-16- dat onze Fractie zich er terdege van bewust is, dat de Gemeente op zodanige wijze door de Centrale Overheid aan banden is gelegd, wat betreft lonen en salarissen, dat de Gemeente inderdaad weinig armslag heeft. De Gemeenteraad van het voortvarende Rotterdam heeft dat dezer dagen, zoals U wellicht wel gelezen zult hebben, wel zeer sterk onder vonden. Omdat ook onze Fractie van mening is dat bij alle loonsveran- denngen en loonsverbeteringen de lagere en middelbare groepen van rijks- en gemeentepersoneel teveel zijn achtergeraakt, had ook onze Fractie het voornemenin navolging van de Gemeenteraad van Rotterdam om een algehele gratificatie voor te stellen met een maximum van iv;aar nu zoals U weet het Rotterdamse Raadsbesluit dat daar vorige week met een grote meerderheid is genomen en waarvan men toch reele verwachtingen meende te mogen hebben, een paar uur na de aanne ming door een Koninklijk Besluit is geschorst, menen wij dat helaas in deze richting niets te ondernemen valt. Dat we met spanning de besprekingen van G.S. in Noord-Holland volgen, die geporteerd zijn voor een 5verhoging met terugwerkende kracht van 1 augustus 1959, spreekt voor zich. En U kunt er van verzekerd zijn, dat, mochten er symptomen ontstaan, dat pogingen in die richting succes kunnen gaan opleveren, wij beslist initiatieven in die richting zullen ondernemen, zo nodig. Want is het op de eerste plaats uit sociaal oogpunt toch wel betreurens waardig, dat de lonen van het lagere en middelbare personeel beslist onvoldoende zijn opgetrokken, ook uit een oogpunt van bedrijfsvoering zal zich dat gaan wreken. Natuurlijk is de toestand hier niet zo alarmerend als bijv. in Rotter dam, waar men nu alweer met 1700 vacatures zit, maar toch is het wel zo, dat zeker de bedrijven praktisch geen volwaardige vaklui meer kunnen aantrekken en dat men daar met name wat betreft het aansluiten van on rendabele gebieden al behoorlijke achterstanden heeft. De bedrijfslei dingen hebben ook hier steeds meer last van de zuigkracht van het beter betalende particuliere bedrijfsleven. Onze fractie wil dan ook, Mijnheer de Voorzitter, bij Uw College en in het bijzonder bij de Wethouder van Financiën, tevens Wethouder van Iersoneelszaken, met klem erop aandringen, in het kader van de moge lijkheden, die^nog aan de Gemeente gelaten zijn, inderdaad voor de werknemers in Gemeentedienst te doen wat maar enigszins gedaan kan worden. Met name dient dan te worden bekeken, of verbeteringen nog kunnen worden aangebracht in het fietsengeld, zoals dat onlangs is gebeurd met de bromfietstoelage. Een verhoging tot bijv. 100,— en een in deling in 2 klassen in plaats van de huidige 4 lijkt ons tot die klei ne mogelijkheden te behoren. Ook een verhoging van de kledingtoelage lijkt ons mogelijk. Ook dient zeer zeker benut te worden de mogelijkheid om de werknemers, die niet op hun maximum staan, een extra verhoging te geven en voorts zou de mogelijkheid tot het verlenen van promoties ook aan de ambte naren en werknemers in de verschillende diensten tot het uiterste be nut dienen te worden. Het is wat vreemd b.v.,dat bij de bedrijven wel 14 hulpopzichters zijn en geen opzichters. Uiteraard moet ten zeerste worden vermeden, het voor de diensten nood zakelijk te maken overwerk in vrije dagen te honoreren, hetgeen voor de belanghebbenden veel minder aantrekkelijk is dan betaling der over uren. We weten, dat dit bij de diensten zo ook gebeurt, bij een toch al krappe bezetting zou het verlenen van vrije dagen in compensatie van overuren wel onverantwoordelijk zijn. Het verwondert ons wel uitermate, dat in hun prae-advies B#en W. in antwoord op opmerkingen over de bezetting bij de politie, opmerken, - dat - -17- dat er daar inderdaad tekort is aan krachten en dat er behoefte is aan nog negen man. Bij de politie schijnt het immers regel te zijn alleen de op zondag gemaakte overuren te nonoreren met geld, de andere veelvuldig te maken overuren na ongevallen e.d. in vrije tijd. Dat op die manier - dienst hiaten vertoont en dat er op die manier zg. tekort aan personeel is, spreekt voor zich. We zijn dan ook van mening, dat het juister en socialer en voor de betrokkenen veel prettiger zou ziin ook bij de politie de te maken overuren alle in geld uit te betalen, e zouden dan ook daarop met klem willen aandringen. d6?? uitdrukkelijke wensen, die zo het nodig blijkt in voorstel len zullen worden omgezet, wil onze fractie ook nog haar bezorgdheid ^uitdrukking °uengen over de nog steeds, ondanks ons herhaaldelijk andringen, openstaande vacature voor een topfunctionaris bij Open- bare Werken* Si Pi d fi??oZ0UdSn r inket algemeen ten aanzien van het personeels- °PmSrïen> dat onze fractie van mening is, dat het aantal bonde sV" d"n3t van de gemeente zo klein mogelijk moet worden ge houden, dat de oemeente geen taken dient aan te trekken, die narticu- lieren^ net zo goed of beter bunnen doen, maar,.,, dat vioral e"oor dien, ,o torden gezorgd, dat ziJ, die in dienst van de Gemeente zijn het er zo goed mogelijk hebben. J Wat de Woningbouw betreft kunnen we niet nalaten ook de grote voldoe- ^51^^/^^^ t6 Spreken over het re^ud aantal woningen ad 510, dao m 1959 klaar is gekomen. Heeft Roosendaal Burgemeester ireij ters e~n bijzonder geschenk aangeboden bij zijn heengaan, het geschenk, want net is toch wel grotendeels zijn werk, dat Burgemeester PreijtersRoosendaal m zijn laatste bestuursjaar heeft aangeboden, is niet minder groots. leinaspec?enVbliifttvïd de °plossiaf van de v/oningnocd met zijn veler- p jen blijft V(5or alles probleem nummer één, waarvoor alle jachten dienen ingezet te worden, We zouden dan ook hier de vraag ïiere bouw h^er v*?®* 3uist,i8' dat het teruglopen van de particu- het vpr^- ll \Z0Zeer üe w:';3ten is aan de bekende stagnatie in aan telnvt b°;;wpreillj-es eU in het verminderen ervan, maar meer komen vaï u?"hre^?^ fre bouwgrond' ontstaan door het te laat klaar- lc-lngsplannen en wat daarmede samenhangt. o'Mdjnheer de Voorzitter, dat zou moeten beamen, dan zou vermoedelijk bil Jp" 3terk op willen aandringen, en dat zal oedelijk bij de verdere debatten naar aanleiding van de begroting betrachtende t zo'F? ""T' d° stedeb°<™l™naige uiterste spoed dere middelen of u» College ^ze naar an- miaaelen oi andere personen uitziet. FractL°nM?jnheefdpWVllen-^ V6rd6r n°g naar V°ren brenëen, dat onze ractie, ii_jnheer de Voorzitter, de houding van Uw College, die iedorp bungalowbouw buitenaf onmogelijk maakt, ten zeerste betreurt. n^LfraC Wl1 graag toeSeven, dat er voldoende recreatiegebied moet overblijven; men mag inderdaad niet alles volbouwen, maarifdit «e- b"talt0ern0uit iT-T' V°°r l/l° g,ede°lte Uit rein, nu in^a^zf In omgeving dar. buiten Visdonk niet machtig veel en zeker niet minder aan-ezis? is vi^d" op al^te^eenzijdige^adviezen,^et *«.1 afgaat Wij Katholieken van de Önie-Fractie kennen en erkennen een onfeilbare paus, zeer zeker, maar dan toch slechts in religieuze aangelegenheden, - maar -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 15