-13- Deze stemming wordt gehouden. Zij geldt het voorstel van burge meester en wethouders (prae-advies nr. 674), zoals dat geamendeerd is door de heer Moerings (zodat het subsidie zoveel meer of minder dan f 100.000,- zal bedragen als blijkens de uitslag van de te houden aanbesteding nodig zal blijken te zijn). Het voorstel wordt aangenomen met 20 stemmen tegen 1 stem (zie het besluit nr1/11142). Voor het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de leden Noorman, Vos, van G-orp, G-oossens de Jong, Schaafsma, Hendriks, van Over- veld, Broos Brui jnsTheunisse, Koppenol, Peters, Moerings Simons, lachielse, van Nassau, van Beek, Buijsen en Rampaart. Tegen het voorstel heeft gestemd de heer Rademakers. 31 ENZ. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt voorstel aangenomen (zie het besluit^m. 1, 11144 6 wijziging van de begroting 1960 van de gemeenxe). De VOORZITTER deelt mede, dat van de heer Rampaart als voorzitter van de R.K.Middenstandsvereniging, afdeling Roosendaal, tekening van 23 november 1960 nóg een brief is^ingekomenwaarin hij naar aanleiding van overleg, dat gepleegd is tussen de Rv Middenstandsvereniging en de H.K.W.verzoekt te bevordere alle winkels in de gemeente op zaterdag, 26 november 1960, 21 uur geopend zullen kunnen blijven. +rtrravi Hoewel formele bezwaren aangevoerd zouden kunnen worden tege het aanwijzen van zaterdag, 26 november 1960, als vr 13e ingevolge artikel 11 van de Winkelsluitingswet 1951, menen burge meester'en wethouders de raad te mogen voorstellen, aan hei verzoek te voldoen en dus te bepalen, dat op de bedoelde avond alle winkels in de gemeente tot 21 uur geopend mogen zijn. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig dat voorstel. De VOORZITTER voegt hieraan nog toe, dat de heer Rampaart ™el eens aanmerkingen heeft gemaakt op een late indiening van bepaalde voorstellen door'burgemeester en wethouders. Spreker zou op prijs stellen, als de heer Rampaart zelf m het vervolg op tijd zal komen met zijn voorstellen. Hierna herinnert de VOORZITTER eraan, dat de raad in zijn vergadering van 28 oktober jl. voor het herbouwen van het pand Tur_berg 3 P een aan de ludwigstraat gelegen terrein het J^ige 1or-diet gevoteerd. Het raadsbesluit tot beschikbaarstelling van heu 1 hebben b. en w. aan de goedkeuring van gedeputeerde jtaien °nde worpen. De goedkeuring c.q. machtiging van gedepu e - oor-° nog niet ontvangen. Het architectenbureau van Nassau en van 0 schot, dat het herbouwplan'heeft opgemaakt, hee.Lt aan ben w. 1®*- zoeht te willen bevorderen, dat het herbouwplan onder - besteed bij enkele Roosendaalse aannemers en wel omdat de heeft geleerd, dat, als een dergelijk klem object openbaar -aanbesteed- -14- aanbesteed, een groot aantal aannemers inschrijft, hetgeen uitein delijk de aanneemsorn ongunstig beinvloedt, terwijl voorts een openbare aanbesteding veel meer tijd vergt dan een onderhandse aanbesteding. Zoals de raad bekend is heeft de gemeente met toe stemming van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid de herbouwplicht overgenomen van de heer A. van Bekhoven. t In de f inai - cieringsbeschikking is de voorwaarde opgenomen, dat voor 28 december 1960 met de bouw moet zijn begonnen. Omdat een onderhandse aanbe steding van dit werk in het belang van de gemeente moet worden ge- acht, stelt spreker namens burgemeester en wethouders de raad voor, het plan tot het herbouwen van de woning Turfberg no. 3 op een aan de ludwigstraat gelegen terrein onderhands aan te besteden en burgemeester en wethouders te machtigen in overleg met voormeld architectenbureau enkele daarvoor in aanmerking komende Roosendaal se aannemers uit te kiezen. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig dit voorstel (zie het besluit nr. I/III46). Vervolgens deelt de VOORZITTER mee, dat, nu door verbouwingen de schouwburg aangepast is aan de eisen van de tijdy burgemeester en wethouders zich hebben beraden over de mogelijkheden tot het aan brengen van meer harmonie tussen het schouwburg-gebouw en de directe omgeving. Vooral de langs het voorplein van de schouwburg staande afscheidingsmuur van de pastorietuin is een storend element, omdat de muur ook het zicht op de schouwburg gedeeltelijk ontneemt. Om deze toestand te kunnen verbeteren is onder supervisie van de architec van de schouwburg een plan ontworpen tot het vervangen van de tuin muur. Het kerkbestuur gaat - behoudens instemming van het bisdom - accoord met het plan en heeft er voorts mede ingestemd, dat de nieuwe afscheiding zover teruggeplaatst wordt, dat het schouwburg gebouw geheel" vrij komt te staan. De terreinen tussen de St.Janskerk en de schouwburg (het huidige StJansplein) heeft de gemeente sinds 1935 in erfpacht van het kerkbestuur. Het door de terugplaatsing van de afscheiding vrijko mende terrein kan naar het oordeel van b. en w. zonder bezwaar in de erfpachtsovereenkomst worden opgenomen. Het kerkbestuur gaat accoord met aanvulling van de overeenkomst. De thans voor het ter rein te betalen erfpachtsoanon ad f 2,50 per jaar ondergaat geen wijziging. De kosten van de aan te brengen voorzieningen kunnen woraet bestreden uit posten'van de lopende begroting. Namens b. en w. stelu spreker de raad voor, een wijziging in de erfpaohtsovereenkomst aan te brengen door vaststelling van het besluit, waarvan spreker voor lezing doet. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig dit voorstel (zie het besluit nr. 1/ De VOORZITTER zegt voorts, dat nog is ingekomen een aan de raad gericht verzoek van de winkeliers, wonende in de Molenstraat tussen de Boomgaardstraa t en het kruispunt Mölenstraat-Hoogstraat-Boulevard~ Brugstraat, welk verzoek ertoe strekt, de in dat gedeelte van de Molenstraat geldende verkeersregeling te verzachten. Het is een vrij ingewikkelde zaak en de tijd heeft ontbroken om al^advies in te winnen van de commissaris van politie. Spreker adviseert de raad, dit verzoek tér afdoening in handen te stellen van burgemeester en wethouders die dan de raad over de afdoening zullen inlichten. -Zonder-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 139