DE KROEVEIT Hier moet de gemeente kopen in het agrarisch gebied; er geldt n.1. nog geen uitbreidingsplan ten zuiden van de rond weg. Begrijpelijk, dat geen enkele eigenaar voor Grondkamerprijs verkoopt. Daarom heeft het gemeentebestuur er verleden jaar bij de stedebouwkundige op aangedrongen, dat het hoofdzakenplan snel in procedure wordt gebracht en het onderdelenplan voor de wijken ter weerszijden van de Nispenseweg gereed wordt gemaakt. Maar ook hier vergt de onderhandeling met rijkswaterstaat (i.v.m. kruisingen met de rondweg), met de planologische dienst (i.v.m, behandeling van alle facetten, verbonden aan een hoofdzakenplan) en met provincia le waterstaat (i.v.m. omlegging of rechttrekking van de Nispense weg) veel tijd. Het is nu zo ver, dat het hoofdzakenplan vrijwel gereed is. Het wachten is nog op de tekeningen van rijkswaterstaat voor bedoelde rondwegkruisingen die deze maand zijn toegezegd maar in een van de eerstvolgende vergaderingen komt dit hoofdzaken- plan ter vaststelling in de raad. Het onderdelenplan voor de nieuwe wijken kan binnen 2 maanden daarna in schets gereed zijn. Zo gauw het hoof dzakenplan ter "visie kan worden gelegd, kunnen ook de onderhandelingen beginnen, want dan vervalt de prijsbeheer- sing. Ook op het hoofdzakenplan kan al worden onteigend, zodat ook hier op vrij korte termijn de eerste stappen voor grondverwerving kunnen worden gezet. Uit al het zoeven gemelde zal U duidelijk zijn geworden, dat weliswaar een pauze moet worden betreurd, maar dat deze wordt ver oorzaakt door omstandigheden, welke het gemeentebestuur niet zelf in de hand heeft. De tegenpartijen kennen n.1, ook het klappen van de zweep. Het Landbouwschap en de organisaties verspreiden heldere uittreksels uit de wetgeving op dit terrein en hun deskundigen halen uit de wagen, wat erin zit. Hier kan men weinig op tegen heb ben, maar het bemoeilijkt de aankooponderhandelingen uiteraard wel en daarom is het te verklaren, dat niet altijd alles op rolletjes loopt. Maar er wordt heus aan gewerkt om de stadsuitbreiding, met al wat daaraan annex is, voortgang te doen vinden. Dan is er nog een opmerking van de heer Rademakers over de Wouwseweg. Daaromtrent kan ik het volgende zeggen: Overeenkomstig Uw besluit van 19 november 1959 hebben wij bij brief van 25 november 1959 aan de Rijkswaterstaat uitvoerig toegelicht de moeilijkheden, welke ontstaan door de afsluiting van de Wouwseweg bij uitvoering van het rijkswegenplan. V/ij hebben met klem aange drongen het plan zodanig te wijzigen, dat de Wouwseweg als verkeers weg blijft gehandhaafd. De gemeenten Wouw en Steenbergen hebben nog aan Uw besluit adhaesie betuigd, welke adhaesie-betuigingen aan de Rijkswaterstaat zijn toe gezonden» Ondanks ons verzoek om in december antwoord te geven en ondanks ons rappel van 22 december 1959 heeft de Rijkswaterstaat nog niets be richt De heer VAN BEEK^ wethouder, zegt hierna het volgende: "Bebouwing Pr. Schaepmanlaan bij de Fatimakerk Het is U bekend, dat architect Hurks voor deze bouwstrook een plan voor winkels met bovenwoningen en een viertal blokken middenstands woningen met bedrijfspanden op de hoeken heeft opgemaakt. Getracht is dit plan te doen realiseren door bouwondernemers. Deze pogingen hadden tot nu toe nog niet het gewenste resultaat. Het plan is thans is studie bij een (plaatselijke) aannemer. Het resultaat hiervan zal even moeten worden afgewacht. Doortrekking naar Boulevard: De verbinding van de gedeelten van de Dr» Schaepmanlaan ter weers zijden van de Kapellerlaan stagneert nog op het amoveren van het - pand - pand Kapellerlaan 55 (vroe ere woning Baselier), dat weliswaar gemeente eigendom is geworden door onteigening, doch waarvan de bewoner nog niet kan verhuizen in verband met zijn plannen tot het bouwen van een nieuwe woning. Zodra dit gemeentepand ontruimd wordt, zal deze doortrekking een feit kunnen worden. Doortrekking naar de Boulevard, welke volgens het uitbreidingsplan "Parochiecentrum" in de bedoeling lag, is echter door kruist door de gewijzigde opzet van het uitbreidingsplan. De in voorbe reiding zijnde herziening voorziet n.1, (in het plan "Oostelijke Ent réd') in een samenvloeiing van de Dr. Schaepmanlaan en de Ommegangstraat, welke aansluitwegen zullen vormen op de oostelijke entrée. Pas enkele weken geleden is door goedkeuring van het aansluitpunt van die oostelij ke entrée op de rondweg door rijkswaterstaat en door het fiat van de provinciale commissie voor de uitbreidingsplannen gegeven aan het plan, "Villawijk Verfraaiing", komen vast te staan, dat de oostelijke ehtrée de instemming heeft van de goedkeurende instanties. Nu dit eenmaal zo is, zal derhalve aan dit (grotere) project verder gewerkt kunnen worden* waardoor ook de Dr. Schaepmanlaan in de toekomst verder zal kunnen worde® ontsloten, V/at de woningbouw betreft, wordt de vraag gesteld, of het juist is, dat het teruglopen van de particuliere bouw niet zozeer te wijten is aan de bekende stagnatie in het verstrekken van bouwpremies en het verminde ren ervan, maar meer aan tekort aan beschikbare bouwgrond, ontstaan door het tèlaat klaarkomen van uitbreidingsplannen en wat daarmede samen hangt Bij de beantwoording van deze vraag willen wij voorop stellen, dat er helemaal geen sprake is van het teruglopen van de particuliere bouw in deze gemeente. Het navolgende overzicht van de particuliere bouw in deze gemeente sedert de bevrijding moge dit illustreren 1945 - 1946 - 1947 - 1948 1949 - 1950 - 1951 1952 - 1 953 - 1954 - 1 955 - 1956 1957 - 1958 1959 - Voorts zijn in de particuliere sector in aanbouw 107 woningen, ter wijl met de bouw van 191 woningen in deze sector wordt gewacht op de premie-toekenning. Er is derhalve geen a.anleiding om te stellen, dat de woningbouw in de particuliere sector in deze gemeente terugloopt. Met betrekking tot e vraag omtrent de mogelijkheden tot bungalow- bouw in de gemeente mag ik erop wijzen, dat in de partiële uitbreidings plannen "Keijenburg" en"Villawijk Verfraaiing" in ruime mate in de be stemming van gronden voor bungalowboUw is voorzien, In "Keijenburg" kannen worden gebouwd 15 bungalows; dit zijn bun galows voor de z.g. kleine beurs. In "Villawijk Verfraaiing" zullen kunnen worden gebouwd: 20 kleine (type BC) bungalows in blokken van 4 aaneen, minimumoppervlak te 500 m2; 10 middelgrote (type BB) met minimumoppervlakte terrein van 750 m2; 12 grote (type BA) met minimumoppervlakte terrein 900 m2. Ook door een ondergeschiktte wijziging van het plan "West" zal in "Scherpdeel" nog mogelijkheid worden geschapen voor de bouw van 8 bungalows. Er zal dus keuze zijn in de bouwplaatsen. 2 woningen 31 26 18 35 40 38 39 91 66 95 172 193 193 229 -Overeenkomstig-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 20