-9- looft, dat door aanneming van dit voorstel - de gemeente kan alleen financiële injecties geven en wat stimuleren - aan de Roosendaalse arbeiders een gemeenschapshuis zal worden gegeven, waarin het mogelijk zal zijn, een grotere sociale en culturele verheffing van die arbeiders te ontplooien. Hij beveelt aanneming van dit voorstel daarom sterk aan. ï)e K.A.B-afdeling heeft boven dien in het verleden zelf grote offers gebracht. Op het ogenblik is het voor particulieren zeer moeilijk. Als de overheid niet^ helpt, is het hun niet mogelijk, een dergelijk gebouw in stand te houden. Onlangs had spreker een onderhoud met een lid van gedeputeerde staten. Deze kwam tot dezelfde conclusie^Zelfs in Eindhoven is een dergelijk huis niet rendabel te exploiteren. Steun van de overheid is daarom onmisbaar. Burgemeester en wethouders zijn van oordeel, dat hier voor de grote massa van de bevolking belangrijk cultureel en sociaal werk kan worden verricht. In details kan men over de zaak van mening verschillen, maar spreker veronderstelt, dat de raadsleden het in grote lijnen met zijn betoog eens zullen zijn. De heer SCHAAFSMA wil eerst voldoen aan een verzoek van de heer Braat, die deze vergadering niet kan bi jvyonen.Deze heeft hem gevraagd, ook namens de heer Braat als lid van de culturele raad, het volgende te zeggen. De heer Braat staat een^grotere binding tussen de Schouwburg Roosendaal en het Gildenhuis voor. Een grote groep van de bevolking koestert drempelvrees ten aanzien van de Schouwburg. Wanneer men die groep ^ertoe kan brengenvoor stellingen vanniveau te volgen in het Gildenhuis, ten aanzien waarvan zij geen drempelvrees heeft, zou da u een grote winst betekenen. n De heer SCHAAFSMA zelf wil nog opmerken, dat hem uit geen enkeJ- stuk is gebleken, dat de afdeling Roosendaal van de K.A.B. rechts persoonlijkheid bezit. Dit zal waarschijnlijk wel het gevaL ziDh» maar spreker zou graag zekerheid erover hebben en hij zou het ooi graag in het besluit zien staan. De heer THEUHISSE antwoordt, dat er inderdaad koninklijk goedgekeurde statuten zijn. Maar de rechtspersoonlijkheid behoeft alleen m de akte te worden vermeld. De heer RADEMAKERS wil inhaken op de inleiding_van de voorzitter. Deze heeft gezegd, dat ook aan de Schouwburg financiële oijstan is gegeven. Kaar sprekers mening werden daarbij wel enigszins andere voorwaarden gesteld. Daar werd nl. niet bij voorbaat een jaarlijks subsidie toegekend, dat gelijk was aan de rente en al- lossing van de lening. Spreker vindt het jammer, dat het nu de RoosendaaIse K.A.B-afdeling betreft, maar hijwil de vraag_ stellen, of iedere culturele vereniging nu financiële medewerking op dezelfde voorwaarden kan vragen. Kan nu het WV bijvoorbeeld zega-en wij hebben 400 leden; geef ons f 10.000,- En kan een harmonie met "500 leden voor de stichting van een gebouw bijvoor beeld f 2000,- krijgen Spreker is bang voor de consequenties. Zijn bezwaren richten zich vooral tegen het subsidiëren voor de rente en de aflossing. Spreker zou willen weten, wat het hooiaDe- stuur van de K.A.B. in deze doet. Het raadsbesluit za L aan -gedeputeerde- -10- gedeputeerde staten worden gezonden. Wordt daarbij ook mede deling gedaan van de toekenning van een jaarsubsidie l3eallt^oord"t die vraag bevestigend; het prae-advies zal worden meegezonden. De heer RADEMAKERS vraagt, of de voorzitter dit geen papieren rompslomp vindt. Men kan ze toch veel beter die f 100.000,- a fonds perdu geven De VOORZITTER wil eerst antwoorden op de opmerking van de heer ademakers over het H.V.Y. Wanneer het zo was, dat die instelling hebbenrpnei1lïev0mSt+^ldishnC4.en Z?Ü verkeren, d^s zo'n gebouw zou hebben en gelijksoortig cultureel en sociaal werk zou doen zou spreker ervoor zijn, ook aan het N.V.V. subsidie in deze vorm Het Z°U !chter niet 3'uist het bedrag ad neme!1: De verbouwing, waar het nu om vniióm n f, 2 2 vergelijking met een harmonie gaat IrhS™ 1? S?h0?^S en het Gihenhuis zijn ruimtebiedende gebouwen, die geëxploiteerd worden en waarvan een hele reeks gebruik maakt. Men kan natuurlijk al die verenig.ngen fzonderlijknietgaan helpen bij de totstandbrenging van een gebouw. Het is juist de taak van de Schouwburg en'van het Gilden- ï1®' 1 verenigingen ruimte te bieden. Het onderdak is er dus, ÜS f 100.000,- te geven, is niet juist."Tiet jaar- As nL* gebonden aan de exploitatie-uitkomsten. Zijn die gunsolg, dan gaat het subsidie omlaag. ziin ^aPh^nT+2 heer RAIvR5AART zal het aan insiders wel bekend ttT-?' I -5 ï?"e?®n V£m 4e heer Rade makers uit de Katholieke ,e J e KaJholieke-Uniefractie een gevolg is van het feit, Ondanks wViï fich,met dit voorstel kunnen verenigen Ondanks het feit echter, dat die leden ervan beticht worden, dat et fcnerP genoeg zijn en dat zij groepsbelangen behartigen, moet spreker zeggen, dat hij achter dit voorstel staat, omdat hij het in net belang acht van de arbeidersstand in de gemeente Roosendaal en Kis pen. Zijns inziens is het Gildenhuis een aantrek- Roos^ndaal1100 bezit voor de Katholieke arbeiders van v?n di1: s 1:3ndpunt van de Katholieke Unie slechts delen. De intellectuele stand heeft de plicht, de mindere broeders mee op te trekken Ook een goed gebouw heeft een heel sterke in- TaSJpn°nH+e opI°edlnSIn ee^ S°®de 'omgeving doen de mensen hun jassen uit, zetten ze hun petten af, roken ze niet, enzovoort. De omgeving is een belangrijke factor en spreker moet het verbe teren van die omgeving toejuichen. on«Ho?nd 0R d® do°r de heer Schaafsma gesproken woorden over de sociale en culturele taak van de K.A.B. en de bestaande dremnel- drnkn Wn3".de heer fOHIEISE erop wijzen, dat er niet alleen een S d|e®Pep3e bestaat. Er zit ook een financiële kant aan d zaak'de Schouwburg vinden evenementen plaats, die de K.A.B- sSekJrê^?«?ï ïan bJenSe3n weêens d® grote financiële consequenties. afKïincr J 1 medewerking van de gemeente zeer op prijs. De ïf? heeft inderdaad rechtspositie. Deze loopt in" 1973 af; er dan getracht worden, ze verlengd te krijgen."Of gedeputeerde -staten-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 137