-18- D3 heer SCHAAFSMA vraagt, of hij daaruit moet concluderen, dat de raad dus straks iemand zal benoemen, die valt onder de in het prae-advies bedoelde salarisklasse. Op die vraag antwoordt de VOORZITTER bevestigend* Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie het besluit nr. III/1Ó174) 26. AIS7OREN TOT BENOEMING VAN EEN ARCHIVARIS (PRAE-ADVIES NO. 640 De heer SC HA APS MA zegt, dat hem bij bestudering van de sollicitatie stukken is ongevallen, dat het niveau van Verschueren niet "dende rend" is. Hij meent, dat we met deze salariëring eigenlijk meer mogen verwachten. Is de zaak dringend Misschien kan een nieuwe oproep worden geplaatst; de zaak zou dan een half jaar aangezien kunnen worden opdat we een betere sollicitant krijgen. De heer SIMONS antwoordt, dat iedereen vrij is om#te solliciteren. Het aantal is erg groot, maar er is altijd maar een man nodig. Als men een goede kan vinden, moeten we de beslissing niet uitstellen, want over drie maanden grijpen we er misschien naast. Degene, die nu als nummer 1 op de aanbeveling staat, kan ook in Maastricht een benoeming aanvaarden. Spreker doet voorlezing van de opleiding en diploma's, die de candidaat heeft gevolgd, resp. verkregen. De heer SCHAAPSMA concludeert daaruit, dat de eerste gegadigde geen middelbare-schoolopleiding heeft beëindigd; hij heeft geen einddiploma De heer SIMONS antwoordt, dat hij wel een driejarige handelsdag school heeft gevolgd; bovendien heeft hij het diploma wetenschappelijk archiefambtenaarDegenen, die op de aanbeveling zijn vermeld, zijn trouwens in de vergadering van burgemeester en wethouders geweest. B. en w. menen, dat deze man - die door de rijksinspectie is aan bevolen - een goede archivaris voor Roosendaal zal zijn. De heer SCHAAPSMA merkt op, dat men hem toch niet kwalijk kan nemen, dat hij opmerkt deze man heeft 2 jaar op een gymnasium gezeten en is daarna naar een handelsschool gegaan; dit zal toch niet zonder reden zijn gebeurd. De heer THEUNISSE zegt, dat alles in oorlogstijd is gebeurd. De sollicitant is oorlogsvrijwilliger geweest. Hij kon zijn gymnasiale studie toen niet afmaken. Maar het is een hele prestatie geweest, het diploma wetenschappelijk archiefambtenaar 2e klasse te halen. De heer DE JONC-E kan het betoog van de heer Schaafsma onderschrijven. Het is heel mooi, dat de man oorlogsvrijwilliger is geweest, maar een middelbare-schoolopleiding is tegenwoordig toch niet meer zoiets bijzonders. Een archief-ambtenaar heeft toch vooreerst algemene ontwikkeling nodig. Daarin blinkt deze candidaat niet uit. Hij heeft kennelijk een andere richting gezocht. In een archivaris zie je^toch iemand met een brede algemene ontwikkeling, die bovendien technisch geschoold is. Die algemene ontwikkeling heeft hij op de handelsschool niet kunnen opdoen. -De- -19- De VOORZITTER antwoordt, dat men na een driejarige handeIsschool opleiding naar de 4e klas van een HBS-A kan. Als de sollicitant het diplo.ma HBS-A had gehad, had de heer de Jonge geen bezwaar gehad waarschijnlijk De heer DE JONGE had er dan vrede mee kunnen hebben, hoewel hij liever een gymnasiale opleiding had gezien. De heer SIMONS wil de waarde van diploma's niet onderschatten. Men overwege echter ook, dat deze man wel enkele publicaties 00 zijn naam heeft. Hij is o.a. door het Studiecentrum Culemborg aangezocht voor het opstellen van e§n leidraad. Hij heeft zeker iets gepres teerd. Mc-n moet niet alleen naar diploma's kijken. Die bepalen het niveau, maar andere factoren doen dat ook. De heren Schaafsma en de Jonge vinden kennelijk het niveau van de candidaat te laag, maar als zij de man zouden zien en spreken, zouden ze tot de con clusie komen, dat dat bezwaar zeker niet geldt. Hij maakte de indruk, dat hij zeker middelbare opleiding had. Dat de rijks inspecteur hem aanbeveelt, zegt ook wel iets. Deze immers kent het Roosendaalse archief en hij heeft verklaard, dat Verschueren een goede kracht is. Wij hebben geen academicus nodig. Iemand, die gymnasiaal is opgeleid en archivaris wil worden, zal een academische titel nastreven en voor een academicus is het Roo sendaalse archief niet aantrekkelijk genoeg. Aan een archivaris heeft men pas iets als hij een jaar of vijf hier zit. Een archief heeft waarde als het stof bevat voor publicaties en Verschueren publiceert graag. Spreker gelooft, dat Verschueren de beste candi daat is. De heer BRAAT merkt op, dat het woord niveau al verscheidene malen gebruikt is. Hij vraagt zich echter af, of wij niet op een verkeerd niveau zitten te praten. De overheid heeft haar eisen al gesteld. Hij heeft het diploma gekregen en dat garandeert, dat hij aan de eisen voldoet. Het gaat erom, een archivaris te vinden, niet een gymnasiast. Men kan van mening verschillen over de vraag, of deze man een brede achtergrond van algemene ontwikkeling moet hebben, maar dat is bijkomstig. Hij voldoet kennelijk aan de eisen. De heer SCHAAFSMA vraagt, of ook aan een andere oplossing gedacht is. ypj heeft vernomen, dat dorpen hier in de buurt het soms doen met een archivaris; een doctorandus. Kan een soortgelijke oplossing hier ook worden gekozen De VOORZITTER antwoordt, dat die kringen inmiddels al gevormd zijn. Roosendaal bleef daar altijd buiten. Wij zouden ons hoogstens kunnen liëren met Wouw, naar dan zou het nog onvoldoende zijn voor een academicus Hierna wordt overgegaan tot stemming. Uitgebracht worden 20 stemmen op de heer Verschueren en 3 blanco- s te mmen De heer Verschueren is dus benoemd (zie het besluit nr. 1/10176) -27-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 129