-12- De VOORZITTER antwoordt, dat een nieuw raadhuis minstens vijf- miljoen gulden kost. Een nieuw politiebureau immers kost _al meer dan een miljoen. Eerlijk gezegd zou spreker die vijf miljoen liever willen besteden in andere sectoren, waarbij de gemeenschap meer gebaat is, In verband met de spanningen op de bouwmarkt zou het verkrijgen van rijksgoedkeuring trouwens jaren duren. Bovendien is het gebouw Markt 54 op zich toch wel een heel mooi huis. Als er in de toekomst een werkvleugeltje aangebouwd kan worden, zijn we voor 20, 25 jaar onder de pannen. Maar dat wordt afgeremd door de ontworden stadsring. Wachten we daarop, dan moeten v5e ons nog jarenlang behelpen. Vooral de afdeling militaire zaken, die altijd met kunstlicht werkt en de afdeling bevolking zijn zeer slecht gehuisvest. De chef van de afdeling bevolking kan nergens apart gaan praten over echtscheidingen en dergelijke. Met de voorgestelde oplossing kunnen we enkele jarenvooruiter zal dan tijd zijn om rustig te studeren op een definitieve voorziening. Spreker beveelt daarom deze tussenoplossing zeer bij de raad aan. Zowel- voor het bestuurswerk als voor het administratieve werk zal zij winst betekenen. De trouwzaal wil spreker laten opknappen en die kan dan uitsluitend worden gebruikt voor het voltrekken van huwe lijken en het houden van belangrijke recepties. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit tot 187e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 43e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). 26. ENZ, (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voor stel aangenomen (zie het besluit nr1/11932). BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DD. 15 DECEMBER 1960nr 1/11934 TER BEANTWOORDING VAN DOOR DE HEREN RAMPAART EN SCHAAFSMü GESTELDE VRAGEN OVER WATEROVERLAST, De VOORZITTER zegt, dat b. en w. blij waren, hun visie op deze zaak kenbaar te'maken. Er was nogal kritiek. De vragen zijn nu voorlopig beantwoord, maar het gemeentebestuur had zich al voorgenomen, een^ zeer deskundig onderzoek te doen instellen. De opdracht daarvoor is al uit. Te zijner tijd zal de raad uitvoerig worden ingelicht. De heer SCHAAFSMA uit zijn dank voor het feit, dat een kleine fout in de vragen is hersteld; er waren enkele woorden weggevallen. De eerste vraag is echter niet beantwoord. Het ging erom, wie er aansprakelijk is. Spreker heeft de indruk, dat het college van^ b. en w. daaromheehdraait als de kat om de hete brij. Het is niet sprekers bedoeling, nu in discussie te treden, maar in andere delen van het land wordt er anders over gedacht. In dit verband noemt spreker Meppel en Breda. In Meppel wordt gedacht aan het oprichten van een zelfstandig waterschap. De VOORZITTER zegt, dat het gemeentebestuur maar'een dag of vijf tijd had voor zijn antwoord. Het heeft daarom gemeend, er niet te diep op te moeten ingaan, maar graag zal' het. er eens nader op terug komen De heer VOS wil erop wijzen, dat het gemeentebestuur de oprichting -van- -13- van een^waterschap niet kan opleggen. Dat is een zaak van het provinciaal bestuur. Spreker is trouwens van mening, dat we ons gelukkig moeten prijzen, dat hier geen waterschap bestaat; dan kunnen we zelf de voorzieningen ter hand nemen, waardoor in de toekomst wateroverlast kan worden voorkomen, althans voorzoveel mogelijk. Het is nl. niet gemakkelijk, want alles loost op een punt. Het gemeentebestuur kan alleen iets doen aan de lozing van de Watermolenbeek; daarin kunnen stuwen worden geplaatst. Maar een waterschap kan naar sprekers mening beter niet worden opge richt De heer SCHAAFSMA wil niet over de zaak gaan discussierenmaar hij is van oordeel, dat deze waterstaatsproblenen beter door een waterschap beiiandeld kunnen worden zoals dat elders in de pro vincie gebeurt. Bovendien krijgt men dan een betere verdeling van de lasten. Dat de gemeenteraad geen waterschap kan oprichten, weet spreker wel, maar het is uiteraard wel van belang, of het stads bestuur ervoor of ertegen is. De VOORZITTER zegt, dat op de zaak teruggekomen zal worden bij de definitieve behandeling. De heer BROOS merkt op, dat hij in zijn leven altijd heeft gezien, dat de Kroeven onder water stonden. Nu is er het uitbreidingsplan de Kroeven. Het gemeentebestuur mag wel attent zijn bij het bepalen van de hoogte der gebouwen. Als er stuwen in de Watermolenbeek worden geplaatst, zal het nog erger worden. Vroeger ging snreker met kolen naar de molenaar om te bevorderen, dat de stuwen wegge haald zouden worden. De VOORZITTER antwoordt, dat ook dit zal worden onderzocht. Ir. Bongaerts zal naar Roosendaal komen om dit hele probleem onder de loep te nemen. Ook b. en w. zijn geschrokken van dit gebeuren. Als het maar eens in de 30 jaar voorkomt, is dat nog teveel. 27. RONDVRAAG. De heer BROOS herinnert aan het ongeluk, dat bij de kruising Rondweg Heerma-van-Vossstraat heeft plaatsgevonden. Kan daar het houtgewas worden verwijderd Men heeft er maar een uitzicht van enkele me ters. Dit geldt zowel voor de noordelijke als voor de zuidelijke uitrit De VOORZITTER zegt spoedig onderzoek en antwoord toe. De heer PETERS merkt op, dat er nabij de "Hoge Brug" herhaaldelijk auto's geparkeerd staan op de Boulevard. Dit veroorzaakt verkeers moeilijkheden. Kan er eenzelfde bord worden geplaatst als in de Brugstraat, zodat er een tweezijdig wachtverbod zal ontstaan De VOORZITTER heeft hetzelfde geconstateerd. Hoewel er z.i. teveel bordjes in Roosendaal staan, acht hij de voorgestelde maatregel toch van belang, Aan de politie zal advies worden gevraagd. MEVROUW EIS INGA-LOOY zegt, dat er achter de huizen aan de Burge- meester-Freijterslaan een stenen pad is, dat men via een trap vanuit de huizen kan bereiken. Kan daar verlichting worden aangebracht De VOORZITTER zegt onderzoek toe. -MEVROUW-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 148