-15- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig dit voorstel. De VOORZITTER wijst de raadsleden nog erop, dat de eerstvolgende raadsvergadering zal worden gehouden op 19 december aanstaande, des voormiddags^om 10 uur. In de namiddag van dezelfde dag zal het feest van'de bedrijven worden gevierd. - De heer RAMPAART verlaat thans (om 4.35 uur n.m.) de vergade ring. - Hierna stelt de VOORZITTER aan de orde punt 32. RONDVRAAG. De heer HENDRIKS zegt, dat vandaag is gesproken over cultuur, volksopvoeding e.d. Kan er nu door het gémeentebestuur iets worden gedaan opdat een "dierentemmeri j" zoals die voorkwam bij de ontsteking van de feestverlichting in de Molenstraat, zich niet zal herhalen Men verscheurt eikaars kleren, steelt elkaar enveloppen af,enz. De VOORZITTER heeft gelezen, dat ook de pérs ertegen was.. B. en w. willen de winkeliersvereniging wel vragen, het anders te doen. De heer MOER IN GS merkt op, dat zo'n verzoek gericht zal moeten worden aan het comité Molenstraat. De heer RADEMAKERS zegt, dat een bewoner van de Tolbergsestia at toestemming heeft'gevraagd om een opslagruimte te bouwen. B. en w. hebben geschreven, dat een strook van 60 meter onbebouwd moest blijven, maar de spoorwegen hebben blijkens een brief geen be zwaar. Als spreker de stukken geeft, willen b. en w, deze zaak dan nog eens bezien De VOORZITTER zegt dat toe.- De heer MACHIEISB merkt op, dat zich bij de Mauvestraat een onhoudbare toestand voordoet. De directeur van openbare werken zei desgevraagd, dat de straat zou worden doorgetrokken, maar dat nog wordt onderhandeld over een strookje grond. Intussen rijden er echter al auto's door. Kan opentere werken over het plantsoen tje een verharding aanleggen, al is het maar provisorisch In feite wordt het al als rijweg gebruikt. De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer BUIJSEN wil nog aandacht vragen voor een zaak, die niet direct tot de competentie van de gemeente behoort, maar waaraan het gemeentebestuur toch misschien zijn steun kan geven. Op de rijksweg Breda-Roos endaa 1 is gisteren weer een ernstig ongeluk gebeurd: Kan via het politie-apparaat niet worden bevorderd, dat de toestand verbeterd wordt Bij,de Nieuwe Aanleg bestaat een gevaarlijke situatie. Bij een café langs de rijksweg is gisteren een ongeluk gebeurd. Het is nodig, dat er iets gebeurt, m£,sv het rijk schijnt niet direct toestemming te geven voor maatregele De VOORZITTER denkt er ongeveer neteender over als de heer Buijsen Rijkswaterstaat heeft natuurlijk een hekel aan dit soort uitwegen. -De- -16- De desbetreffende bewoners echter hebben recht van uitweg. Daaruit wordt van rijkswege niet de conclusie getrokken, dat de uitweg zo veilig mogelijk moet worden gemaakt; dat vindt spreker het bezwaar. Het gemeentebestuur attendeert Rijkswaterstaat er regelmatig op. Het is -echter een langzaam malende molen. Hierna, om 4.45 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de ohristelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 19 december 1960. DE VOORZITTER, J.P.Godwaldt) DE SECRETARIS, (HJVerstegen)

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 141