2' gsesier wIlSmfdfS™eS|er LeU ^T^S® »J ™r- -2- 15» Als voren tot aankoop van grond van S.W.A. Iooijen t.b.v. het plan "de Kroeven" (prae-advies no628); 16. Alsvoren tot verstrekking van voorschotten op de exploitatie vergoeding 1960 voor nieuwe scholen (prae-advies no. 629); 17. Alsvoren tot^noodzakelijfcve-rklaring van de dagopleiding voor costumiere en coupeuse aan de Mar ia-Ancillaschool (prae- advies no. 630) 18. Alsvoren tot het verlenen van medewerking en crediet voor aan schaffing van schoolmeubelen voor de St.Marieschool (prae- advies no. 631) 19. Alsvoren tot vaststelling van het hoofdzakenplan voor de gemeen te (prae-advies no632); 20. Alsvoren tot vaststelling van het partieel onderdelenplan "Oude Ettensebaan (prae-advies no. 633); 21. Alsvoren tot vaststelling van het partieel hoofdzakenplan "de Kroeven" (prae-advies no. 634); 22. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor herinbinding van de registers van de burgerlijke stand (prae-advies no.636); 23» Alsvoren van crediet voor verbetering van de Boulevard (prae- advies no. 637) 24* Alsvoren van crediet voor verbetering van de Industriestraat (prae-advies no. 638) 25» Alsvoren tot wijziging van de Algemene Salarisverordening 1954 (prae-advies no639); 26. Alsvoren tot benoeming van een archivaris (prae-advies no. 640) 27. Alsvoren tot ruiling van grond met H.Jonsenelen (prae-advies no. 641) 28. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor de verbouwing van het pand H.G.Dirckxstraat no. 26 (prae-advies no. 642); 29. Alsvoren tot wijziging van de verordening voor de commissie van openbare werken (prae-advies no. 644) 30. Alsvoren tot beschikbaarstelling van crediet voor verbetering van de verlichting in de Industriestraat (prae-advies no. 645) 31. Idem idem voor de bouw van een brandweerkazerne (prae-advies no. 646) 32. Rondvraag. VOORZITTER de heer J.P.GODWADDT, burgemeester. AANWEZIG MET DE VOORZITTER de heren D.Theunisse A.G.M. Vos, I.H. van Beek en A.H.Simons, wethouders, alsook de leden A.J.P. van Gorp E .M. M. Peters S.Schaafsma, P.H.Noorman, J.P.M. van Overveld, A.A.J.M. Rademakers, G.P. van Nassau, M.Koppenol, J.I.B.L. 'de long, A.A.Ooos- sens mevrouw A. A. Els inga-IooyF.J.L.M. de Jonge, W.J.A.Braat, W.Moerihgs, E.C.C.Broos, J.F.Buijsen, M.G.Hendriks, M.A.Machielse en P. J.C.Rampaart. AFWEZIG met berioht van verhindering de heren J.A.Bruijns en J.J.A. Doos SECRETARIS de heer H-J..VERSTEGENgemee-nteiS&eretaris -De- -3- hebben oatvangen yfn de heren sluirnT"'?? verhindering te volgens de hierna omschreven punten aan de UT s aehtereen- 1' VAl' DS H0TUIEN TAU BE VERGADERING VAN 29 SEPTEMBER Sng conform HEID Z3E SGHRIFTEDIJKE MEDEDELING')"^ GEDEIEGEERDE BEVOEGD- onderhavige1 voorstel van de begroting 1960 van de gemeente". bcslult tot «9e wijziging TOW^I^(^WTOS?rf,-TO!!K,0I®Iis 101 WSTS EEIIEfG VAN EEN DUUWGREBIETRjiGEIING VOOR GEMEENTEPERSONEEL (PRAE-ADVIES NO .616) e e n^ver sa der ing^ va n^he t 0^ de orde is geweest in Het gemeentebestuur tent sptekks"TT? overheid u+o j. sranapunt, volgens hetwelk de graag vernemen, of dit voorst-1 I® Voort® zou spreker gemeentcprrsoneel" via de v^r? ffX S 1? van verlangens die uit }*t zijn gekomen. Als dat zo is kol? flpïger! daarvan naar voren ker wil voorts nLvoox,en^v\% We} aildars te ^SSen. Spre- Sóel, dat een gemeenteambtenaar"een hui^heef^^t0 aandacllt vrageu. f IsiSoS': "wifTïD 3f hUls'. waar°P h^oSeeSedrulfvanVan Da» vooral'komt een eïk?Te slaaPlffl>aers. daarvoor seldt'ze ni«-f-° nl t i i voorgestelde van pas, naar theek aflossen, wat "kosten m|e"br?nS o^verv^ Zl^ °Ude hyP°~ theek sluiten, wat veel hqt«n vervolgens een nieuwe hyoo- woord «eerste» gïctapYtenYord n^lr"hvnoïhDk» 4" er dadelijk mee accoord. voor hypotheek", gaat spreker naderen'^Een^gemeenteambtenaar lYi YrïLYo veraTfr Y? ten gemeente treedt on als werklef st-rPnoveralterechtmaar de taak, in dit opzicht een verbeeld te geven? mlsscfllen zalfa «e De heer SIMONS wethouder vind+- soj- als een onderdeel"van de secund-ire arhÏÏd verordening moet zien gemeen tepersoneel. Men kan SS ajbeids voorwaard en voor het men daarmee niet eemakk-1 ik on nQ'-u cen Par4iculier komt een ambtenaar Sus^et eJn UeS "kag regeling kan hefstaeY S'ïiJhï Y suggestie ten aanzien van twetde-hypo lY&YiYtaTIpreSY -geen-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 121