AefambtefA k en 2e sIfkSsT -16- De heer 2'.'OERHSTGS zegt, dat soortgelijke opmerkingen al gemaakt zijn in de commissie voor openbare werken. Het plan is daar aanvaard. Er zou nog aan geschaafd worden. Een autobus kan zonder gevaar voor het verkeer de Boulevard opdraaien. Be heer BUIJSEN bevestigt, dat de verscheidene aspecten van de zaak in de commissie uit en te na besproken zijn met de directeur. Beze zei toen, dat het .op de tekenkamer te druk was om al aandacht te schenken aan de détails, maar dat alles punt voor punt bezien zou worden bij de uitvoering, van het plan. Be VOORZITTER merkt op, dat men het nu voorliggende plan moet zien als een voorontwerp. Alles wordt er om de bekende redenen wat door gejaagd. Be heer BRAAT zegt. dat in de grote steden de groenstroken in het midden van wegen vaak worden opgeruimd. Be verkeerswetgeving staat ook strepen met doorga ngen toe. Een truck met aanhanger kan over zo'n streep heenrijden. Misschien zijn we met een groenstrook wat bij de ontwikkeling van het verkeer ten achter. Be VOORZITTER zegt, dat het crediet gebaseerd is op een bepaalde uitvoering. Misschien is te zijner tijd een aanvullend crediet nodig Be heer MOERINGS acht ook het omgekeerde mogelijk. Be VOORZITTER is het daarmee eens; laat men de groenstrook weg, dan zijn er meer klinkers nodig, maar anderzijds he ft men minder banden e-d. nodig. Be heer MOER IN GS zegt, dat in de commissie ook is gesproken over een gesloten wegdek. Nu b. en w. eerst de riolering onder de Boule vard willen leggen, kan inderdaad naar sprekers mening beter een gesloten wegdek worden aangelegd. Be VOORZITTER liet in zijn vorige gemeente altijd betonklinkers gebruiken. Men denke eens aan het nieuwe wegdek van de Markt. Zijns inziens is er dan niet zoveel verschil meer met een gesloten wegdek. Be heer BUIJSEN voelt wel iets voor de opmerkingen van de heer Braat, maar als er geen verkeersmoeilijkheden te verwachten zijn, prefereert spreker een groenstrook. Beze betekent immers een ve rfraaiing. Be heer SCFAAESMA is ?iet er niet mee eens, dat na aanneming van dit voorstel daarin nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. Het gaat nu toch om de principiële kwestie een groenstrook of niet. Neemt de raad dit voorstel aan, dan zijn b. en w. naar sprekers mening ge bonden aan een groenstrook. Be VOORZITTER merkt op, dat het inderdaad vrij positief in het prae-advies staat. Hij wil het echter graag aldus afspreken de raad stelle het crediet beschikbaar, dan zal het definitieve plan nog worden voorgelegd aan de commissie, welke zal uitmaken, of het nog naar de raad moet. -Be- -17- Be heer RAMPAART wil de beslissing, of er een groenstrook zal komen oi niet, graag in elk geval door de raad zien nemen. Spreker is voor de verbetering van de Boulevard, maar hij is tegen even-"" tucle parkeerverboden, die daaruit zouden voortvloeien. Be VOORZITTER adviseert de raad, burgemeester en wethouders op dragen, net plan alvorens het tot uitvoering wordt gebracht in Gin. gGV3i nog 33n d.6 3?Q8d voor "fcs iGg^CGn» Met die bepaling wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tot 149e wijziging van d? begroting 1°60 van de gemeente, 34e wijziging van dé begroting 1960 van openbare werken, 19e wijziging van de begroting 1960 van het waterleidingbedrijf e wijziging van de begroting 1960 van het electriciteitsbedrijf en 17e wijziging van de. begroting 1960 van het gasbedrijf). 24- AIS VOREN VAN CREBIET VOOR VERBETERING VAN BE INBUS TRIESTRAAT (PRAE-ABVIES NO. 638). Be Occi BROOS zou ervoor zijn, dat de situatie bij de losplaats veranderd zou worden. Be wagens, die bij die losplaats geweest zijn, rijden bijna allemaal naar de waag. Het zou een verbetering 21311, als er een kortere weg naar dé waag kwam. Misschien is toestemming nodig van de spoorwegen, maar het gevaar zou, daar vlak dij de overweg, aanzienlijk minder worden; de wagens riiden nu' terug over de Kade en dat zou dan niet meer nodig zijn. De-heer VOS, wethouder, zegt, dat tegenover de waag misschien een uitgang gemaakt kan worden. Men heeft dan geen gedraai meer. Be zaak zal bezien worden, vau oordeel> dat de los ge le genheid dan wel ingekor zaï moeten worden, Be VOORZITTER zegt onderzoek toe. ?°^?®Lh2°ïd?r^ke.stemminë wordt het voorstel aangenomen (zie het l506wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat rot 35e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken) 25 |pRAE-ABVffiS noJZ6™G DE AlGEMENE SAIAR3S VERORBENING 1954 hpthinrdi+HA^PSMf' of de functionaris die benoemd zal worden m^s e S ch 6 7?relde salariVal hijsen, ongeacht de diplo- iud s e ciopreker heeft vernomen, dat er verschil bestaat tnaeen S^Lrlï 3demlsche S^aad en ligt dus in een andere sector, dit salaris vern8ïe5> of ^gene die benoemd gaat worden, eisen voldoet! ongeacht de vraag, of hij al dan niet aan de Be VOORZITTER antwoordt, dat degene, die tot archivaris in deze gemeente benoemd gaat worden, moet voldoen aan de" we^eUjke eis hij wetenschappelijk archiefambtenaar 2e klasse is. -Be-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 128