-4- Overgegaan wordt tot stemming. Uitgebracht worden 18 stemmen op de heer van Beek, 20 stemmen op de heer Broos, 1 stem op de heer Rademakers, 1 stem op mevrouw Elsinga-Iooy en 4 blanco-stemmen. 7 TOT EI MET 14 (VOOR 0KBCHRIJVIIGEI ZIE DE AGENDA) Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrsIII/11894lil/11896 111/11898III,/119001/11904, 1/11906, 1/11908, alsook die tot 178e, 179e en 180e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, 36e en 37e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf en 40e wijziging van de begroting~1960 van openbare werken). IR. AISVOREN TOT HET VOTEREI VAI EEI CREDIET VOOR HERINRICHTIIG VAN HET ZWEMBAD DE STOK (PRAE-ADVIES 10. 688). De VOORZITTER merkt op, dat natuurlijk niet alles dadelijk verwe zenlijkt zal kunnen worden. De laatste tijd zijn er veel voor stellen gedaan en gedeputeerde staten hebben dus heel wat te slik ken. Het ter tafel liggende plan zal naar het oordeel van b. en w. een goed en goed geoutilleerd zwembad doen ontstaan. Men kan het beter ineens op deze wijze aanpakken dan met "noodverbandjes" wer ken. De heer RAMPAART veronderstelt, dat de voorzitter zich in de ge schiedenis van de Stok heeft verdiept. Hij zal dan hebben gemerkt, dat herhaaldelijk sprake is geweest van herinrichtingvan de Stok. Spreker heeft nooit gezegd, dat de Stok het mooiste zwembad van West-Brabant is. Hij heeft altijd de beplanting e.d. prachtig gevonden, maar het zwembad op zich heeft hij nooit enorm gevonden. Ieder die er geregeld kwam zal hebben gezegd, dat de kleedgelegen heid slecht wasmen was een half uur kwijt om zich te kunnen aan kleden. Bovendien liet de waterzuiverheid altijd te wensen over. Destijds resulteerden de bestaande verlangens in instelling van een commissie ad hoe. Van de zijde van b. en w. heeft het werk van die commissie hooit veel instemming ondervonden; de wethouders althans vonden, dat de Stok wel voldeed. lu ligt dit voorstel ter tafel. Toen spreker het ontving, heeft hij gedacht willen b. en w. nu een half miljoen'in de Stok investeren Vermoedelijk zal de nieuwe burgemeester, die wat jonger is en modernere opvattingen heeft, zijn invloed wel hebben doen gelden. Het voorstel is spreker uit het hart gegrepen. Hij geeft er dus zijn stem aan, maar hij wil toch een voorwaarde stellen. Er zijn ook plannen om te komen tot stichting van een of twee instructiebaden. Die kosten ook enkele tonnen. Als,het nu zo is, dat verwezenlijking van het nu voorgestelde plan én de bouw van de instructiebaden samen even duur zijn als de bouw van een overdekt zwembad (waarvan men het hele jaar pleizier heeft), vraagt spreker zich af, of we niet naar totstandbrenging daarvan moeten streven. In dat geval zou het nu aan de orde zijnde plan niet verwezenlijkt behoeven te worden behalve de verbetering van de kleedgelegenheid, welke noodzakelijk is. -De- -5- De VOORZITTER merkt op, dat de Stok altijd, wat het water betreft op de grens van onvoldoendheid heeft gestaan. Het hele seizoen ang hebben b. cn w. met spanning gekeken naar de rapporten van het KWA, welk instituut stelselmatig het water onderzocht. B. en w. hebben nu een grote zorg gehad als men geld gaat uitgeven voor de Stok, moet men er zeker van zijn, dat in de'toekomst het water goed zal zijn. In Veldhoven is een soortgelijk bad op een gegeven moment gesloten door de inspecteur van de volksgezondheid. Dit gedeelte van het plan is nu bezien door professor Baars. Hij heeft verscheidene methoden aanbevolen, die alle goed zijn, maar wel geld kosten. De totale kosten van verwezenlijking van het plan lijken zeer hoog, maar ze leggen slechts een jaarlijkse last van ongeveer f 30.000,- op de gemeentebegroting. De tarieven waren belachelijk laag. Door ze op té voeren wordt op een jaarlijkse ontvangst van ongeveer f 16000,- gerekend, zodat er dan nog 14.000,- voor de gemeente overblijven. Als spreker overweegt, wat de Stok kan betekenen voor Roosendaal, meent hij te mogen zeggen, dat dit f 14.000,- per jaar mag kosten. Inderdaad zijn er een paar instructiebaden op komst. Het plan voor het eerste komt misschien de eerstvolgende keer in de raad. Het zal dan echter nog wel een paar jaar duren voor dat bad er is. Er zit wel iets in de redenering van de heer Rampaart, dat men voor de totale kosten misschien een overdekt bad zou kunnen bouwen. Maar spreker vraagt zich af, of het wel mogelijk is, het hele jaar door mensen ue trekken naar zo'n overdekt zwembad. Bovendien is de Stok heel mooi ook wat de gelegenheid voor zonnebaden en voor kinderspel betreft. Dat heeft men natuurlijk niet bij een overdekt zwembad. En het zou een verlies zijn, de Stok te sluiten. Een instructiebad moet men zien als een klein badje voor dagelijks gebruik door schoolkinderen. Er zijn niet voldoende gymnastiek lokalen en in een instructiebad kan de jeugd in zijn schooljaren spelenderwijs leren zwemmen. Daardoor zal ze later ook weer graag gebruik maken van een zwembad. Een instructiebad is maar bestemd' voor een 30 a 40 kinderen (een klas) en 's-avonds kunnen er clubs gebruik van maken. Op de duur zal er een tweede bijkomen. Zo'n instructiebad kost overigens al gauw 3 ton, De heer SIMONS zegt, dat de sportraad het er al jaren over eens is, dat er aan de Stok wat moet gebeuren. Er zijn tot nog toe geenvoorstellen gedaan wegens de onzekerheid die er bestond ten' aanzien van het water. Professor Baars, directeur van het T.N.O., heeft nu een onderzoek ingesteld en daaruit is wel gebleken, dat chemische zuivering niet mogelijk is. Deze zou kapitalen kosten en toci. niet afdoende zijn, omdat men dan de natuurlijke zuivering zou verliezen. Volgens professor Baars is de ondoorzichtigheid=het ergste euvel.- Overigens mankeert er niets aan het water. En deze troebelheid kan worden verholpen door een hardere bodem te geven aan het kinderbad. Oók de kleedgelegenheid was niet goed. Er komt nu een andersysteem, dat beter zal zijn. De kosten van een overdekt bad liggen dichter bij de twee- dan bij de eenmiljoen gulden. Bo vendien zou een dergelijk bad nooit de Stok kunnen vervangen. Een overdekt zwembad is bestemd voor mensen, die een baantje willen trekken en dan weer naar huis gaan. De Stok echter is een recre atieoord. Spreker zou nooit de Stok willen laten vervallen voor een overdekt z?vembad. ■••De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 144