- 14 - van de kiosk kan zijn, dat ieder dorp er een heeft. De heer VAN GORP kan de argumenten, die voor opheffing van de kiosk spre ken, onderschrijven. Hij wil echter wel de vraag stellen: kunnen de pro blemen, die ontstaan als de kiosk verdwijnt, worden opgelost? Burgemees ter en wethouders hebben gezegd: het verplaatsen van een kiosk kan duur zijn. Nu dacht spreker: gezien het feit, dat de belangstelling verdwenen is, zouden misschien concerten gegeven kunnen worden in het openluchtthea ter van het Vrouwenhof. De mensen kunnen dan gaan zitten en daarom zou dat z.i. veel beter zijn. Toen bij de onthulling van het Polar Bearmonu- ment de gasten van de Kade naar de Markt kwamen was het zicht op het oude raadhuis helemaal weg; iedereen keek tegen die kiosk aan. De heer BRAAT acht het wel bekend, dat de kiosk spreker allang een doorn in het oog is. De heer van Gcrp wil concerten doen geven in het Vrouwen hof. Het voorstel strekt alleen tot afbraak van de kiosk. Spreker meent, dat er constructieve voorstellen tegenover moeten staan. Sprekers vraag is nu: kan de kiosk worden geplaatst op de Nieuwe Markt? In de eerste plaats komen daar dan mensen. Voorts is het zo, dat er wel eens concerten worden gegeven als het regent. Op de Nieuwe Markt kan het publiek plaats nemen onder de galerijAfbraak van de kiosk zal een verkeersverbetering inhouden. De markt moet ruim zijn. Spreker wil voorstellen, de vlucht-^ heuvel oio te schuiven en een breder trottoir te maken voor het oude raad huis, waarop men bij eventuele manifestaties kan plaatsnemen. De heer MACHIELSE wil in antwoord op de opmerkingen van de heer Rampaart meedelen, dat de schelp in de tuin van het Gildenhuis destijds werd ge maakt om daar allerlei manifestaties te doen plaatsvinden; dus niet uit sluitend voor muziekuitvoeringen. Veliswaar hebben de harmonie en het koor er geconcerteerd, maar dat was niet het uitsluitende doel. Lat-._r kwam men in financiële moeilijkheden en toen heeft men een groet deel van de tuin van het Gildenhuis moeten verkopen, waardoor ook de schelp ver dween. Ten aanzien van de kiosk wil spreker opmerken, dab hij net volledig ermee eens is, dat deze blijkbaar niet geschikt is om mensen te trekken. Voor concerten is blijkbaar geen enkele plaats geschikt. Ook naar het Vrouwenhof komt men niet. Spreker is een voorstander van het verwijderen van de kiosk. Of hij naar de Nieuwe Markt moet, weet spreker niet. Mis schien hebben de bewoners van de Nieuwe Markt er bezwaar tegen. Spreker is er echter voor, de kiosk niet op zo korte termijn te verwijderen. Moe ten niet even de gevolgen overwogen worden? Moeten bijvoorbeeld niet even de muziekgezelschappen worden gehoord? De Markt wordt thans veranderd. Wordt de kiosk afgebroken, dan zullen die 1.000, meer geen faillisse ment van de gemeente uitlokken. Daarom is spreker ervoor, de zaak even rustig te bezien. De heer RADEMAKERS onderschrijft alle argumenten, die voor verwijdering van de kiosk zijn aangevoerd. Daarbij komt nog een financieel voordeel. Met de kermis kan de plaats voor 500,a 1.000,worden verpacht en bovendien valt het onderhoud weg. Spreker zou de raad willen adviseren, de kiosk maar te slopen. Waar hij naar toe moet, weet spreker niet, hij zou echter vandaag een besluit willen zien, dat de kiosk van de Markt ver dwijnt. Bij de verdere bestrating van de Markt kan dan ineens met de nieuwe toestand rekening worden gehouden. De heer HENDRIKS merkt op, dat hier is beweerd, dat het esthetische aan zien van de oude Markt beter zou worden. Dat betwijfelt spreker. Er zal zijns inziens iets anders voor de in plaats moeten komen. Vroeger stond er een prachtige antieke pomp. Nu is er op het stationsplein een fontein, die daar is gezet omdat het anders zo!n grote kale vlakte was. Wat zal er op de Markt geplaatst moeten worden? Dat zal weer idem zoveel geld kosten - De heer MOERINGS - De heer MOERINGS wil zich aansluiten bij de woorden van de heer Rampaart. De heer BROOS zou graag zien, dat de kiosk werd overgebracht naar plan- West. Daar zijn de mensen nog niet veel gewend en ze zijn ook wel muziek- minded De heer THEUNISSE verklaart zich een voorstander van het behoud van de kiosk op deze plaats. De kiosk is mooi. Smaken verschillen, maar spreker vindt hem mooi. In de zomer is het een ware bloementuin. Vele voorbij gangers zeggen: wat heeft Roosendaal een mooie kiosk. Er wordt zelfs ge zegd, dat hij mooier is dan die op de Groenplaats in Antwerpen. De argu menten wil spreker niet bestrijden. Wel zou hij erop willen wijzen, dat er in Roosendaal een coöperatie bestaat, die de naam SAWI draagt. De voor steller is daarvan secretaris. De SAWI houdt jaarlijks een feest. Tot voor kort werd zo'n feest altijd op de Markt gehouden en de kiosk was dan de kern. Er stonden dan zeker duizend mensen op de Markt. De SAWI is in dit verband niet genoemd. Spreker is voor handhaving van de kiosk. De heer BROOS is van mening, dat het gebrek aan belangstelling voor mu ziekuitvoeringen een grond heeft. Kan er meer publiciteit aan worden gege ven? Het Brabants Orkest bijvoorbeeld zendt geregeld circulaires rond, waarin de concerten staan opgesomd. De Roosendaalse ha.rmonieè'n krijgen sub sidies. Bij feestelijke gelegenheden kan een harmonie niet worden gemist. Nu ze bovendien 4 subsidieconcerten moeten geven, zou het gemeentebestuur toch kunnen zeggen: elke eerste maandag of zaterdag van de maand moet er zo'n concert op de Markt worden gegeven. De gemeente zou kunnen verplich ten, de data geruime tijd tevoren te plannen. Nu is het zo, dat de mensen het niet weten. Er staat een klein berichtje in de krant maar iedereen leest de krant niet. De heer DE JONGE verlaat thans om 5.10 uur n.m. - de vergadering. - De heer DE JONG is het ermee eens, dat de kiosk zijn tijd gehad heeft. Spreker vindt daarom, dat, als besloten wordt de kiosk te verwijderen, de ze nooit meer opgebouwd moet worden. Als er behoefte bestaat aan een kiosk, dan moet hij op de oude Markt staan. Spreker stemt in met afbraak, maar hij erkent ook wel, dat daaraan bezwaren zijn verbonden. Dit voor stel valt nu op tafel. Spreker begrijpt wel, dat het bezwaarlijk is, dit voorstel naar een adviserende instantie te verwijzen, omdat het gevaar bestaat, dat we dan vastlopen met de herstrating van de oude Markt. Die is overigens wel wat onverwacht gekomen. Spreker begrijpt echter, hoe het gespeeld is en hij kan er volledig mee accoord gaan, dat de kiosk wordt afgeoroken, maar hij is ervoor, de kiosk nooit elders op te bouwen. De heer vAN BEEK zegt, dat de kiosk nooit elders opgebouwd kan worden, omdat er niets van zal overblijven. De VoORZIiTER durft zich niet over de zaak uit te spreken, maar hij voelt iets voor de suggestie, de culturele raad erin te betrekken. De heer RAD.0MAKERS is toch ervoor, dat de raad alvast beslist, wat hij wil. J De heer SIMONS is daartegen; de culturele raad moet adviseren, de raad moet beslissen. Als de raad nu al een beslissing neemt, is er geen aan leiding meer om advies te vragen aan de culturele raad. De heer RAMPAART zou, als de kiosk in een culturele behoefte voorzag, zeg den. vraag advies aan de culturele raad. Het is echter in de eerste plaats een verkeerstechnisch probleem. Nu heeft het naar sprekers oordeel geen zin, het naar een cultureel adviescollege te verwijzen. Spreker zou graag - schoonschip -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 118