- 2- 16. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor gemeen schappelijke kosten van de continubouw (prae-advies no660); 17. Alsvoren tot onbewoonbaarverklaring van de woning Turfberg no 26 (prae-advies no. 661) 18. Als voren tot verhoging van het voorschot op de exploitatiever goeding 1960 voor de Stdansschool (prae-advies no662); 19. Alsvoren tot vaststelling van de exploitatie-uitgaven van de openbare scholen over 1959 (prae-advies no663) 20. Alsvoren tot vaststelling van de exploitatievergoedingen voor bijzondere scholen over 1959 (prae-advies no. 664) 21. Alsvoren tot vaststelling van het voorschot op de exploitatie vergoeding over 1960 voor de Margaretha-kleuterschool (prae- advies 110. 665); 22. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor diverse aanschaffingen door de St. Antonius-van-Paduaschoo 1 (prae-advies no666); 23. Alsvoren tot benoeming van het hoofd van de openbare u.l.p.- school (prae-advies no667); 9A Alsvoren tot vaststelling van een algemeen besluit rot het aangaan van kasgeldleningen en rekening-courant-overeenkomsten gedurende het eerste kwartaal 1961 (prae-advies no668), 25. Alsvoren tot vaststelling en wijziging van de havengeld-verorde ning (prae-advies 110. 669) 26. Alsvoren tot ruiling van grond met de P.N.E.M. (prae-advies no. 67°); 27. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet i.v.n. de ruiling van de woningen Bredaseweg 242 t/m 250 tegen de panden Be straat 72 en 72a (prae-advies no671); 28. Alsvoren tot aankoop van eigendommen van D. van Raemdonck t.b.v, het plan "Nieuwe Markt Noord" (prae-advies no. 672) 29. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor ontp" chti.ng van grond t.b.v. het plan "Industrieterrein Kalsdonk (prae advies no673J 30. Alsvoren tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening en van subsidie aan de K.A.B. in verband met de verbouwing van het Gildenhuis (prae-advies no. 674); 31. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en "e"et voor df^ aanschaffing van schoolmeubelen voor de R. Jongensscno Joseph (prae-advies no. 675) 32. Rondvraag. -VOORZITTER- I VOORZITTER de heer J.P.GODWAIDTburgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren L.Theunisse, A.G.M.Vos I.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, alsook de heren P.H.Noorman, A.A.J.M. Radema kersA.J.P. van GorpA.A. GoossensI.J.B.L. de Jong, S.Schaafsma, M.G.Hendriks, J.P.M. van Overveld, E.C.C.Broos, J.A. Bruijns, M.Koppenol, P.M.M,PetersW.Moerings, M.A.Machielse G.P. van Nassau, J.E.BUijsen enP.J.C. Rampaart. AEWEZIG mevrouw A.A.Elsinga-Looy en de heren WJ.A.BraatJ1J. I.M. de Jonge en J.J.A.loos. SECRETARIS de heer H.J. VERSTEGEN, gemeentesecretaris. De VOORZITTER opent om 3 uur de vergadering met gebed. Hij verwel komt de aanwezigen, deelt mede, berichten van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Elsinga-Looy en van de heren Braat en de Jonge, constateert, dat ook de heer Loos afwezig is en stelt achtereenvolgens de hierna omschreven punten aan de orde, waarom trent de mede hierna omschreven beraadslagingen worden gevoerd, resp. besluiten worden genomen. 1. VASTSTEILING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 28 OKTOBER I96C Deze notulen worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem ming conform het ontwerp vastgesteld. 2. MEDEDELING VAN INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BETREEFENDE DE BESLUITEN, DOOR HEN GENOMEN MET GEBRUIKMAKING VAN DE DOOR DE RAAD AAN HEN GEDELEGEERDE BEVOEGD HEID (ZIE SCHRIFTELIJKE MEDEDELING). De VOORZITTER deelt mede, dat ook nog is ingekomen een brief dd. 23 november 1960 van de heer A.A.J.M. Ra de ma kers waarin deze meedeelt, dat hij vanaf die datum geen deel meer uitmaakt van de Katholieke Unie en van de raadsfractie van de Katholieke Unie. De SECRETARIS leest op verzoek van de VOORZITTER die brief voor. De VOORZITTER stelt namens b. en w. voor, 'die brief voor kennis geving aan te nemen. Hij merkt daarbij op, dat zijns inziens de inhoud ervan niet voor discussie vatbaar is. Er wordt wel eens gesteld, dat de raad een politiek college is, maar sprekers stand punt is, dat de raad een bestuurscollege is, dat toevallig is sa mengesteld uit vertegenwoordigers van politieke partijen. Eventuele geschillen dienen daarom zijns inziens in die partijen of in de fracties te worden uitgevochten. Overeenkomstig het mondeling door de voorzitter gedane voorstel besluit de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming, de inhoud van de bedoelde brief voor kennisgeving aan te nemen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 133