-12- De VOORZITTER merkt op, dat er bepaalde voorzieningen aangebracht moeten worden. Men kan zich nu voorstellen, dat een opvolgende eigenaar die voorzieningen teniet gaat doen. Daarom zal naar aan leiding van de gemaakte opmerkingen worden nagegaan, of de voor waarde kan worden aangevuld met een bepaling om dat te voorkomen,. De heer MOERINGS zegt, dat de gemeente f 17-500,- gaat bijdragen. Wordt nu straks de zaak verkocht of verhuurd en de bela nghebbendë gaat de woonruimte als zodanig verhuren, dan moeten die f 17-500,- naar sprekers mening bij de berekening van de huur buiten beschou wing blijven. De VOORZITTER vraagt, waarop de heer Moerings die zienswijze baseert. De huur interesseert spreker niet. De heer MOERINGS is van oordeel, dat het neteender meet gaan als toen men vroeger een rijksbijdrage voor een onrendabele top ver kreeg De VOORZITTER ziet dit niet in» Waarom doet de gemeente dit Het gaat haaf cm verfraaiing van de stad. Daarvoor betaalt zij f 17.500,-» Hij zou omtrent de huur niets willen vastleggen De heer BRAAI gelooft, dat deze zaak buiten de competentie van de raad ligt. De huuradvies commissie zal zich moeten richten naar de voorschriften. Overigens zou hij graag -omemen, of deze bijdrage gebaseerd is op de een of andere regeling, De VOORZITTER antwoordt daarop ontkennend. De raad moet echter in deze besluiten. De heer BRAAT merkt op, dat het besluit ongekende perspectieven kan opc-nen De heer MACH IE IS E wijst erop, dat blijkens de aanduiding op het prae-advies dit voorstel niet aan de pers verstrekt is. Toch is vanmiddag het bedrag genoemd. De VOORZITTER antwoordt, dat de pers hier heel fatsoenlijk is; ze zal het bedrag wel niet.publiceren. Do heer RADEMAKERS zegt, dat er verschil bestaat tussen de aandui dingen "geheim" en "niet aan de pers verstrekt". Als het laatste stempel erop staat, praten we gerust over het bedrag. Do VOORZITTER merkt op. dat het prae-advies in verband met het bedrag niet aan de pers is gegeven. Anderzijds is het ook weer geen staatsgeheim, maar bet is beter, dat het bedrag niet in de krant komt. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten tot 143e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en 23e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf) -12 0- -13- 12. ENZ. (VOOR OMSCHRIJVING- ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/10147, dat tot 144e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot 24e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 13. VOORSTEL VAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKBAARS TELLING VAN CREDIET VOOR DE REALISERING- VAN DE HERBOUWD LICHT VOOR HET PAND TUREBERG 3 (PRAE-ADVIES NO. 626). De heer RADEMAKERS merkt op, dat blijkens het prae-advies een rijks bijdrage verkregen zal worden, maar dat burgemeester en wethouders toch het volledige bedrag vragen. Gebeurt dat om technische redenen? De VOORZITTER antwoordt daarop bevestigend; een bruto-raming is nodig. De heer DE JONG vraagt, welke bestemming aan deze woning gegeven zal worden; heeft men er al een huurder of koper voor De heer VAN BEEK antwoordt, dat daaromtrent thans nog niets te zeggen is. 14 TOT EN MET 18 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wórden déze voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs1/10149, 10152, 10154, 10156, 1Ö166, 10167 en 10168, die tot 146e, 147e, 155e en 156e wijziging van de begroting I96Ó van de gemeente en die tot 26e en 27e wijziging van de begroting 1960 van het grondbedrijf). 19. AIS VOREN TOT VASTSTELLING VAN HET HOOFDZ A KENPIAN VOOR DE GEMEENTE PRAE-ADVIES NO632). De VOORZITTER deelt mee, dat d it gewoon de voortzetting is van de eenmaal begonnen procedure. Er is niets veranderd aan de standpunten, die door burgemeester en wethouders en door de raad zijn ingenomen bij de behandeling van het ontwerp-plan in de raad. De heer RADEMAKERS merkt op, dat de oostelijke entree nog steeds ge projecteerd is volgens het tracé, waartegen spreker bezwaar heeft. Zo gaan we dit plan nu vaststellen. Een ander bezwaar van spreker geldt het feit, dat de commissie voor stadsontwikkeling niet over dit plan geraadpleegd is. Zolang de oostelijke entree zo geprojec teerd wordt, kan spreker zijn stem niet aan het plan geven. De VOORZITTER kan het met de zienswijze van de heer Rade ma kers niet eens zijn. Dit plan is al in ontwerp vastgesteld. Daarna zijn er bezwaarschriften gekomen. De behandeling is voor drie maanden ver daagd, omdat er veel bezwaarschriften waren. Aan de bezwaren van de commissie voor de uitbreidingsplannen is te ge moe tge komenoverigens is het plan gebleven zoals het was. Dit is nu een zuivere proeed ure - kwestie. Bij de vaststelling van het plan in ontwerp,hebben,burge- meester en wethouders gezegd, dat de oostelijke entree zo niet zal worden aangelegd. De heer RADEMAKERS herinnert eraan, dat hij destijds al heeft tegenges temd -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 126