-4- De heer PETERS vraagt, of het wel juist is, de op de lijst sub 12 bedoelde woningen als "woningwetwoningen" aan te duiden. Het betreft hier toch de huizen uit de Groenstraat en omgeving De VOORZITTER antwoordt, dat deze huizen in het verleden gebouwd zijn met toepassing van de Woningwet en wel door de voormalige woningbouwstichting "Ons Idea X A Is het geen woningwetwoningen waren, zou de minister er geen bemoeienis mee hebben. Ha de oor log zijn er zelden woningwetwoningen door verenigingen of stichtin gen gebouwd, maar vóór de oorlog was het usance, dat die het deden. Het onderhavige voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 3. EHZ (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke wordt dit voorstel aan genomen (zie het besluit nr. 1/11098 en dat tot 158e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 4. AIS VOREN TOT BES CHIKBaARS TELLING VAN CREDIET VOOR VERBETERING VAN EEN GEDEELTE VAN DE SPORTSTRAAT (PRaE-ADVIES NO. 648). De heer MACHIEISE heeft zich afgevraagd, waarom slechts een gedeelte van de weg verbeterd gaat worden. In het voorstel is nl. alleen sprake van het gedeelte, gelegen tussen de Hulsdonksestraat en de ingang van het sportpark. Wanneer zal de rest aan de beurt komen Als men wacht tot het sportveldenplan gerealiseerd is, wordt het wel bezwaarlijk voor de bezoekers, die uit westelijke richting ko men. Het lijkt spreker daarom beter, de hele Sportstraat en ook de Heerma-van-Vossstraat te verbeteren. De VOORZITTER antwoordt, dat inmiddels van de bewoners van de Sportstraat een zelfde verzoek is ingekomen. B. en w. wilden de raad vragen, dat om advies in hun handen te stellen. De zaak kan dan bezien worden. De heer BROOS merkt op, dat men inmiddels de riolering uit de straat gehaald heeft. Er zijn nu vuilnisbelten, men heeft er over last van water en het electriciteitsnet is niet in orde. De VOORZITTER zegt, dat de verzoekers in hun brief ook daarover spreken; de zaak zal worden onderzocht en waarschijnlijk zal de raad in de volgende vergadering erover ingelicht kunnen worden. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijkè stemming wordt hierna het onderhavige voorstel (met inbegrip van liet mo^eling door de burgemeester namens b. en w. gedane voorstel betreffende de brief van de Sportstraat-bewonv.rsaangenomen (zie de'besluiten tot 159e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, 38e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken en 29e wijziging van de begroting I96O van het electriciteitsbedrijf 5 EN 6 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. III/11001 en dat tot 160e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). -7- 7. AIS VOREN VAN CREDIET VOOR AANSCHERPING VAN EEN VRACHTWAGEN VOOR DE PIANTS OENENDIENS T PRAE-ADV IES NO. 6 51 De heer RADEMAKERS heeft niet kunnen nagaan, waar de oude wagen blijft. Wordt er geen inruilwaarde verkregen De heer VAN BEEK zegt, dat de oude wagen een jaar of dertien oud en daarom volkomen versleten is. De heer RADEMAKERS merkt op, dat de inruilwaarde in het algemeen veel hoger ligt dan het .bedrag, dat men bij andere verkoop ontvangt. De VOORZITTER antwoordt, dat de wagen waarschijnlijk ingeruild zal worden. De volgende maal zal de raad worden ingelicht, eventueel zal een andere kostenopzet worden gemaakt. Het voorstel wordt met inachtneming van het vorenstaande zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de besluiten tot 161e wijzi ging van de begroting 1960 van de gemeente en tot 39e wijziging van "de begroting 1960 van de dienst van openbare werken) 8 TOT EN MET 11 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie de besluiten tot 162e, 163e, 166e en 171e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, 29e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf en 12e wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf, alsook de besluiten nrs. I./11122 en 1/11124). 12. AIS VOREN BETREPFENDE DE KOOPOVEREENKOMST MEI J. BOSCH (PRAE- ADVIES NO. 656). De heer RADE Mi KERS heeft zich geërgerd aan de benaming "plan Oostelijke Entree". Meermalen blijkt, dat van het gemeentebestuur stukken uitgaan, waarin die naam word t ^gehandhaaf d Herhaaldelijk heeft spreker tegen d.e oostelijke entree gestemd. Verder wordt er in het prae-advies met geen woord over gerept, of dit voorstel is verwezen naar de commissie onroerende goederen, waar het thuis hoort. De heer VOS zegt, dat hij zijn handen in onschuld wast, maar dat het de stelling van de bedoelde commissie is, dat ze zich niet bezighoudt met schadevergoedingen. De heer RADE MAKERS stelt, dat deze zaak volgens de bewoordingen van de verordening op de commissie aan deze voorgelegd had moeten worden De heer SCHAAFSMA kan het daarmee eens zijn nu de verordening spreekt van "alles wat in verband staat met de verwerving van gemeente-eigendommen". De heer Bosch heeft gezegd ik wil het wel doen, als U me wat bijgeeft. Er is dus naar sprekers mening wel verband met de verwerving van onroerend goed. Zolang de panden nog niet van de gemeente zijn, houdt zo'n transactie nog verband met de verwerving. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 134