- 16 - schoonschip willen maken. Wat de SAV/I betreft wil spreker opmerken, dat dit jaar al is gezegd, dat het feest beter in het Gildenhuis gehouden kon v/orden. Iedereen, die een SAWI-uitvoering op de Markt heeft meegemaakt, zal kunnen getuigen, dat een groot deel van de toeschouwers niets zag, om dat de kiosk in de weg stond. Op de Nieuwe Markt zou de kiosk beter staan, maar ook daaraan zijn bezwaren verbonden. De heer SIMONS merkt op, dat de korpsen er ook belang bij hebben. Daarom voelt spreker er wel iets voor, de zaak om advies te verwijzen naar de culturele raad en naar de commissie voor culturele zaken. Bovendien vindt spreker, dat als de kiosk weggaat er een verplaatsbare kiosk of iets dergelijks voor moet in de plaats komen. Er zijn altijd evenementen, waarbij een korps zittend moet musiceren. Een verplaatsbare kiosk is duur. Of de kiosk moet worden afgebroken, wil spreker in het midden laten, maar hij zou graag zien, dat de culturele raad en de culturele commissie advies gaven. De VOORZITTER merkt op, dat er nu twee voorstellen zijn. Het ene strekt tot onmiddellijke afbraak van de kiosk, het andere tot het vragen van advies aan de culturele raad en de commissie voor culturele zaken. Het eerste is van de vorste strekking. Daarom brengt spreker dat in stemming. Het wordt met 12 tegen 11 stemmen aangenomen. Voor het voorstel hebben gestemd de heren Koppenol, van Gorp, noorman, mevrouw Elsinga-Looy en de horen Braat, Schaafsma, van Overveld, de Jong, Rademakers, van Nassau, Rampaart en Moerings» Tegen het voorstel hebben gestemd do heren Broos, van Beek, Theunisse, Peters, Vos, Bruijns, Machielse, Goossens, Simons, Buijsen en Hendriks. 36 RONDVRAAG. De heer MOERINGS zegt, dat op 19 januari 1960 de heer van den Buijs een verzoek heeft ingediend om vergunning voor het aanbrengen van een licht reclame aan zijn café in de grensstrook. Door gedeputeerde staten is af wijzend beschikt op grond van de verordening landschapsschoon nadat zij het gemeentebestuur hadden gehoord. Kan het gemeentebestuur een ander standpunt innemen als de belanghebbende een ander verzoek indient': Het is toch wel van belang, dat Belgen attent worden gemaakt op de aanwezig heid van het café. De VOORZITTER antwoordt, dat deze zelfde vraag vroeger al eens is gesteld. Spreker heeft toen geadviseerd, de belanghebbende een ander verzoek te laten indienen. De heer SCHAAFSMA bevestigt, dat hij die vraag heeft gesteld en dat antv/oord inderdaad heeft gekregen. De heer RADEMAKERS wil nog eens aandacht vragen voor de parkeersituatie bij het Allianceterrein. Spreker heeft er al meer over gesproken. De po litie zei, dat de auto's er toch wel kunnen staan. Bij het RBC-terrein zijn inhammen. Spreker hoopt, dat die er bij het Alliance-terrein ook zullen komen. Hij heeft de agent, die bij de opening van de competitie ter plaatse dienst moest doen, beklaagdEr waren zeer veel auto's. Voorts zou spreker willen vragen, of nog eens kan worden gedacht aan politie-assistentie bij het oversteken door schoolkinderen; spreker denkt met name aan de kruising Burgemeester-Prinsensingel/Kloosterstraat en ook aan de Burgerhoutsestraat bij Heijnen. De VOORZITTER zegt, dat het hem wel is opgevallen, dat er zo ontzettend - veel - - 17 - veel verboden zijn in Roosendaal. Misschien is er teveel geregeld. De heer PETERS zegt, dat hij in de woningcommissie de arbeidende bevol king vertegenwoordigt. Al verscheidene malen hebben de leden moeten ho ren, dat er woningen moeten worden toegewezen in opdracht van b. en w. voor de tunnel enz. Het hoofd van het bureau huisvesting heeft gezegd, dat er 47 gezinnen geholpen moeten worden véór de winter. Spreker zou willen vragen, of de commissie nu allereerst gelegenheid kan krijgen om de urgentste gevallen op te lossen en die, welke uitstel kunnen lijden, te verschuiven; dan zal het goed gaan. De heer THEUNISSE zegt, dat weldra de tunnel aanbesteed gaat worden. Dan moet de aannemer kunnen beginnen. Kan dat niet, dan ontstaat er een onmogelijke situatie. Zijns inzien moeten deze tunnelgevalleneerst v/orden geholpen ook al zal daardoor voor anderen vertraging ontstaan. De heer PETERS meent, dat het tunnelplan nu wel kan doorgaan. Daarnaast echter zijn er nog zoveel andere toewijzingen op verzoek van b. en w. Er zijn mensen, die niet kunnen verhuizen, omdat de tunnel eerst kwam. Spreker wilde alleen vragen, of b. en w. de commissie nu wat de vrije hand willen laten. De heer MACHIELSE wil aan de door de heer Rademakers opgenoemde over steekplaatsen nog graag toevoegen: de Wouwseweg, daar waar de kinderen van de StTheresiaschool en van de St. Corneliusschool plegen over te steken. Heel wat kinderen steken daar over, komende van plan-West en daarnaar teruggaande. Voorts zou spreker willen, dat do straten op de kade, die verstoken zijn van behoorlijk licht, beter licht kregen. Hij denkt aan de Huls- donksestraat (vooral voorbij het viaduct), de Hendrikstraat, de St. Theresiastraat en de Boulevard Antverpia. De VOORZITTER geeft de heer Machielse in overweging, te wachten tot b. en w. met een voorstel komen. - De heer MOERINGS verlaat thans, om 5-30 uur, de vergadering» - De heer BRUIJNS wil voor de beveiliging van de kinderen ook nog noemen de Gastelseweg bij de H. Hartkork. Voorts zou spreker willen opmerken, dat in de debatten over de verbete ring van de woningen "Ons Ideaal" is gesproken van een werk van 100.000,Hij gelooft, dat we voorzichtig moeten zijn. Dit is immers voor de aannemers een vingerwijzing. Het is beter, geen bedrag te noe men in zo'n geval. De VOORZITTER gelooft, dat in het prae-advies is voorgesteld, de voor lopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en dat de raad dat voor stel heeft aangenomen. De pers zal het dus wel weglaten. Ten aanzien van de oversteekplaats zal advies worden gevraagd aan de commissaris van politie; spreker is benieuwd, wat deze zal zeggen. De heer BUIJSEN zegt, dat hij deze week de wethouder al heeft gesproken over de oversteekplaatsen. Die zei, dat al met de commissaris van po litie was gesproken. De heer VAN BEEK. ontkent dat; hij heeft gezegd: dit ligt op de weg van de politie. De heer BUIJSEN wil ten aanzien van de kiosk nog opmerken, dat deze zaak niet in de commissie voor openbare werken thuishoort, maar dat z.i. de uitslag van de stemming toch anders geweest zou zijn, als eerst met de - commissie -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 119