4' °a' Hel3nen t'b'v' hst plan Jaarlil/Ss'lpSSa'dvS^o^wtn °P°e"ten Y°OT het aienst" 10' "terae^ooht'' T subsjdle da uitbreiding van commissie van openbare werken of met de culturele raad overleg gepleegd was. Zijns inziens geeft de stemming niet precies het oordeel ;van de ver scheidene leden aan. De VOORZITTER gelooft, dat velen hebben tegengestemd omdat ze voor het tweede voorstel waren. Hij heeft leden horen tegenstemmen, die eerst een pleidooi voor afbraak hadden gehouden. De heer VAN GORP zegt, dat hij een uitnodiging heeft gehad om bij de opening van de schouwburg aanwezig te zijn. 4.ijn er al plannen om iets te doen aan de Kerkstraat? Daar staan 's-avonds nogal wagens. Bovendien is het wegdek zo, dat het grote gevaren oplevert voor de naaldhakjes van de dames. Zo komen bijna zonder schoenen in de schouwburg. Overigens zegt spreker, dat op het ogenblik de woningen in de Lronings- wijk geschilderd worden. De manier, waarop dat gebeurt, schijnt echter meer dan erg te zijn. De bewoners krijgen veel vuil binnen doordat de schilders een afbijtmiddel gebruiken. Het lijkt spreker van belang, dat hiernaar wordt gekeken. De heer RAMPAART zegt, dat we pas de kermis achter de rug hebben. Spreker steltvoor, de kermis te verkorten van zaterdagmiddag tot dinsdagavond. De caféhouders voelen daarvoor het meest. Hierna, om 6.40 uur, sluit de VOORZITTER de vergadering met de Christe lijke groet. Deze notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld door de RAAD van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN in zijn openbare vergadering van 28 oktober lc 0 DE SECRETARIS, DE VOORZITTER, (HJVerstegen) J.P.Godwaldt) ck---w z,j»A NOTULEN- VAL DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL EN NISPEN in 1960. 16e vergadering VERGADEREN OP VRIJDAG, 28 OKTOBER 1960, 2.45 uur namiddag. ONDERWERPEN TER BEHANDELING l' i960^tellltlS V3n de notulen van de vergadering van 29 september 2. Mededeling van ingekomen stukken en mededelingen van burgemeester Gebruikmaking v^d^f'*5 Je d°or fen genomefS6 ieïdrU(SkSSefijake°Sedeedefins)r gedelegeerde bevoegd- 3' kut£'e®eester en wethouders tot vaststelling van een bouworedietregeling voor gemeentepersoneel (prae-advies no616)- 5' tnl3dVrIL^aSenhlfpb;aP!a1bS8MV:n6S?tlet V°M 663 Carill°* 6' eenVheemaldrv^?"de «e aanbevelingslijst voor de benoeming van daal^^eafSïe0e0SbeigsSc0gr?ïïeïUpX?abeatd?0ie°fS?ra6ai^faP "S00Sen' 7' betVïondbcdriiVePPn"8 van.een verordening od het beheer van prae-advies 110 f 620) Ver0rdeQlns de taxatiecommissie aa?ïeseSo?0621)Vle"aS TOn dS A1Semetle pblitieverordening (prae- 9' 196l/ÏQ63ten de opoe?ten P«=0aele belasting over ae bocni/ te Goirle (prae-advies no. 623); 11' tanVdp0S schikbaars telling van crediet i.v.m. bebouwing van de hoek Badhuisstraat/Kade [prae-advies no624),-' 12' tprae-advies no^fó^r"1 de Konltleen Bredaseweg 242 t/m 250 13vA-nVSreS tSt bs^chlkbaavstelling van crediet voor de realisering vaagde herbouwplioht voor het pand Turf berg 3 (prae-advies noï" W' advieseno?°627);lltlS 36 tulnderii Yan S-W-A- looi jen (prae- -15.-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 120