-22- Het leven is echter niet met een meetlat te regelen, men moet de natuur &a.r spel laten. Spreker leent steden, waar industrie komt, hoewel de be roepsbevolking er niet toeneemt, maar soms zelfs afneemt. Het omgekeerde zal zien ook wel eens voordoen. En als Philips een zucht laat, kan"men de groei van de beroepsbevolking van Roosendaal en van de hele stree1- voor een reeks van jaren opvangen. Men lope dus niet zo belangrijk achter ,cl^®r van de groeiende beroepsbevolking aan; Bijzonder grappig vond spreker de vraag van de heer Rademakers, wat hij zou nemen, als hij voor e keuze werd gesteld: aanwijzing als industriekern of het kanaal. Hii zal nooit voor die keuze worden gesteld, maar als dat gebeurde, greep hij direct de aanwijzing tot industriekern, want men kan beter e'e'n vogel in .r"e 1 dan tlen fanalen m de lucht. Hij heeft bewust nagalaten, 'en 0?rUWJaarS 6 Sn Zijn installa^ierede over het kanaal te spre- vin'Af J immers een onderwerp van overleg tussen de regeringen en hij vindt, dat hij als burgemeester daarbuiten moet blijven. Ook al zou het" anaal nog zo gunstig zijn voor de gemeente, dan zou het toch een taak van de provincie zijn, in deze suggesties te doen. Men moet vo rts het ver voor i^dustri^i^t106" nPT niSï tG lat6n W6gen als ^nstige factor industrialisatie. Doet men dat, dan redeneert men zoals men dat in naïe'industria^i'^t^°v' iS men SChter °P het gebied van de ^egio- mausurialisatie bij ons ten achter. In België en Frankrijk hecht men grote waarde aan het vervoer over water en per spoor, terwijl het in lhioZl ÏTa allemaal per trailer gebeurt. Men denke b.v. aan het oienbli LT' Jervoeu Per schip is zeer gering; spreker kan op het ogenolm alleen zand en grint noemen en zo zullen er nog een paar materia- v!" r u V^V0er over de weS is thans primair. Toen spreker oP de aart Rijksweg_17 en het daaraan aansluitende tunnelplan - waarvoor hij g te bewondering heeit - zag, was zijn eerste heimelijke gedachtO;zou i.; geen industrieterrein kunnen vinden in de buurt van Rijksweg 17? In- zounindu^iïï' de.Huds°"' de LiS'a b-v« zijn uitstekend gelegen. Spreker industrieterrein willen zoeken aan een grote weg. Men make grote toe- venr™f ®n.stopp® de industrie niet weg. De tunnel is voor Roosendaal gxoot belang. Sprexer wil de raad op het hart drukken, geen kruide- nierspolitiek te bedrijven en het groot te zien. Ook de oostelijke in™u- g 1S zeex belangrijk, maar na het project zeer oppervlakkig te hebben bekeken z°u spreker willen zeggen: het centrum mag er niet aan worden op- geo±±erd. hen neeit gevraagd, hoe het met andere grote plannen staat. Spre ker zou willen vragen: geef mij de tijd om aan elk van deze een punt van urgentieyolgorde te geven. Dit kan pas als hij een beter overzicht van ae situatie heeft. Er is gezegd: de zuinigheid kan de wijsheid bedriegen. Spreker en de wethouders zijn het daarmee eens. De uitkering per inwoner uit hec gemeentelonds is laag. Spreker gelooft, dat de schroef van de uit. gaven door verhoogde activiteiten van het gemeentebestuur automatisch zal en aangedraaid. Ooi; het Vrouwenhof zal kritiek ontmoeten. Door erva ringen met de Nobelaer en de Zwaan is spreker tot de conclusie gekomen, T)H me" ?lefc moet klungelen; men moet het goed doen of achterwege laten. Bat geidu ook voor de schouwburg. Daarin loopt men boven nog op planken, de toiletten en de kleedkamers zijn middeleeuws. Dit is eenzeerpersoon- J7jPr^ln?' maSr spreker is van mening, dat men, als men e'e'n ton meer unl besteed' een schouwburg had gekregen, die af was. Ten aanzien Q, personeelsbeleid zou spreker willen zeggen: we staan op het stand- i uitdeien van diensten met ambtenaren en werklieden moet wor- denwIt0varr*iElke diSnSt Wil ZiCh in belallSrijkheid uitdeien, dat leert r]l- IJ arlrinsonMaar het gemeentebestuur moet streven naar uitbeste- ren° ITl het\m°et adviseurs laten optreden en de diensten mechanise- steéds 2 uitvallen van personeel mensen kwijtraakt, moet het onï^-iM 0 er Semechanis®erd kan worden. De verkeerstechnische Jo Z9er interessan^ maar spreker heeft graag enige tijd om daarin co^tT* wink9lrapport van het ETI is gereed. Hft S ao" raad worden voorgalegdr*1®611' "aar binnenkort 2al hst rapport aan de - De - -23- De heer THEUNISSE zegt hierna het volgende: "Mijnheer de Voorzitter, Waar aanleiding van de gisteren door de drie fractie-leiders aan het begin van de behandeling der begroting gehouden algemene beschouwin gen, trof ik maar weinig copy aan in de door mij gemaakte aantekenin gen, die als raakpunt kan dienen ten aanzien van de portefeuilles waarvan het beheer meer in het bijzonder aan ondergetekende is opge dragen. /andaar dat ik mogelijk op enige detailpunten zal ingaan, indien althans onze raadsvoorzitter mij dit toestaat, waarop mis schien ook door andere leden van het college van burgemeester en w61h.0ud6rs 66n ^nt/Woord zsil wopdon ^g^gvgïi» xen aanzien van de beschouwingen, welke de heer de Jong en ook de heer Koppenol hebben gehouden moge ik opmerken, dat, wat het be jaardencentrum betreft, het de raad toch niet onbekend'kan zijn, dat reeds jaren geleden aan een architectenbureau opdracht tot het ont werpen van een bejaardentehuis is gegeven. Gedurende een paar jaar is er niet zo hard op aangedrongen, daar inmiddels bekend"was gewor den, dat het huidige ziekenhuis niet meer aan de eisen kon voldoen, daar het veel te klein werd en er een nieuw ziekenhuis op stapel zou worden gezet en als dit tot stand zou komen het huidige ziekenhuis' geheel als bejaardentehuis zou worden omgevormd. Daarbij kwam, dat, indien dit doorgang zou vinden, de exploitatie van een bejaardente huis door de gemeente zeker een échec zou worden, vooral wat de pen- sionprijzen betreft, daar de gemeente het tegen de communiteit der zusters nooit zou kunnen volhouden. Toch is, ook op aandringen van raad, uiteindelijk bij de architect aan de bel getrokken en hem gesommeerd wat spoed te maken. Het plan is in de raad geweest, doch ik meen niet te overdrij ft S 1ZSS' dat de raad schrok van de pensionprijzen. Ik meen dat deze prijzen nog wel zijn op te diepen en ik herinner mij leven dig, dat dit voor een echtpaar niet minder dan 4.500,— per jaar zou edragen. Een nieuwe opdracht met een boodschap, dat de eerste opzet ie duur was, is toen aan de architect verleend. Tot op heden is i.et niet uit de bus gekomen. Tegelijkertijd zijn burgemeester en wethouders in diverse me meenten poolshoogte gaan nemen, hoe het daar met de pensionorijzen Nas au Tl Effende is mede geweest naar Cuijk en - heb daar- betreur.het me* de heren de Jong en Koppenol, dat - en ik veweze? °x toespraak bij de burgemeestersinstallatie op Klaarde" tof taadf^ van een dergelijk tehuis, waarin onze komiSJ onbezorgde levensavond zouden hebben en welke totstand- hoort? °nS 8811 erepllcht is> n°ê' steeds tot de Vrome Wensen be- he!r,Rampaart hee" in zijn algemene beschouwingen min of meer zijn teleurstelling uitgesproken over het feit, dat van zijn van Ontvfnïït MiWdS aangeWeZen om deel uit te ma*en van de Commissie van ontvangst bij de burgemeestersinstallatie. heb oudP^ntn0 h6b bi;5 diS voorbei"eidingen een rol gespeeld. Ik eb oude notulen geraadpleegd en gezien, dat bij de installatie van hetouLÏbtsyoorgangers van burgemeester Godwaldt een wethouder en geïrdIkVVan x fad alS Commissie van Ontvangst hebben gefun- g d. ik heb gemeend deze zelfde gedragslijn te moeten volgen,' doch voe-en Ka ^r°uJ[ell;'k raadslld bezitten, deze eraan te moeten toe- tralitionall M naar, ml'1n meninS P^send was, dat een vrouw het te bil de eêr^têT aanblede" burgemeesters echtgeno te bij de eerste begroeting. Van welke fracties mevrouw Elsinga en speelden™r°S f "0S lld Zi3n' hSeft bi5 mi5 enkele rel ge! ei tegenstelling met de oommissie voor het afscheid van oud-burgemeester Preijters, die vele jaren met alle fracïÏÏ reels had samengewerkt, uues veeas - Met -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 18