T -22- 32. RONDVRAAG-, De heer RAMP AART vraagt aandacht voor de situatie aan de Amérika- laan en omgeving. Zolang de toestand blijft zoals die nu is, met mestnopen e.d., zal het moeilijk zijn, daar andere huizen te krijgen. Kunnen die mesthopen verdwijnen Spreker herinnert er voorts aan, dat"hij al vijf jaar geleden heeft gevraagd het weiland aan de Boulevard (ten zuiden van'de Ver- fraaiing) te bestraten. Het zou een prachtig parkeerterrein zijn. Er was toen sprake van, dat er een Wit-Gele-Kruisgebouw zou komen. Dat is er nog steeds niet en intussen had de gemeente al veel nut kunnen hebben van dat parkeerterrein. Zijn er'thans nog plannen voor een Wit-Gele-Kruis gebouw ter plaatse Zo niet, dan zou daar alsnog een zeer mooi parkeerterrein aangelegd kunnen worden. De VOORZITTER antwoordt, dat er inderdaad plannen zijn; hij zal hieromtrent schriftelijk mededelingen doen aan de heer Rampaart. De heer RAMPAART zegt, dat op het ogenblik het gebouw "De Ram" leegstaat. Het zou dus waarschijnlijk makkelijk te verwerven zijn. Er zou dan een prachtige entree gemaakt kunnen worden. Men zou "De Ram" kunnen afbreken en ook nog wat onbewoonbaar verklaarde huizen. De VOORZITTER vindt het een zeer aantrekkelijke suggestie. Hij zal de zaak graag onderzoeken. De heer RADE MAKERS deelt echter mee, dat "De Ram" inmiddels al verhuurd is MEVROUW EIS INGA-LOOY zegt, dat de bewoners van de Waterstraat de ten onrechte betaalde huur zouden terugkrijgen, maar dat dit nog niet gebeurd is De heer VAN BEEK antwoordt, dat deze zaak in Den Haag besproken is. Binnen enkele dagen is antwoord te verwachten. Op.het ministerie is gezegd, dat men eventueel geen bezwaar had tegen terugbetaling. Er bestaat echter verschil in huur; voor sommige huizen is f7,-, voor andere f9,- verschuldigd. MEVROUW EISINGA-IOOY zegt, dat het om huren van minder dan f 8,- gaat. De VOORZITTER zegt toe, dat binnen enkele dagen antwoord zal worden gegeven, MEVROUW EIS UT GA-IOO Y vraagt, hoe het staat met het bejaardentehuis. De VOORZITTER antwoordt, dat advies is uitgebracht door de desbetref fende commissie. Dat is al in de vergadering van burgemeester en wethouders behandeld, maar het is nog onvoldoende om ermee te werken. Er moet nog een aanvullend advies bij van de le afdeling over premie, bouwvolumen e.d. Als de zaak rond is, zal de raad worden ingelicht De heer VAN OVERVEID zegt, dat de bewoners van het David-Teniers- plein naar het woningbedrijf hebben geschreven over de slechte televisie-ontvangstEr is toen een ambtenaar komen kijken en die stelde voor, de ontvangst te laten testen op kosten van ongelijk. Ze hebben dat ook laten doen. Er is geconstateerd, dat het vermogen door sommige kanalen veel te klein is. -De- -23- De VOORZITTER zegt onderzoek toe. De heer SCHAAESMA grijpt terug op het antwoord, dat b. en w, hebben gegeven op een vraag van de heer Hendriks betreffende de Bosstraat. ü.r is gezegd, dat er een provisorische verbetering heeft plaats gevonden. Die moet dan echter wel ontzettend provisorisch geweest zijn, want de situatie is gewoon middeleeuws. Kan er nu niets anders aan gedaan worden De VOORZITTER zegt nader onderzoek toe. Hierna sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christelijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAüD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 24 november 1960. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 131