»7ï fef ern ziok had gedaotto£&ï:ï ZiVlZmmT. BEI™DE D* SLECHTE TOESTAND VAN DE WEG -10- MEVROUW ELSINGA-LOOY aoht het gewenst dat dnitioi- -i bekendgemaakt, hoe de regeling^ ie, 'hef .ordfn^^gewikS. orgnnisatie^ligt °P h8t terrein van de middenstands- in deze f«gënoamerÏ!Vige ,0"Stel UOrat h"r"a z°nd« hoofdelijke etemming 28. RONDVRAAG. ZrZZ ïa" de V00EZITTEE de SECRETARIS roorlezing van de beantwoording van vragen, gesteid in vroegere raadsvergadering™, gasgeïsers^ HBEE hemdeiks ïeireïfende vertraging in de controle van ANTWOORD VAN B. EN W. Tengevolge van de enorme drukte in 1959 bii de fit n-r-i-i e, aan geysers diJThef0aarom ls het mees^ aandacht geschonken ten betreffende niet t W°rd6n ëebruikt> terwijl ook klach- i uexrenenae niet goed functionerende geysers zo snel werden verholpen. Inmiddels wordt alles in het werk gesteld om Ïnder eer oor personeelsuitbreiding, de regelmatige controle te herstellen ANTWOORD VAN B. EN W. ?®iZn®W!ê ^intussen opgemaakt met de wegschaaf en door middel van tnllsTol1:l'j nTT defin,itieve verbetering zal plaatsvinden Sn constructief t" g6Zeg omda-t de weg opgenomen is in een re- veSnrSt^ti: nieuwe VRAAG VAN DE HEER BROOS BETREFFENDE KURKEN AAN TELEVISIEANTENNES ANTWOORD VAN B. EN W. doen^tot^etSchennen^in^" ^meend, U geen voorstel te moeten oen tot het scheppen van een verplichting tot het aanbrengen van kur- ken aan tv-antennes. Wel zal U eerlang een voorstel bereikfn tlThÏT vangen van het door de A.P. V. geschapen preventief toezicht ot> tv- ving^ls eenrtrartS3iBf t06zicht ^dus m°gelijkheid tot aanschrijf ving als een tv-antenne gevaar oplevert). Blijkens de ervaringen van vanCran?ennP ï°litie hebben Penhouders niet zoveel nfdeel tennes? dat er aanleiding zou bestaan om tv-bezitters ver gaan voordoenT 1<3gg®n* Il0chten er zich nieuwe, gegronde klachten gaan voordoen, dan zullen wig de zaak opnieuw bezien. VRAAG VAN DE HEER RAMPAART BETREFFENDE DE TRANSACTIES MET JOSSMITS. ANTWOORD VAN B. EN W. Aaf ons^^pin Smits aanbiedingen van bouwplaatsen gedaan. wachten is Tj °f Smits al dan niet zal b^wef. Het Smits nndp-rh *e*raPP van de deskundigen, aan de hand waarvan met daaïbi vnoïn m0eten worden- WiÓ hebben zeker het voornemen, houdend V°°rZ°Ve61 mogelijk met de belangen van Smits rekening te - VRAGEN - -11- VRAGEN VAN DE HEREN BUIJSEN, PETERS EN RADEMAKERS BETREFFENDE ENIGE STRAATVERLICHTINGEN ANTWOORD VAN B. EN W.: Uw huidige agenda bevat een voorstel tot verbetering van de verlichting in de Charitasstraat Omtrent de verlichting in de Burgemeester-Prinsensingel zal U eerlang een voorstel bereiken. Hetzelfde geldt t.a.v. de verlichting van de Voltastraat. In de Laan van Luxemburg zal een lantaarn worden bijgeplaatst zodra er een beschikbaar is. VRAAG VAN DE HEER RADEMAKERS BETREFFENDE AANBRENGING VAN VERWIJSBORDJES AAN HET OUDE GEMEENTEHUIS. ANTWOORD VAN B, EN W. Overeenkomstig de gedane suggestie zijn de bordjes aangebracht. VRAAG VAN DE HEER HENDRIKS BETREFFENDE HET SCHOONMAKEN VAN DE PORTIEKEN IN DE FLATS AAN DE DR. SCHAEPMANLAAN ANTWOORD VAN B. EN W. Wij hebben de directeur van openbare werken opgedragen, met de aannemer van het schilderwerk te onderhandelen; wellicht kan deze op kosten van de bewoners voor het schoonmaken van de portieken zorgen. Enkele andere vragen zijn nog in behandeling; wij zullen daarop nader terugkomen. De VOORZITTER heeft met verwondering geconstateerd, dat in de raad van Roosendaal en Nispen nog een rondvraag wordt gehouden; dit is toch wel een dorps gebruik. Kan de raad ermee accoord gaan, dat in het vervolg schriftelijk antwoord zal worden gegeven? De RAAD blijkt daarmee accoord te gaan, mits de antwoorden aan alle le den worden gezonden. De heer BRAAT vraagt, of de ventilatie van de raadzaal verbeterd kan worden als er genodigden zijn is het na ongeveer een uur een kwelling. De VOORZITTER deelt dat bezwaar. Een ventilator veroorzaakt echter een andere kwelling; deze maakt hinderlijk geluid. Burgemeester en wethouders zullen echter nagaan, wat eraan te doen is. De heer VAN OVERVELD vraagt, hoe het staat met de aanleg van de Azalea straat, waaraan de heer Wagemakers woont. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer HENDRIKS deelt mede, dat de bewoners van de Bosstraat zeer in genomen zijn met de aanleg van waterleiding in die straat. Maar acht gezinnen aan de Oostelijke Havendijk vragen, of ook zij waterleiding kunnen krijgen vóór die weg gebarricadeerd gaat worden door de nieuwe orug. m de zomer heeft men het daar zeer moeilijk. De VOORZITTER zegt onderzoek en antwoord toe. De heer MACHIELSE wijst op verkeersmoeilijkheden, die zich voordoen tijdens de zaterdagmiddagmarkthet verkeer uie#^-éar*-ti44- woctolijko riontmghebbonmooito^ ollcaar topaooron De VOORZITTER zegt ook daaromtrent onderzoek en antwoord toe. Voorts vraagt de heer MACHIELSE, of het mogelijk is, ter vervanging van de rondvraag voortaan ook schriftelijk vragen te gaan stellen. e Raadhuis straat,rijdt tón voor de fclosk om en tóardoor ont staan moei lijkheden. |>?rhaling van elf woorden en invoeging VjBa^ W30r^en goedgekeurd, - De -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 12