-20- 27 TOT EN MET 30 VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs. 1/10158 en 1/10160 cie tot 151e, 152e en 153e wijziging van cle begroting I960 van oe gemeente en die tot 25e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf, 2e wijziging van de begroting 1960 van de dienst voor sociale zaken, 36e wijziging van de begrotine I960 van open bare werken en 27e wijziging van de begroting I960 van het elec- tr ie iteitsbedr i jf 31. IDEM IDEM VOOR DE BOUW VAN EEN BRANDWEERKAZERNE (IRAE-ADVIES NO. 646). De VOORZITTER gelooft, dat, gezien de huidige behuizing, de noodzaak van de voorzieningen door niemand betwijfeld zal worden. Ejp was een plan, dat een uitgaaf'zou vragen van 8 ton, panklaar. Dit leek spreker erg boven de maat, nog meer als men zag, welk een verouderd materiaal erin ondergebracht zou moeten worden.' Burgemeester en wethouders hebben toen een andere oplossing gezocht. Als we nu de kosten vqg. h.e u nieuwe ma te ris sl optellen bij die van een nieuwe kazerne volgens dit voorstel, komen we tot een belangrijk lager bedrag, waarvoor zowel een kazerne als materiaal kunnen worden verkregen. Spreker verzoekt overigens de pers, geen bedragen te noemen. De heer RADEMAKERS merkt op, dat de kwestie van aanschaffing van het materiaal nog naar de commissie voor openbare werken zou terug gaan. c De VOORZITTER antwoordt, dat gedeputeerde staten nog geen machtiging voor deze uitgaaf hebben verleend. Er is wel een opgaaf van de brandweer, wat men wil hebben. De heer DE JONGE heeft met verwondering gekeken naar het aantal toiletten. Het lijkt wel, of deze voor honderd of honderdtwintig mensen bestemd zijn. De VOORZITTER zal hieromtrent nog een onderzoek laten instellen; misschien kan er andere, nuttigere ruimte van gemaakt worden. De heer BROOS vraagt, of de brandweer nu zonder veel moeite op de vijfde of zesde verdieping van een flatgebouw zal kunnen gaan blussen De VOORZITTER antwoordt, dat ze dit inderdaad zal kunnen, als ze een nieuwe ladder zal hebben. De he<- r MOERINGS vraagt, of in het nieuwe plan geen ruimte voor een droogtoren is opgenomen. De VOORZITTER antwoordt, dat dit wel het geval is. De brandweerin spectie is met een plannetje voor een droogtoren gekomen. Men wil daarover nl. graag beschikken in verband met oefeningen door andere brandweren. Het huidige voorstel bevat nog geen crediet voor het benodigde honorarium. Spreker zal het op prijs stellen, als de raad b. en w. machtigt, het crediet daarmee nog aan te vullen. -Met- -21- Met inachtneming van die aanvulling wordt het voorstel aangeno men (zie het besluit tot I54s wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 37e wijziging van de begroting 1960 van de dienst van openbare werken) De VOORZITTER verstrekt een toelichting omtrent de werkzaamheden aan de vil la-VrouwenhofHij zou het op prijs stellen, dat de raad ermee instemt, dat aannemer van Merode uit Wouw, die al verscheidene fazen van het werk aan die villa heeft verricht en aan wie de gemeente dus min of meer moreel gebonden is, ook het verdere werk (voor nog f 120.000,-) zal uitvoeren, na prijsopgaven en onder toezicht van gemeentewege. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming blijkt de raad daarmee in te stemmen. De heer THEUNISSE zegt, dat de raad in zijn vergadering van 28 okto ber een crediet ad f 20.000,- voteerde voor de bouw van een werk plaats op 'net terrein van de gasfabriek. Bij de becijfering van het crediet is ervan uitgegaan, dat het gebouwtje op de bestaande grondslagkan worden opgetrokken, vanwege zijn lichte en eenvoudige constructie. Bij nader onderzoek is gebleken, dat zelfs dit ge bouwtje niet meer op de bestaande grondslag kan worden gebouwd. De dienst van openbare werken heeft daarna een constructie bedacht om zo eenvoudig mogelijk een goede fundering te verkrijgen. Deze constructie is gevonden in het maken van pulspalen in het droge, dus met bronbemaling. Een en ander zal een hogere uitgaaf vragen van f 8.800,-. Er is prijsopgaaf gevraagd aan de aannemer van^het grote gebouw, maar deze is niet de laagste. Dat is de aannemer Backx uit Roosendaal. Spreker zal het op prijs stellen, dat de raad het vorenbedoelde crediet ad f 8800,- votc-ert. De heer HENDRIKS vraagt, of het oude gebouw achter het nieuwe niet kan worden gesloopt om daarna ter plaatse een nieuwe werkplaats te zetten. De VOORZITTER antwoordt, dat dit daarop niet kan wachten. Men hoopt in december het nieuwe gebouw te betrekken. En het gebouw in de H.G.Dirckxstraat moet worden verbouwd voor sociale zaken. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 157e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente, dat tot 28e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken, dat tot 18e wijziging van de begroting I96O van het gasbedrijf en dat tot 20e wijziging van de begroting I960 van het waterleidingbedrijf). -32.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 130