-6- T)e heer VA1 G-ORP is van oordeel, dat het "Stokprobleem'1 een nadere toelichting vereist. Men denke aan de geschiedenis van de" sporttoto-kwestieVan ministeriele zijde is daarbij opge merkt het is een taak van de gemeenten, voor recreatie te zorgen. Re burgemeester van Amersfoort heeft onlangs op ee receptie gezegd het is een zeer belangrijke taak van de over e7de fBortaccornodetie te verbeteren. In Tfeendam is het Stadion van ultramoderne kunstverliohting voorzien. In leidt.. Schiedam Vlissingen en elders bestaan prachtige sportruimten Men dient hierbifte denken aan de bi,inenkort tes™fbfterotl> i van de vijfdaagse werkweek. Als we de bto., ver dc oei u Tien we ook de naam van Roosendaal verbeteren. Aan zijn collega s lil le sportraad en de gemeenteraad wil spreker daarom vragen, zich volledig achter dit plan te stellen. De heer SCHAAFSMA zegt, dat de heer gerings deze wegens ziekte niet kan bijwonen. Hij heeft ^c^kerfever_ stelüng voor en kennis van de Stok gehad. Hij heeft sp re kei ve. zocht om uitstel van de behandeling te vragen, opdat hij volg ebde maal aan de beraadslagingen zal kunnen deelnemen. De VOORZITTER heeft daar ernstig bezwaar tegen. B. en w. J^bben zlch werken. De heer MêOHIEISE heeft destijds zitting gehad in de commissie oo. hoe De verlangens die in die commls leefden hadden .ongeveer dezelfde strekking als die Het was mleilijker Verwezenlijking was toen ichler t: d reden welke de voor- te financieren en nu is er bovendie g slechts een warm voor zitter liet doorschemeren. Spreker kan daarom sieenjs e Moerings stander van dit plan zijn. Hij neemt aan dat ook de heer Moerings die destijds voorzitter van de ie ad h h± altail- achter dit project.zal staan, al heefEnkele punten andere ideeen. Spreker is lus nie f- p t voorstel wordt facetten verdienen echter ^I de aan^ohU i e noodzakelijk p-esnroken over verhoging van de boegangs ge Lotenui hierin en spreker is er daarom voor. Hij neemt „eslissen. nader gekend zal worden en ni.i - t> Spreker hoopt, Voorts wordt er ook een gnotere toe p h_ hQOpt echter dat die verwachting gegrond zcl bl .3 .e komén. Op ook, dat men niet verwacht dat er van bui||^vee L topdagen is de Stok overvol en het xa dus zeker een ted grotere toeloop te forceren. De Genieten. Er is geen zijn, «aar de hogers van Hoosend^ vreemaelihgen komen maar men^moet dit tooh niet stimulerenwant dan wordt het te druk De VOORZITTER gelooft niet, dot het de hedoeling^is^he^czoe^ van buiten te stimuleren, maar v0°r, r veien, die anders geldt dat wel. Juist op hete dagen n ..dan zal er ook weer nooit zwemmen. leert men de kinderen zwemmen, meer bezoek naar de Stok komen. -De- -7- Dc heer RADEMAKERS is zeer voor dit plan. Er is echter nog l a r h? nU de kleedSeleSenheid en het kinderbad met uit dit plan lichten en deze onderdelen al dit jaar ver wezenlijken Toen het gemengd zwemmen werd ingevoerd, ontstond +ef kj s?ldo' 1?®n kwamen er echter ook problemen, vooral wat de kleedgelegenheid betreft. Als die 2 urgente onderdelen PJan verwezenlijkt zullen zijn, zal het ook drukker worden. opreker ziet trouwens niet in, waarom we niet zouden proberen, de toeloop van buiten te stimuleren. Roosendaal mag gerust ook in dit opzicht het centrum van West-Brabant zijn. Ten aanzien van de suggestie, een overdekt zwembad te stichten en niets aan de Stok te_doen kan spreker alleen opmerken, dat dat niet afdoende zou zijn. Een overdekt zwembad is nu eenmaal iets heel anders dan een natuurbad. Maar spreker wil er eventueel een voorstel van maken, de kleedgelegenheid, en het kinderbad nog voor het seizoen 1961 in orde te-brengen. De VOORZITTER zou daar ook voor zijn, als gedeputeerde staten' ïïf? °re -let snel Z0Ud-en goedkeuren. Hij twijfelt daaraan echter is voorts n°ê een voorstander van openstelling I®? d 10 uuï °P zondagen in plaats van om 1 uur zoals tot nog toe het geval was. odl'I0^S merkt op, dat b. en w. diligent zijn ten aanzien van de verbetering van het leefklimaat van Roosendaal. Spreker verwijst in dit verband naar de recreatienotaDaarin is heel ceze materie behandeld. De raad heeft zich erachter gesteld en en Z13n. keSónnen met de verbetering van het leefklimaat op recreatief gebied, waarbij zij ook hebben gedacht aan de vijf daagse werkweek. Wat de toegangsgelden betreft wil snreker op merken, dat voor kinderen tot nog toe een tarief gold van 1^ cent per bad. Dat was belachelijk laag ten opzichte van. andere BX e^4.w' zi^n bev°egd JoJ invoering van een verhoging. Het idee gaat uit naar 25 cent en dat zal dan nog lager zijn" dan het tarief, dat elders verschuldigd is. Uiteraard zal door ae exploitatie van een instructie bad de toeloop naar de Stok groter worden. De laatste vijf jaar is Roosendaal al meer zwem- minded geworden. De gang naar de Stok is door duizenden Roo- ïf gevonden. Als er nu op een drukke dag zo'n 8000 mensen k men, is er ook nog wel plaats van 100 bezoekers van buiten. Iemand uit Rotterdam zal niet speciaal naar Roosendaal rijden om er te gaan zwemmen. Ma ar er zullen wel enige bezoekers van elders komen en men zal dat nauwelijks merken. Het zou zeker van belang zijn, de kleedgelegenheid en het kinderbad uit dit project te lichten en met voorrang uit te voeren, maar of dit kan, is- volkomen afhankelijk van de snelheid, waarmee gedeputeerde staten besluiten. De openstelling op zondagen is vroeger al eens bezien. Spreker wilde het bad wel opengesteld zien van 10 uur af, maar er schijnt in die ochtenduren zo weinig animo zijn, dat het niet de moeite loont. Bovendien krijgt men personeeIsmoeilijkheden. De mensen mogen toch wel eens een ochtend vrij zijn. De grootste groep is zeker gediend met openstelling op zondagmiddag. -De- Z 0 0 jT

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 145