H gedeelte worden afgedamd, waar de hengelaars hun hart kunnen ophalen? De heer VOS, wethouder, veronderstelt, dat er dan t.z.t. wel een nieuw crediet aan de raad gevraagd zal moeten worden. Na enige nadere gedachtenwisseling met de heer MOERINGS zegt de heer VOS echter toe, dat ernaar zal worden gestreefd, als het enigszins mogelijk is, een accoord met de aannemer in de door de heer Moerings bedoelde zin te bereiken» Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr, 1/511, het besluit tot 13e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en het besluit tot 2e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken)» 27 en 27a (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zondei beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onder havige voorstellen aangenomen (zie de besluiten nrs, l/512 en IV/567, het besluit tot 14e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat tot le wijziging van de begroting 1960 van het woningbedrijf). 27b. ALSVOREN TOT BENOEMING VAN J»P0 GODWALDT TOT ONBEZOLDIGD AMBTE NAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (pRAE-ADVIES NO. 394). Overgegaan wordt tot stemming» Daarbij worden uitgebracht 25 stemmen op J.P, Godwaldt, zodat deze benoemd is (zie het besluit nr. IV/564) 27c. ALSVOREN BETREFFENDE DE BOUW EN FINANCIERING VAN DE CONTINUBOUW 1960 (PRAE-ADVIES NO, 395). Op door de heer DE JONG gestelde vragen antwoordt de heer VOS, wet houder, dat de aanslag van de Brabantse Bandijk, waarvan in de stuk ken sprake is, is omgeslagen naar de bebouwing en dat deze woningen de eerste in de gemeente zijn, die in het gebied van de Bandijk liggen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr. 1/647 en de besluiten tot wijziging van de begrotingen 1960 van de gemeente, openbare werken, het wo ningbedrijf, het gasbedrijf, het waterleidingbedrijf en het electri- citeitsbedrijfgenummerd respectievelijk 16, 3, 3, 3, 3, en 6). 27d» ALSVOREN TOT WIJZIGING VAN DE A.P.V» TEN AANZIEN VAN DE REGE LING VAN HET SLUITINGSUUR EN HET DANSEN OP CARNAVALSZATERDAG (PRAE- ADVIES NO. 396) De heer HENDRIKS is voor dit voorstel. Vooral met de laatste alinea van het prae-advies is hij het echter zeer eens. Ook de heer RADEMAKERS hoopt, dat burgemeester en wethouders spoedig de hele materie van het sluitingsuur zullen bekijken. Café's mogen 1s-zaterdags tot 1 uur na middernacht open zijn. Kan het niet zo geregeld worden, dat het dansen dan niet om 11,30 uur hoeft op te houden? De heer PETERS is in principe tegen verlenging van het sluitingsuur. Hij acht 1 uur ruimschoots voldoende; ook met Carnaval. Als men van s-middags af tot 1 uur s-nachts kan feesten is dat lang genoeg. Duurt het na 1 uur voort, dan zal het gevolg* alleen zijn, dat er moeilijkheden in de gezinnen ontstaan; dat de zoon, de dochter, de man of de vrouw een hele nacht niet thuis komen. De heer MOERINGS is het eens met de hoofdzaak. Hij kan ook met de zienswijze van de heer Rademakers instemmen, maar burgemeester Freijters zei vroeger steeds: de raad moet dat maar doen. Spreker zou de bevoegdheid dus liever aan de raad getrokken zien, als de - zaak - I' ~9~ zaak toch op de helling komt; dit ontlast immers de burgemeester. De VOORZITTER vraagt eerst een uitspraak omtrent Carnavalszaterdag. Hij heeft zijn eigen opvattingen omtrent het sluitingsuur en het dansen, maar deze geeft hij nog niet; hij wil eerst de stemming peilen. Te zijner tijd komen burgemeester en wethouders wel op de zaak terug. Nadat de heren Peters, Theunisse en Goossens hebben te kennen gege ven, dat zij geacht willen worden, te hebben tegengestemd, wordt hierna het onderhavige voorstel zonder hoofdelijke stemming aange nomen (zie het besluit nr. 1/654) De VOORZITTER vraagt vervolgens aandacht voor een andere zaak. De directie van het confectie-atelier Gehrs. van Gils heeft gevraagd om verlenging van het sluitingsuur en van het tijdstip, waarop het dansen moet eindigen, op 20 februari a.s., ten behoeve van een personeelsavond. Spreker heeft geen bevoegdheid om aan dat verzoek te voldoen; de raad wel. De heer MACHIELSE vindt het wat moeilijk, hierop ja te zeggen. Tot nog toe was het immers zo, dat alleen continu-werkende bedrijven ontheffing kregen voor een zaterdag. Dit is v<5ór carnaval. De VOORZITTER zegt, dat het sluitingsuur normaal 1 uur is en dat men kan dansen tot 11.30 uur. Men wil verlenging van het sluitingsuur tot 2 uur en dansen tot 1.30 uur. Spreker heeft geen bevoegdheid, het verzoek in te willigen. De heer RADEMAKERS zegt, dat de raad vroeger al dergelijke ontheffingen gaf. Spreker kent voorbeelden van continubedrijven, die op zaterdag avond buiten Roosendaal gingen feesten; om 2 uur keerde men dan met een bus terug naar Roosendaal. Spreker is ervoor, dit verzoek in te willigen en spoedig de hele regeling, zoals die in de A.P.V. voor komt, pp de helling te zetten. Er wordt stemming verlangd en daartoe wordt overgegaan. Met 21 tegen 4 stemmen wordt het voorstel aangenomen. Voor het voorstel hebben gestemd de heren Rademakers, van Overveld, de Jong, Rampaart, mevrouw Elsinga-Looy en de heren Loos, Bruijns, Simons, Moerings, van Beek, Hendriks, de Jonge, Koppenol, Braat, Machielse, van Nassau, Noorman, Broos, Buijsen, van Gorp en Schaafsma. Tegen het voorstel hebben achtereenvolgens gestemd de heren Theunisse, Peters, Goossens en Vos. De VOORZITTER doet vervolgens namens burgemeester en wethouders het voorstel, conform een door de heer Rampaart destijds genomen initia tief te bepalen, dat op dinsdagmiddag alle schoenwinkels in de ge meente - met uitzondering van Nispen -r gesloten zullen moeten zijn en de redactie van de desbetreffende wijzigingsverordening (artikel 4, 1e lid, van de Winkelsluitingswet 1951aan burgemeester en wethouders over te laten. Spreker deelt mede, dat het voorstel tot invoering van een maandag ochtendsluiting spoedig te verwachten is en wellicht reeds in de volgende vergadering aan de orde zal komen. De heer MACHIELSE wil opmerken, dat er geen overleg heeft plaats gevonden met de werknemersorganisatie. De heer RAMPAART zegt, dat over deze zaak uitvoerig overleg met het gemeentehuis heeft plaats gevonden en dat zij juist wordt aangehouden om nog overleg met de belanghebbenden mogelijk te maken. - MEVROUW -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 11