Iy" fd I et ÏÏT °S VlOlSSÏ?8 hlerna he1 mfaanSnoSI'fzïe8 hSt'Sïïi^9^1" Stemmlns wordt -14- De VOORZITTER zegt, dat overigens binnenkort een vergadering zal worden gehouden van de commissie voor stadsontwikkeling. Dan zullen <-r geen beslissingen genomen kunnen worden, omdat er nog enige studJ nodig is Het uitgangspunt van de heer Rademakers is echter verkeek Hij me ent door zijn handelwijze een winke liersbe lang te bSvo?deren maar hij doet juist het tegendeel. De h. er RAMPAART zal gaarne een nadere verduidelijking vernemen omtrent "agrarische doeleinden A, B en c" De heer VOS, wethouder, zegt, dat op gronden, aangewezen voor agransche doeleinden-A helemaal niet gebouwd mag~worden, dat en dat o-Srs on J daa? reeds gevestigde agrariërs mag worden gebc dat op de C-gronden alle agrarische bebouwing mag plaatsvinden. De VOORZITTER antwoordt, dat in deze wat is toegegeven op verzoek plannen!êrariS deskundigen in de commissie voor de uitbreidings- h®er ■D?-,J°5G heeft in d.e bijlage van het prae-advies gelezen Tc niet9! tbezwaarschriften niet behandeld konden worden, omdat nie b êemooiveerd ware11 Maar worden de belanghebbenden dan niet uiugenodigd om hun motieven op te geven zegt, dat de meesten schrijven, dat ze in verband met de uitoefening van hun bedrijf bezwaren hebben. Dat is natuurlijk voldoende; de schadevergoeding komt straks pas aan de orde. Men moe o met andere dan vinanciele bezwaren komen. Maar velen doen het om acte de presence te geven. De heer UEFDRIKS acht het voor de mensen ook van belang, dat ze be- 1 e!v?e kunnen zichzelf dan later niet verwijten, dat ze geen bezwaren hebben ingediend. RA?EMKERS verlangt aantekening, dat hij geacht wil worden te hebben tegengestemd, V!°r?tei" W?rdt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie de besluiten nrs1/10171 en 1/10172). 20. 1IS VOREN TOT VAS TS TELLING VAD HET PART TEE T, ODDERDBLERPLAB "OUDE ETTENSEBAAN" (PRAE-ADVIES 10. 633). ?e I00?SÏT?E? ^rinnert eraan, dat hij op 30 juni jl. al heeft ge zegd, dal dit plan nodig is om een onteigeningsmogelijkheid te hebben als bepaalde fabrieken uitbreiding behoeven. De D.V.Indiaha breidt al uit. Rijkswaterstaat is van plan, ons terug te dringen maar het gemeentebes tuur is niet van plan, daarop in te gaan.° De heer RADEMAKERS vraagt, of het advies van de provinciale commissi voor de gemeentelijke uitbreidingsplannen al ingekomen is. De VOOR Z ITT ER antwoordt, dat die commissie vandaag vergadert. Het ka zijn, dat gedeputeerde staten nog aan bepaalde bezwaren gevolg geven De heer BRAAI vraagt, of er bepaalde redenen zijn, waarom dit en o+o/iV0 ?U niet; aanS®houden kunnen worden tot de commissie stadsontwikkeling haar licht erover heeft doen schijnen. -De- -15- Is en dat^/oSSssie/e^aak a/heeft bezien? 88n fatale datUm (sïeaeLt°?eseiïifnr?tei"o^o)?rat hlerna het TOOrstel aangenomen 21' Sw (ml lm™ m.hoofdzakespiae 22. EDZ (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AC-EDDA). 1960 van de gemeente)? beslult tot P8e wijziging van de begroting 2~" AotÏe/ho!''!??)?11331 V00R TAS DE BOUDE YARD (PRAE- l?r™g7?Tt/bA/?éndainb'A?ote wlUen Pijleren, er eerst de rio- oredift van mee? ®ln'een telVU®® 7?rSa4etiPg Is besloten, een ünnenstadsriölering. Overigens moet a^-i- voteren een nieuwe het licht van waTsfAklflfe?? a??LvN R?"tel worden bezien in langens bij gedebuteerde stem-n c A? A beb deponeren van ver- pede worden fitg^oSd? Staten- ®tuurli0k kan alles niet stante Do heer VAN NASSAU vraaerc of hpf mnc-o ->■ n n bepaalde straat - biivoorhclVLw /al z^n' vanuit een draaien met een wagen zonder hp? ï???f d? B°ulevard op te spreker vragen of^irmauri Vi-i P-aRt0oen te raken. Voorts wil rijdt in Lê??chïL?^n Jo ft Z1Rn a?to over de Boulevard in moet, eerst naar de Burserhoutspot^38^ a3+ en die de Voorstraat rijden dan wel gebrlfk t8rUS olerSS™ s^Sa'kt^nten^'T113? °TCral ««^«etae lijk blijven, te draaien? An«eraljds moet het moge- De tekening, die bij het voorstel behoort, wordt hierna bezien van Oers en dergelijke. bedrijven als Marijnissen, de TÓORZITtIr1^"3^^ ale Parkeerhavens bevat, deelt vergadering van birgemeister enTOthlutelsl? Par/erRrb°,i; Ie middenstrook vrij breed is. Ze zo? «SiïJ/LS'M/6 -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 127