/plaatsen blïkomen als het aantal, de bestaande industrieën zich Itbrehcï^vëriïnJ'heefWde1'!11™^? in deze uiesr GT*Vr)Ti■hp* on c?->«.v voo3?zi"t"fce3? Wat de financiën betreft; de raadsïederiezen^ltifr^at^ ™°°Tden' worden betracht. Spreker betw-Hfni p- 1" aloijd, dat zuinigheid moet bestaat. Hij heeft' ïehëSd r^,T°W "°1 ÏOT"1 gegevens van een vooroorlog ük-r l'nnt. dksuitkeringen gebaseerd zijn op schroeven? Er zijn tenten W nu het tekort niet wat op wel grotere subsidies 7. i- Loa icoer ..rijgen en die geven misschien dan Lderël tooh minder rechten toekennen daarom?rÏri^r« S"? bejaardentehuis. Inderdaad heeft dat het Sao SllSëL ër W ld, b°Stam' werd gesteld, een baja,rde: tetaifl? n°dlg habbaa' zogd, dat hij on enkel ni, l--en e.d. De heer Theunisse heeft ge- zich daarbij wel e«n beeld%nren1S WaarSahijnlijk heeft hij heeft bezocht, ^Uen^erf^k ï°St°n5 de die hij Naar die exploitatiekost f a® laatste jaren zijn gebouwd, de ont e i geni ngs oro ca dure s dS Sr>refer wsl QrS benieuwd. Wethouder Vos zei, dat doelde V '"el bekmd' «i woorden van 'ethouder Vns hihti seneeamaken van de plannen. Be deels weggenomen. De menin/v int^ssen.sPrekers ongerustheid ook groten- nog tien jaar kan bouwen t S instantles dab de gemeente in "West" Beek heeft gesproken 'over ®preker uiteraard Bestrijden. De heer van vroegere commissaris van politió I c"a3pmanlaan en gezegd, dat het huis van de do wethouder ee^terl^aïsfiZ0U hat 0p prijs bellen, als zonder afbraak van het huis we'l°ïf inS31ens bestaat er ook als de zijtuin wordt af^osta-ri v,!°f q1 misschien is het voldoende, dies. Er moet inderdaad^aanl-idin' "1Gei ns heeft gesproken over subsi- daartoe kan overgaan/'Surcken hP -/■''! V°°r subsidietoekenning voor men gedacht. Ais we SGn vooral aan de sportverenigingen verenigingen en die vS de cSw^f °e subsiddaring van da sport- ongunstig behandeld wordt r verenig11)gen, blijkt, dat de sport weet heel goed, dat de d^betr^^01' V°°? dGSpOTt S^daan worden. Spreker gemeentekas do«n ma^-r- w "fxfnde organisaties liever geen beroep op do blijven. Voor desubsidiè'rin» v?f ts gSVen om ia stand dacht vragen. n °-e sP°^i wil hij dus graag speciale aan- jq heer RAICPAART j, 1 vanachter de bestuurst-fp?^" V°°r de uitvoe^ige antwoorden, die Bij de algemene beschouwin^L^T1' Hljzelf wil niet °P alles ingaan, gemeester niet het vuur aaf fPreker G^an uitgegaan, dat hij de bur- maar enlcele praktische dinffen T /°eSt leg^en' Hid heeft daarom genoemd. De heer Theunisse heeft geantwoord - op - r\i

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 22