-10- ad hoe geweest en het enthousiasme van de wethouders was toen echt niet groot. Dat er door de bedrijven heel veel is gedaan voor de hygiëne van Roosendaal, zal spreker niet ontkennen. Hoe wel er van middenstandszijde wel eens bezwaren zijn geuit, heeft spreker er altijd con amore aan meegewerkt. De VOORZITTER zegt, dat een sportfondsenbad wat ouderwets is. Een instructiebad is"beter. Dat is ook voor kleine gezinnen bereikbaar oti men dient er de hele gemeenschap mee. Het kost tweeeneenhaIf a drie ton. De kosten van een groot overdekt bad lopen in de miljoenen. De heer MACHIELSE heeft een waarschuwend geluid laten horen tegen het stimuleren van het bezoek van buiten. Zijns inziens heeft hij de plank niet zover misgeslagen, omdat in het voorstel sub 2 staat, dat door de aanleg van Rijksweg 17 het bad - onmiddellijk aan die weg gelegen - meer in het oog zal vallen en gemakkelijker te bereiken zal'zijn. Met de wethouder van sportzaken is spreker het erover eens, dat een verschil tussen 8000 of 8100 bezoekers niet opvalt, maar als we gaan trachten, het_streekbad te Hoeven te ontvolken en de bezoekers daarvan naar hier te krijgen, zou dat z.i. niet goed zijn. De heer SIMONS antwoordt, dat er geen concurrentiebedoelingen be staan. Toevallig ligt het bad naast Rijksweg 17. Op het theehuis zal zeker een bord worden geplaatst met de aanduiding "Ha tuur bad De Stok"waarom zouden we die mensen niet binnenhalen Men moet het zo zien het scheelt in de financien. De Stok is op warme dagen vol Roosendalers. En laat Hoeven de streek maar bedienen Aan de waterzuivering is overigens in het verleden niets gedaan; wel aan de waterverversing door middel van een pomp. Men kan geen onderhoudspot gaan aanspreken; daarvoor zijn de bedragen te groot De heer SCHAAESMA zou ervoor zijn, eens in. Bergen^op Zoom te vragen hoe het daar op zondagen loopt. Het verschil met Roosendaal zal niet zo groot zijn. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit tot 181e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 41e wijziging van de begroting 1960 van open bare werken). 16 TOT EN MET 19 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE aGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/11912, 1/11914 en 1/11916, alsook het besluit tot 182e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 20. AIS VOREN TOT HET AANGAAN VAN DRIE VASTE GELD LENINGEN (PRAE- ADVIES NO. 693). De VOORZITTER wijst erop, dat we eigenlijk een historisch moment beleven. Jarenlang heeft de gemeente niet op de vrije markt kunnen lenen. Nu echter gebeurt dit wel. Misschien is dit een hoopvol begin van een vrijer beleid op dit gebied; vroeger immers moest het gemeentebestuur altijd via gedeputeerde staten naar de Bank voer Nederlandse Gemeenten. -Zonder- -11- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel hierna aangenomen (zie de besluiten nrs. IV/11928 IV/11929 en IV/11930). 21 EN 22 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 183e en 186e wijzigin van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 22e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf). 23. AIS VOREN TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN GELDLENING AAN DE STICH TING VROUWENHOE (PRAEtADVIES NO. 696). De VOORZITTER zegt, dat binnenkort het herbouwde restaurant zal opengaan. De speeltuin, waar veel kinderen komen, zou dan een gelegenheid voor verkoop van dranken en versnaperingen missen. B. en w. willen dit nu onlossén door aan de stichting Vrouwenhof een geldlening te verstrekken, waarmee ze een theehuis kan bouwen. Op de vraag van de heer HENDRIKS of de restaurateur hiervan op de hoogte isantwoordt de VOORZITTER, dat hij de brouwerij heeft ingelicht. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV/11926 en dat tot 184e wijziging van de begroting 1960 fan de gemeente). 24. ENZ. (VOOR OMSCHRIJVING Z IE DE AGENDA). g-onde£ beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit Voorstel aangenomen (zie het besluit tot 185e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 21e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf). 25. AIS VOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN C RED IET VOOR UITBREIDING VAN HET GEMEENTEHUIS (PRAE-ADVIES NO. 698). De VOORZITTER merkt op, dat de huidige situatie zeer moeilijk is. In het nieuwe raadhuis wordt de trouwzaal zeer intensief gebruikt voor vergaderingen e.d. Ze lijdt daar zeer onder. De wethouders hebben maar twee kleine vertrekjes. Het is zeer gewenst, dat er meer vergaderruimte komt. Bovendien zitten op de afdelingen de mensen ongeveer rug aan rug. Er is noodzakelijkerwi js enige ruimte nodig, die het secretarie-werk ten goede zal komen. Wat hier wordt voorgesteld is echt geen definitieve oplossing. Deze hangt van vele zaken, waaronder het stadssaneringsplanEr wordt over wogen, een vleugel aan het stadhuis te bouwen. Daarmee kunnen echter nog jaren gemoeid zijn. Het huidige voorstel beoogt een oplossing voor de eerstkomende jaren en staat een definitieve oplossing niet in de weg. De heer RADEMAKERS zegt, dat in een informele raadsvergadering wel eens is gesproken over een nieuw raadhuis. Is de nu voorgestelde voorziening wel verantwoord als er binnenkort een plan voor een nieuw raadhuis komt Het is toch eigenlijk maar lapwerk. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 147