t i I O T U I E VAN DE VERGADERHGEN VAN DE RAAD VAD ROOSENDAAL EN NISPEN In X8e vergadering. VERGADERING OP MANDAG, 19 DECEMBER 19609.45 uur voormiddag, ONDERWERPEN TER BEHANDELING 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 24 november 1960 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester en wethouders betreffende de besluiten, door hen genomen met gebruikmaking van de door de raad aan hen gedelegeerde bevoegd* heid (zie schriftelijke mededeling) 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aanvullen van de verordeningen op de raadscommissies in verband met de oplegging van geheimhouding (prae-advies nof 676) 4. Alsvoren tot aanvulling van vacatures in het bestuur van de bur* gerlijke instelling voor sociale zorg (prae-advies no. 677) 5. Idem idem in het bestuur van de stichting Roosendaals badhuis (prae-advies no. 678) 6. Idem idem in het bestuur van de stichting Roosendaalse muziek» school (prae-advies no. 679) 7. Alsvoren tot vaststelling van de premie-spaarregeling 1960 (prae- advies no. 680) 8. Alsvoren tot 26e wijziging van de Algemene Salarisver ordening 1954 (prae-advies no. 681); 9. Idem tot 27e wijziging van de Algemene Salarisverordening 1954 (prae-advies no. 682) 10. Idem tot 28e wijziging van de Algemene S a la ris ver or (lening 1954 (prae-advies no. 683); 11. Alsvoren tot beschikbaarstelling van een crediet voor hef her bouwen van de brug over de Engebeek (prae-advies no. 684); 12. Alsvoren tot aankoop van grond, gelegen aan de Bredaseweg (prae- advies no. 685) 13. Alsvoren tot aankoop van de huizen Snortstraat 85 en'87 (prae- advies np. 686) 14. Alsvoren tot het aangaan van een grondruil met R. Snel (prae- advies no. 687) 15. Alsvoren tot het voteren van een crediet voor herinrichting van het zwembad De Stok (prae-advies no. 688) 16. Alsvoren tot vaststelling van een nieuwe salarisregeling voor vakonderwijzers (prae-advies no. 689) -17.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 142