-8- is dit prae-advies gemaakt vóór de akte werd gepasseerd. De heer Bosch ging ermee accoórd en hij heeft in vertrouwen op b. en w. en op de raad aangenomen, dat hij dit geld zou krijgen. De heer MOERINGS grijpt terug op de woorden van de heer Hendriks be treffende vertrouwen in het beleid. Hij weet niet, wie de heer Hendriks bedoelde, maar spreker heeft met zijn woorden alleen willen betogen, dat men, zolang er nog geen zekerheid bestaat over de invalsweg, voorzichtig moet zijn met aankopen. Dit is naar sprekers mening ook een kwestie van vertrouwen. De heer RAMPAART gaat met het voorstel aocoord, maar hij vindt het niet juist, dat de oostelijke entree steeds terugkomt. Overigens is hij het eens met de woorden van de voorzitter, volgens welke er nog geen uitspraak is over die invalsweg. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 167e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 13e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf) 13. ENZ(YOOR OMSCHRIJVING Z IE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/11125, dat tot^l27e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 30e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedri jf 14. AISVOREN TOT RUILING VAN HET PAND BREDASEWEG NO. 240 TEGEN DE WONING ST. THERESIASTRAAT 27 PRAE-ADVIES NO. 658). De heer RADEMAKERS zegt, dat van het advies van de commissie voor onroerende goederen en pachtzaken tijdens de vergadering mededeling zou worden gedaan. De VOORZITTER doet voorlezing van het bedoelde advies. De heer RAMPAART merkt op, dat het 'bij de stukken ter inzage heeft gelegen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/11128, dat tot 177e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 35e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 15. AIS VOREN TOT RUILING VAN GRONDEN MET JACHA VERMANS (PRAE- ADVIES NO. 659). De heer RADEMAKERS zegt, dat van het advies van de commissie voor onroerende goederen en pachtzaken tijdens de vergadering medeo.eling zou worden gedaan. pe VOORZITTER doet voorlezing van het bedoelde advies. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/11130, dat tot 173e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en^da^ loc 131e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 16 TOT EN MET 22 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden al deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs1/11108, 1/11108, 1/11110, 1/11112, 1/11114, I/11H6, 1/11118, alsook die tot 164e, 165e en 168e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). -23.- -9- 23. AISVOREN TOT BENOEMING VAN HET HOOED VAN DE OPENBARE ULO SCHOOL (PRAE-ADVIES NO. 667). De VOORZITTER wijst erop, dat hier een voordracht wordt gedaan, zodat de raad niet daarbuiten mag gaan. Hierna wordt ovehgegaan tot stemming. Uitgebracht blijken te worden 17 stemmen op de heer de Graaf, 2 stemmen op de heer Beisenherz en 2 blanco-stemmen. De heer de Graaf is dus benoemd. 24. ENZ. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 17/11133). 28. AIS VOREN TOT VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE HAVENGELD VERORDENING (PRAE-ADVIES NO. 669). Onder verwijzing naar artikel 4 merkt de heer PETERS op, dat het havengeld 5 oent per 1000 kg laadvermogen zal bedragen. Moet daarbij geen termijn worden genoemd Heeft dit niets te maken met het liggeld De heer SIMONS antwoordt, dat het liggeld los van het havengeld moet worden gezien. Het liggeld wordt naar de duur berekend, het havengeld is een vergoeding voor het gebruiken van de Roosendaalse haven. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr. IV/11135) 26 TOT EN MET 29 (VOOR OMSCHRIJVINGEN Z IE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/11137 en 1/11139, die tot 169e, 174e, 175e en 176e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, die tot 28e, 32e, 33e en 34e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf en dat tot 14e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf). 30. AIS VOREN TOT HET VERSTREKKEN VAN EEN HYPOTHECAIRE GELDLENING EN VAN SUBSIDIE AAN DE K.A.B. 3N "VERBAND MET DE VERBOUWING VAN HET GILDENHUIS (PRAE-ADVIES NO. 674). i De VOORZITTER deelt mede, dat burgemeester en wethouders dit voor- stel'met warmte in de raad hebben gebracht, omdat zij van oordeel zijn, dat hierdoor een groot sociaal en cultureel belang wordt ge diend. In West-Brabant wordt heel veel geld besteed aan de cultu rele en sociale verheffing van de bevolking. Om die reden heeft de gemeente bijvoorbeeld belangrijke steun verleend voor de verbouwing I van de Schouwburg. Om dezelfde reden doen burgemeester en wethou ders dit voorstel met grote warmte. Als we niet erin slagen, de massa - en het grootste percentage van de Roosendaalse bevolking wordt toch gevormd door arbeiders - mee te trekken in de sociale en culturele verheffing die we voorstaan, schieten we ons doel voorbij. Het is noodzakelijk, de massa te bereiken. Spreker ge- -looft-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 136