tol ïï/r t061™ in de raad aan de °rde k°^h- iot - 20 - De beer RADEMAKERS zal geen algemene beschouwingen houden Hii wil echter enige zaken noemen, die het algemene gedlelte van de begro tlng raken en die nog geen aandacht hebben gekregen, ooreerst is daar de verkeerstechnische ontsluiting"van de binnen- ln tl xaemorie van antwoord staat, dat deze zaak de aan dacht heeft, maar dat er een plan moet worden opgezet. Het interes seert spreker met name, hoe het staat met de afsluitih v'n de krachtdadige'pogingen 0ngegrona' dat "«t voldoende komen Voofts if p? S Zf°n °ndernomen om ^ie afsluiting te voor- de ^vedaseweg. Een rijbaan met daarvan afge- keerstunnir^^r/^1^ Spreker voor die weS ^odig. V/at de ver- eerstunnel betreft is de zaak in een beter stadium gekomen mvr spreker zou willen voorkomen, dat er blijvende lasten worden ge legd op een bepaalde categorie van de Eoosendaalse bevolking V/at bMna^teiken1 "T °ntlastlaS ™n de binnenstad Z, daf ir Ma?r men kan tv |eant»oord: we zullen deskundig advies vragen. kan twee dingen doen ofwel een deskundige in de -rm nemen ofwel kan er een verkeersteohnische oommissifin het leven worden geroepen veor het voorbereiden van verkeersmaatregelen Zo n commissie zou gevormd kunnen worden door de commissaris van poliuie en andere deskundigen en zij zou een plan kunnen opstel len, waarnaar gewerkt zou kunnen worden. Ook zou spreker spoedige op prijspeilen^! ETI;rapport in een informele raadsvergadering tot w nLf S S W0rd9n Partic^liere huizen omgevormd Se Ji? 611 men verPlickt, dat ongedaan te maken. In de behenJeiVan antwoord worden veel bouwplannen genoemd, maar na waar er wSkef ETI-raPP°rten zullen de raadsleden weten, waar er winkels nodig zijn. Op de winsten van de bedrijven, op heh naizenbezlt van de gemeente en op de Stok zal spreker bij de ehandelmg van de desbetreffende punten terugkomen. Er is gezegd uiLaL tot LIT hat,«aardl^kaaaad ufgedaan is. Uitgaan, dat dat kanaal er niet komt, maar in de pers - zowel van Nederlandse als van Belgische zijde - wordt toch nog herhaaldelijk £oPudertet/an f kanaf aan®edronSen. Vinden burgemeester en wet- ouders die aanleg met op zijn minst even belangrijk als de aan wijzing van Roosendaal tot ontwikkelingsgebied? V/at zou de burge mees er kiezen als hij voor de keuze werd gesteld? Met een kanaal aan"idZing een wofdt Nadatde VOORZITTER de desbetreffende leden heeft dankgezegd voor e vriendelijke woorden, aan zijn adres gericht, schorst hij, om 5.30 uur, de vergadering. J -21- Bj_ yERGADl-PJNG »p VRIJDAG, 29 JANUARI 1960, 2.45 uur. VOORZITTER de heer J.P. GODV/ALDI, burgemeester» AANWEZIG MET DE VOORZITTER deheren L. Theunisse, A.G.M. Vos, L.H. van Beek en A.H. Simons, wethouders, mevrouw A.A. Elsinga-Looy en de heren A.A. Goossens, J.F, Buijsen, E.C.C. Broos, J.P.M. van Overveld, A.A.J.M. Rademakers, F.H, Noorman, A.J.P, van Gorp, M. Koppenol, V/. Moerings, S. Schaafsma, J.A. Bruijns, F.J.L.M. de Jonge, L,J.B.L« de Jong, V/.J.A, -raat, M.A. Machielse, F.Iï.M, Peters, P.J.C. Rampaart en G.P, van Nassau. AFWEZIG met bericht van verhindering: de heren M.G. Hendriks en J.J.A. Loos. uEGiiElARIS: de heer H.J, VERSTEGEN, gemeentesecretaris. DeVOORZITTER opent om 3.00 uur deze voortgezette vergadering met gebed. Hij verwelkomt de aanwezigen en deelt mede, dat er berichten van ver hindering zijn gekomen van de heren Hendriks en Loos, Spreker heeft de eer als eerste te reageren oP de algemene beschouwingen. Al doet hij dat met enige aarzeling, hij is toch dankbaar, dat hem deze gelegenheid worat gegeven. Alle sprekers zegt hij nogmaals dank voor de vriendelijke woorden, die zij aan zijn adres hebben gericht en voor de ui-^esproken verwachtingenhij wil hen echter verzoeken, deze niet te overdrijven. Het heeft hem vooral goed gedaan, dat een van de sprekers de heer Theunisse heeft dank gezegd voor hetgeen hij tijdens het interi- maat hceit gedaan. Ook spreker heeft dat al gedaan en hij wil het hier herhalen. De heer Theunisse heeft ook een brief ontvangen, waarin de commissaris der "Jnfln dan-zegde, maar het deed spreker goed, dat ook vanuit de aad aeze erkentelijkheid naar voren kwam. De serieuze wijze, waarop de m.asieden de gemeentezaken bekijken en vooral de welwillende toon, die vetJofSfT6 befbouwingen te beluisteren viel, heeft spreker aangenaam getrofien. IIij put daaruit moed voor de toekomst. Hij wil thans op de ge maakte opmerkingen ingaan. vor, daarbi^ afwijken van de logische volgorde en ook 3 volledig zijn, omdat de wethouders straks dieper op de ver- f1 *aken zullen ingaan. De heer de Jong heeft gesproken over tij- lifk tiZ Tr^e groadaankoPen vo°r woningbouw. Het zal de raad duide- deze alleen mogelijk zijn, als het gemeentebestuur de stok ,rL i Tb-f611111?, "c de hand beef c d.w.z. als het planologisch 1 ls bhans niet bet geval, maar spreker heeft de indruk - hij verkreeg deze m de laatstgehouden planvergadering dat hieraan hard Sie:ÏLW°d 'dEl3 Zf ZOrgen> Planologisch voor te komen. Daarbij rekent at de raadsleden niet teveel op détailkwesties zullen ingaan, ff bestaat geen onfeilbare stedebouwkundigemaar het is nu eenmaal no wn^0fn °fzlcht een bepaalde lijn te volgen. Daarbij zullen fouten bniT t femaa;ct' maar dlt ls onvermijdelijk. Of Roosendaal de beste stede- man mpt P' Spreker niet beoordelen. In elk geval is het een man met een grote naam. VunrtiSpreker verzoekt de raad, hem enige tijd te geven om met deze des- -ndige ervaring op te doen. en moet niet te gauw een schuldige zoeken, V/atdprpn0afZL het onszelf niet aan daadkracht en stuwkracht ontbreekt Vat de recreatie betreft heeft spreker de indruk gekregen, dat de raad De'eerste omv^ °"ferSfeid fflaakt tussen actieve en passieve recreatie, zit r^?d HpT'bUrSfn' spovtbeoegening enz., de tweede het bosbe- zit, parken e.d. Het zou kunnen, dat men door de actieve recreatie de passieve bederft Spreker wil in dit verband een waarschuwend geluid laten horenDe heren de Jong en Rademakers hebben gesproken over industrie ves ïging. Spreker heeft al meer de neiging ontdekt, dat men teveel schermt et de aanwas van de beroepsbevolking. Men wil, dat de groei van het aan tal arbeidsplaatsen daarmee gelijke tred zal houden, v/aarschijnlijk is deze opvatting veroorzaakt door het teveel lezen van rapporten van economen. - Het -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 17