-8- De VOORZITTER deelt mee, dat nader is gebleken, dat het niet juist zou zijn, de naam van de heer van Beek op de aanbevelings lijst te vermelden, nu artikel 15 van de Waterstaatswet bepaalt, dat voor benoeming niet in aanmerking komen degenen, die bij het begin van de zittingsperiode de 65-jarige leeftijd hebben be reikt. B. en w. stellen daarom voor, in plaats van de heer van Beek als tweede oandidaat op de lijst op te nemen de heer A.H.Simons, wethouder. Ten aanzien van door spreker verkregen inlichtingen, volgens welke sommige raadsleden zouden willen zien, dat zijn voorgangerde heer Ereijters, zal worden benoemd, wil snreker zeggen, dat hij tweemaal met de heer Ereijters over de zaak heeft gesproken en dat diens positieve standpunt is, dat de zittende burgemeester heemraad moet worden. Die vertegenwoordigt immers de gemeente qualitate qua. De heer HENDRIKS vraagt, of de heer Ereijters wel benoemd zou kun nen worden, ook al is deze ouder dan 65 jaar. De VOORZITTER antwoordt, dat degene die zitting heeft kan blijven zitten tot hij 70 jaar wordt. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Uitgebracht blijken te worden 23 stemmen op de heer J.P.Godwaldt 22 stemmen op de heer A.H.Simons, 23 stemmen op do heer M.J.M. van den Biggelaar; en 1 stem op de heer A.G.M.Vos. Besloten is dus, de aanbevelingslijst op te maken overeenkomstig het onderhavige voorstel. 7. ENZ. (VOOR Oi.SC. EIJV ING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofd lijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie de besluiten nrsIV/10132 en IV/10133). 8. AIS VOREN TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE POLITIEVERORDENING (PRAE- ADVIES NO. 621). Onder v wijzing naar de vanmiddag reeds gemaakte opmerking, dat de gemeente als werkgeefster het voor bet ld moet geven, zou de heer RADE MA. KERS willen zeggen, dat zij ook. ten aanzien van artikel 44 het voorbeeld moet geven. De beplantingen o~o de hoek Nisnenseweg/ Rondweg worden herhaaldelijk gesnoeid, ar ze maken toch steeds de situatie weer onoverzichtelijk. Onder verwijzing naar artikel 1Ó3 zou spreker burgemeester en wet houders in overweging willen geven, eens te informeren bij het gemeentebestuur van Terneuzen. Daar zijn aan de randen van trottoirs verscheidene rijwielblokkenDe inwoners betalen er iets voor. Kan eenzelfde maatregel hier ook worden genomen Naar sprekers, mening zou dat voor d.r. winkelstraten een goede oplossing kunnen betekenen. Spreker bedoelt nu het centrum van Terneuzen. De trotvoirs zijn er overigens wel wat smaller. -De- -9- De VOORZITTER merkt op, dat de heer Rademakers zich met zijn eerste vraag buiten de orde bevond. Op het ogenblik wordt immers niet over uitvoering van de verordening gesproken; dat hoort bij de rondvraag thuis. Ten aanzien van de tweede vraag wil spreker zeggen, dat de voorgestelde bepaling vooral ten doel heeft, on gunstige situaties - bijvoorbeeld in de Brugstraat bij de bioscoop - te keren. De bewoners zijn daar nu het slachtoffer. De politie moet kunnen ontreden. Iets dergelijks doet zich ook voor bij frites tenten De heer BRaAT wil nog opmerken, dat van de zijde van de bioscoop directie moeite genoeg wordt gedaan om de bezoekers ertoe te brengen, hun fietsen te plaatsen in de rijwielstalling, maar men dóet het niet. Spreker zou echter niet willen betalen voor rijwie 1blokken ten gerieve van mensen, die in de bioscoop zitten. De heer MACHISISE zegt, dat het voorstel eigenlijk gebaseerd is op overlast nabij de bioscoop. De VOORZITTER antwoordt, dat de situatie daar alleen maar een voor- bee ld is De heer MA.CHIEISE merkt op, dat door de voorgestelde bepaling toch een verbod zal gaan gelden voor de hele kom. Veel zakenlieden zal het weinig interesseren, dat er rijwielen tegen de gevels staan zonder dat de eigenaren van die rijwielen klanten zijn; het kunnen klanten worden. Op deze wijze kan de bepaling tot bezwaren gaan leiden. Dit zou voorkomen kunnen worden door te bepalen, dat het verbod alleen geldt nabij plaatsc-n, waay openbare vermakelijkheden plaatsvinden, dus bioscopen, alsook cafe's e.d. Daar immers is het het ergste. De VOORZITTER antwoordt, dat men dan situaties kan krijgen, die er niet onder vallen. Hij hoopt op een goede uitvoering van de politie, zodat het geen "verbaaltjes jagen" wordt. De heer MAC H IE IS E vindt het toch jammer. Men denke aan het postkan toor. Iemand zal zijn fiets zetten voor een winkel nabij het postkantoor. De politie kan zo iemand dan een proces-verbaal geven als hij in het postkantoor was. De VOORZITTER merkt op, dat men soortgelijke gevallen kan construeren ten aanzien van alle artikelen van de APV. De heer BRAAT voegt daaraan toe, dat de toepassing van de verordening een kwestie van beleid is. Het algemene principe moet in de wet omschreven staan; dat is overal in de APV het geval. De heer MA.CHIEISE vraagt, of het optreden van de politie afhankelijk kan worden gesteld van de vraag, of een bepaalde bewoner de plaat sing van de rijwielen al dan niet als hinder ondervindt. De VOORZITTER antwoordt, dat ook dit uiteraard een kwestie van be leid is De heer BROOS zou willen vernemen, of op plaatsen, waar daarvoor ruimte is, gelegenheid tot rijwielstalling kauworden gegeven. Op de Kade bijvoorbeeld is een lunchroom, waar men soms 80 a 90 fietsen ziet staan. Men kan er niet doorheen komen. Recht ertegenover, bij de Polar Bear, is voldoende ruimte. Als het terrein daar nu werd afgemaakt en werd gepromoveerd tot rijwielstalling, kon men de fietsen daar plaatsen. -De-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 124