De heer EROOS vraagt, of resultaten "bekend zijn van de exploi tatie van het sportfondsenbad in Breda. Hijzou die wel graag willen kennen. Zijns inziens is dat bad nooit rendabel te exn_oi- teren. De heer SMOES antwoordt, dat vroeger al eens geïnformeerd is naar de resultaten van sportfondsenbad en. De verliezen zi;jn zeer Bovendien zijn die baden alle voor de oorlog gebouwd en de strch- tineskosten waren dus maar een fractie van wat nu nodig is De exploitatie van het Bredase bad drijft overigens nog voor een be langrijk deel op het gebruik door militairen. Als men een sport fondsenbaö met een niet al te groot verlies zou willen creeren, zou men minstens een gulden per bad moeten vragen en spreker heeft er weinig fiducie in, dat er dan veel belangstelling zou zl3n. In Haarlem leed het sportfondsenbadvoor de oorlog al S^oot verlies. Zo'n bad is dan ook zijns inziens voor Roosendaal utopie De heer THEUEISSE had gedacht, dat vanaf de bestuurstafel wel ge reageerd zou zijn op het betoog van de heer gezegd dat de wethouders zich maar matig voor de Stok hebben geïnteresseerd. Spreker is echter ervan overtuigd dat andere wet houders al vochten voor een zwembad, toen de heer Rampaart n g geen raadslid was. Spreker persoonlijk is altijd meer geporteerd geweest voor een badhuis en vooral voor huisinrichtingen. In Roosendaal zijn thans in 4000 huizen kleine badinrichtingen. De heer BRUIJES zegt, dat deze zaak wel drie vier maal in de commissie voor openbare werken teruggeweest is. De heer Moeri g heeft zitting in die commissie. H13 heeft nu_om verdaging fa vraagd, maar spreker denkt, dat de heer Moermgs Dang men lege" -Ie herinrichting van de Stok nou gaan praten. Derge lijke geluiden heeft spreker echter nog niet gehoord. Zij "•PJ® de heer Moerinra er geen bezwaar tegen hebben, dat ner voorstel vandaag aangenomen zal worden. Er he^zal' bepaalde onderdelen nog dit 3aar te ket kin_ - nip+ mose li ik zijn, nog voor mei 1961 de vloer van ner Kin dertod te verharden. Het had moet daarvoor immers worden leeg|e: pompt. De kleed ge le genheid zou misschien wel met "Otaang ui s_ voerd kunnen worden. Volgend jaar alles ineens uitvoeren is tuurlijk wel mogelijk. De heer KOPPEEOL merkt op, dat de Stok hem na aan het hart i|. Hij komt er al twintig jaar. Het spijt hem, dat hij er nooit veel raadsleden heeft ontmoet. Als men voor opening^^^indt ziet mer de Stok daar liggen als een paradi^soe, maar d men zich niet tassen ^"zwemmend publiek. Spreker zwemt nu ze. niet meer, maar soms bezoekt hij het bad toch we* seizoen. Men bevindt zich dan in een andere wereld vol Je^rede mensen" En nu is een ding voor spreker het ergste nl. water niet harmonieert met het geheel. Spreker stok wordt vraaet hoe dat komt. De reden schijnt te zijn, dat de StoK worar gevulddoor Siuurlijke wellen en dat het -enwater Sen dat water in een glas, dan ziet men hele 1® ™n nS pre tjes. Nu wordt een groot bedrag gevraagd, maar weet men nu P e cieswat er met het water moet gebeuren J Hé spyt epreke^elge lijk, dat de zaak zo urgent isHid 1s voor -de- ~9~ de indruk, dat dit er nog door moet op de post 1960. Maar zijns inziens moet vooral het water grote aandacht krijgen. Men kan desnoods beter het wedstrijdbad weglaten en zorgen, dat het water in orde is. Dat wedstrijdbad zal wel niet zo intens gebruikt worden. De VOORZITTER antwoordt, 'dat hij heeft gezegd al het geld, dat men aan de Stok besteedt, is niet goed besteed, als het water niet in orde is. Maar het huidige plan omvat een uitgaaf van vier en een halve ton en daarvan is anderhalve ton bestemd om het water in orde te maken Het advies van professor Baars wordt gevolgd en daarmee is anderhalve ton gemoeid. Professor Baars en zijn assistente hebben het heel serieus bekeken De heer DE JOEG gelooft, dat al met al de raad wel voor verwezen lijking van dit plan is. Zijns inziens zijn we er zeer mee op de goede weg. Hij meent, dat het aldus gespeeld zou moeten wórden als de toestemming van gedeputeerde staten te lang uitblijft, zou erop geattendeerd moeten worden, welke twee onderdelen het meest urgent zijn. De VOORZITTER veronderstelt, d^t de goedkeuring van gedeputeerde staten nog wel een grote barriere zal betekenen. De gemeente Roosendaal zal er elk jaar uit de algemene dienst f 14.000,- bij moeten doen of+35 cent per inwoner. B. en w. zullen hun uiterste best doen om de begrotingswijziging goedgekeurd te krijgen. 'Als ec-n gedeelte verwezenlijkt kan worden voor het seizoen 1961, zal dat zeker gebeuren. De heer BROOS vraagt, wat b. en w. ervan denken, de Stok open te stellen als ijsbaan als er eens flink wat ijs zou komen. De heer SIMOES heeft altijd gehoord, dat er in de Stok wakken zitten. Het moet dus al heel sterk ijs zijn voor openstelling kan plaatsvinden. De vijver in het park te Bergen op Zoom wordt ook pas voor de ijssport opengesteld als het heel hard vriest l De heer RADEMAKERS acht het wel vari belang, uit het prae- adviesdat naar gedeputeerden gaatde mededeling te schrappen, volgens welke het de bedoeling is, het plan voor het seizoen 1961 te verwezenlijken. Anders zullen gedeputeerde staten zeggen het kan nog wel even blijven liggen. Wat de openstelling op zon dag betreft wil spreker het volgende zeggen als men een proef neemt, zal men zién, dat er maar weinig mensen komen. Het gaat echter om degenen, die een hele dag naar de Stok willen. En men voorkomt natuurlijk de topdrukte om 1 uur. Uiteraard moet het eers gepubliceerd worden. De VOORZITTER zegt, dat een proef genomen zou kunnen worden op een zeer drukke dag. De heer RAMPAART wil nog opmerken, dat hij niet heeft bedoeld, een overdekt zwembad te stichten en de Stok dan te sluiten. Maar als er een overdekt bad kwam, zouden voorzieningen aan de Stok - behalve die aan de kleedgetegenheid - achterwege kunnen blij ven. Enkele jaren geleden is de waterzuivering verzorgd. Daarmee zou nu naar sprekers mening volstaan kunnen wórden, als er een sportfondsenbad kwam. Maar als het te duur is, kan men er beter van afzien. Er zijn destijds wel eens voorzieningen getroffen uit de onderhoudspostKan dat nu ook niet Er is een commissie -ad-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 146