-24- Met grote belangstelling heb ik verder beluisterd 's-heren Rampaarts woorden, die inhielden, dat hij het gemeentepersoneel hoogachtte en met nog meer belangstelling naar zijn zorg voor hun stoffelijke welvaart. Ik zou er evenwel niet toe zijn ge komen hierover iets te zeggen, daar ik niet de wethouder van personeelszaken ben, ware het niet, dat de geachte spreker over het personeel der gemeentebedrijven iets apart heeft gezegd. Ik heb namelijk beluisterd, dat bij de bedrijven 14 hulp- opzichters in dienst zijn en geen enkele opzichter. Het eerste is zwaar overdreven, met alle goede wil kan ik er 9 bij elkaar krijgen. Dat er geen functionarissen zijn,die momenteel de op- zichterstitel hebüen, is juist, doch er zijn twee personen in opleiding voor deze functie. De direkteur draagt niemand voor deze functie voor, die niet in het bezit is van een of meer technische diploma's. Of ik het persoonlijk al dan niet daarmede eens ben, valt buiten het kader van deze bespreking. Dit wil niet zeggen dat er geen toezichthoudend personeel is; er is een vijftal technische ambtenaren, hiervoor is het H.T.S. - diploma of een ander gelijkwaardig vereist. V/at die talrijke hulpopzichters betreft het volgende deze nu doen gewoonlijk geen opzichterswerk. Deze functie moet worden gezien als een doorstromings-functie, die jaren geleden is inge steld als 7e en 8e loonklasse en waarin worden benoemd chef-mon teurs en chef-fitters, met dit voordeel, dat zowat alle onder hen ressorterende vaklieden en anderen in lagere rangen, twee loonklassen konden worden opgetrokken. Deze maatregel, waarvan reeds tientallen personeelsleden - want hij is later ook toege past bij openbare werken - hebben geprofiteerd, is een vinding van de heer Op de Beek, toendertijd districtsbestuurder en thans bondspenningmeester van de labo, en ondergetekende. Het is aan vaard door burgemeester en wethouders en door de ra.ad en verwierf tenslotte de instemming van het college van gedeputeerde staten. Het is een unicum in den lande. Wethouders van sociale zaken en personeelszaken uit vele grote gemeenten hebben mij in de loop der jaren de vraag gesteld hoe hebt U dat toch klaargespeeld? Ik moge de heer Koppenol nog hartelijk danken voor de waar derende woorden, welke hij in zijn beschouwingen terloops aan mijn adres heeft gewijd. Ik gaf wat ik kon opbrengen, want ook ik ben geen wonderkind en zal wel fouten hebben gemaakt. Tenslotte heb ik de heer Rademakers horen gewagen over de winsten der bedrijven en deze heeft gezegd, dat hij daarover zal spreken bij de behandeling der begroting, Ik heb in het eindrapport der afdelingen slechts één volg nummer gevonden, dat ten aanzien van de gemeentebedrijven met name is genoemd en dit is:het gasbedrijf volgnummer 84 en dit gaat niet over winst. Ik zal met grote belangstelling naar hem luisteren. Ik dank U, mijnheer de voorzitter." Hierna zegt de heer VOS, wethouder, het volgende: "Mijnheer de voorzitter, in de algemene beschouwingen van de heren de Jong en Rampaart meen ik bezorgdheid beluisterd te hebben over tijdige verwerving van gronden. Ik kan me voorstellen, dat bij U vragen rijzen over de oorza ken van de vertraging in de grondverwerving, een vertraging, die thans zich sterker doet gevoelen omdat in het verleden de grond verwerving vrijwel geruisloos verliep. Burgemeester en wethouders gevoelen zich evenzeer voor deze moeilijkheid geplaatst, doch - zoals steeds - heeft ook dit verschijnsel zijn oorzaken, voor de voorkoming waarvan het gemeentebestuur niet altijd de middelen heeft - De - De vraag is gesteld door mij althans is het zo opgevat - Waarom heeft de gemeente niet reeds langer de gronden in eigen dom in de gebieden "Scheipdoel"Sportpark Hulsdonk","Villawijk Verfraaiing" en de "Kroeven"?" Zoals U weet, kan de gemeente trachkn overal gronden te kopen en als de eigenaren dan afstand van hun gronden willen doen en de pachters in de pachtcntbinding bewilligen, gaat alles gesmeerd. Maar deze periode van vrijwillige grondverwerving ligt, geloof ik, v/el achter ons. Het is nu zo, dat iedere eigenaar en gebruiker zich bij het eerste contact over vrijwillige verkoop al voorziet van een deskundige, die de zaken streng formeel beziet. Het resul taat van onderhandelmgsgesprekken is dan ook, dat een onteigening als stok achter de deur moet ''/orden gebruikt om tot spoedige resul taten te komen, En irui, zit hier nu de moeilijkheid, die voor elk van bovengenoemde gebieden weer verschillend ligt. Ik zal deze achtereenvolgens behandelen,, SCHERPDEEL: Het merendeel van de gronden is gekocht of geruild. De nog resterende particuliere gronden moeten worden onteigend. Het vervelende is, dat deze percelexi door hun vorm het gehele plan doorsnijoen, zodat ook niet op de gekochte gronden kan worden be gonnen. De onteigening kan in de aanstaande zomer wel worden ver wacht. De gemeente zou voorlopige inbezitneming kunnen vragen, maar zolang de vonnissen niet zijn uitgesproken is zij geen eigenares en kan dus de particuliere bouwer de grond niet in eigendom overnemen om hypotheek op zijn huis te geven. Toch wordt deze grond al voor particuliere bouw uitgegeven. Als over enige maanden de premiebe schikkingen afkomen, zal de grond hopelijk wel eigendom^zijn, zo dat de bouwers dan vooruit kunnen. De gemeente zal de straten al vast gaan aanleggen. Hier loopt het dus. SPORTPARK HULSDONK Deze gronden kunnen voor een prijs boven de agrarische waarde worden gekocht, omdat hier al een uitbreidings plan van 1936 - weliswaar voor woningbouw - is geprojecteerd. Som mige eigenaren zullen dus misschien wel tot verkoop te bewegen zijn, maar voor degenen, die niet verkopen, zal onteigening het enige middel zijn. Een onteigeningsplan kan echter niet worden op gemaakt zolang het uitbreidingsplan niet vaststaat, d.w.z, het uitbreidingsplan, dat uitgevoerd wordt. Over dit nieuwe plan (voor sportpark) j.s nogal wat te doen geweest en de goedkeurende instan-' ties bekijken alles in het groter verband van de totale planologie, het is op het ogenblik zo, dat aangenomen mag worden, dat de gronden, nodig voor net aanleggen van do eerstbenodigde sportvelden, beschik baar zijn. De onderhandeling over de overige gronden wordt voortge zet en zodra het uitbreidingsplan volledig vaststaat, zal er - waar nodig - onteigend moeten worden. Voor aanleg van sportvelden kan echter nieu de kortere procedure ven de V/ederopbouwwet worden toege past, zodat bij onteigening de langere procedure - gelijk oplopend met de procedure tot wijziging van het uitbreidingsplan - zal moeten worden afgelopen. VILLAWIJK VERFRAAIING. Ook hier zou gekocht kunnen worden voor een prijs boven de agrarische waarde. Hier geldt n.1, ook het uitbrei dingsplan al van 1936, maar ook hier wordt het uitbreidingsplan ge wijzigd in een voor de villawijk. Voor halstarrige eigenaren zal us ook hier een onteigeningsplan uitkomst moeten brengen. Dit gebied heeft alleen dit voor op "Sportstraat", dat hier wel de Wederopbouw- wet-prooedure kan worden toegepast. Hier gaat het n.1, om woningbouw. Door langdurige onderhandelingen met rijkswaterstaat (i.v.m. aanslui ting op de rondweg, en met de provinciale planologische dienst (i.v.m. oostelijke entree en ringweg) is het nieuwe uitbreidingsplan opgehouden Dit is nu zover, dat dit m de volgende raadsvergadering zal worden aan Weder^h Zl°hmetdat Plan ]™nt verenigen, wordt direct daarna de Wederopbouwwefe-onteigenmg gepubliceerd, Ondertussen gaan de onderhan delingen door, doch dan staat de stok a,chter de deur» - DE KROEVEN -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 19