-2- 17. Alsvoren tot noodzakelijkheidsverklaring stichting nieuwe huishoudschool in Roosendaal-West (prae-advies no. 690) IR Alsvoren inzake overneming beheer en exploitatie scholen in Roosendaal-West door de Stichting-Westrand (prae-advies no. 691) 19. Alsvoren tot het beschikbarstellen van een oredlet voor fle uitbetaling van honorarium aan architect H. Maaskant ^prae advies no692 20. Alsvoren tot het aangaan van drie vaste geldleningen (orae- advies no. 693) 21. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor uit breiding van de filterinstallatie van het waterleidmgbedngf (prae-advies no.. 694) 22. Alsvoren tot toekenning van een .subsidie aan het protestantse M.O.B. te Breda ('prae-advies no. 695); 23. Alsvoren tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting Vrouwenhof (prae-advies no. 696), 2A Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor uit breiding van het waterleidingnet in de Hamksestraat en ae Bulkenaarsestraat (prae-advies no. 697); 25. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor uitbreiding van het gemeentehuis (prae-advies no. 69b), 26. Alsvoren tot wijziging van het onteigeningsplan "Sportstraat" (prae-advies no. 699); 27. Rondvraag. VOORZITTER de heer J.P. GODWAEDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER -de heren L. Theunisse A.G.M. Vos, L.H. van-Beek en A.H. Simons, wethouders, alsook de heren A.J.D. van Gorp, M.G.Hendriks, J.P.M. van Overveld, G.P. van Nassau, M.A. MachielseJ.A. Bruijns, E .H .NoormanA.A.J.M.Rademakers mevrouw A.A.Elsinga-Looy en de heren L.J.B.L. de Jong, P.J.C, Rampaart, J.P. Buijsen, E.M.M. Peters, S.Schaafsma, M.Koppenol, E.Ö.C. Broos, A.A. Goossens en J. J.A. loos. AEWEZIG met bericht van verhindering de heren W, J.A. Braat, E.J.L.M. de Jonge en WMoerings SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris. -De- -3- De VOORZITTER opent om 10 uur de vergadering met gebed. Hij ver wclkomt de aanwezigen, deelt mede, berichten van verhindering t 7an heren Braat, de Jonge en Moerings en§ eh achtereenvolgens de hierna vermelde punten aan de orde waaromtrent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden' gehouden, respectievelijk besluiten worden genomen. 1960^"^^"^^ NOTÜIEN VAN DE VERGADERING VAN 24 NOVEME De heer RAMPAART is van oordeel, dat op bladzijde 7, in de weer van zijn woorden, achter "mits" "niet" moet worden ingevoegd.' zinVvoorafSatdeRet zal me^ing nlet' gezien hetgeen aan de bedo^ voorafgaat. Het zal echter nog even bezien worden. De notulen worden hierna conform het ontwerp vastgesteld. 2' VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEME' WETHOUDERS BETREPEENDE DE BES DUITEN, DOOR HEN GENOMEN D0°R DE RiAl} GEDELEGEERDE BEVOEGDHEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). On de vraag van de heer HENDRIKS, waarom de sub 26 en 28 bedoel Spugen hebben plaatsgevonden, antwoordt de VüURZiiTER, dat dit zijn reden vond in het verstrijken van wett lijk vastgestelde termijnen. Zonder hooidelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenome' 3. ENZ. (VOOR OKBCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit v stel aangenomen (zie het besluit nr. 1/11886). 4. AIS VOREN TOT AANVULLING VAN VACATURES IN HET BESTUUR VAN DE BURGERLIJKE INSTELLING VOOR SOCIALE ZORG (PRAE-ADVIES NO. 67 Overgegaan wordt tot stemming. Uitgebracht worden 22 stemmen op de heer Claerhoudt, 21 stemmen op de heer Smits 'en 1 stem op de heer De Clercq. De heren Claerhoudt en Smits zijn dus herbenoemd. 5' SF RE STICHTING ROOSENDAAIS BADHUI (PRAE-ADVIES NO. 678). Overgegaan wordt tot stemming. Uitgebracht worden: 19 stemmen op de heer van Hooijdonk, 21 stemmen op de heer Koppenol, 1 stem op mevrouw Elsinga-Looy, 1 stem op de heer Peters en 2 blanco-stemmen. De heren van Hooijdonk en Koppenol zijn dus herbenoemd. 6. IDEM IDEM IN HET BESTUUR VAN DE STICHTING ROOSENDAAISE MUZH SCHOOL (PRAE-ADVIES NO. 679). -Overge gaan-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 143