- 12 - zijn voor een bepaald project als dit werk meebrengt» Waterschappen kun nen het anders. Is dat idee nu van de baan? Spreker denkt hier aan de Dommel en de Aa. Daar is een apart zuiveringschap ingesteld en anderzijds zijn er speciale waterschappen. De vervuilende fabrieken betalen meer. .ten jaar of acht geleden is hier in het gemeentehuis een conferentie ge houden. Toen is er overwogen, hoe men het zou doen; via waterschappen of in de vorm van een gemeentelijke aangelegenheid. Daarna heeft spreker er niets meer van gehoord tot nu plotseling is gebleken, dat men het als een gemeentelijke aangelegenheid beschouwt en het bureau Bongaerts heeft in geschakeld om tot een oplossing te komen. De VOORZITTER hoort nu voor het eerst deze achtergrond. Volgende maand zal een vergadering worden gehouden van alle bij deze zaak betrokken in stanties. Ook provinciale autoriteiten zijn daarbij. Spreker wil de zaak daar graag ter tafel orengen. Er ligt een stencil gereed voor de raads leden. Daarin zijn de détails van dit plan vermeld. De neer MOERINGS heeft met belangstelling geluisterd naar de woorden van de heren Peters en Vos. Het is zeker niet zo, dat de gemeente in gebreke gebleven zou zijn. Ten aanzien van de Boomgaardstraat heeft de directeur van openbare werken een circulaire doen uitgaan. Men moest voor de aan sluiting onder de woningen door. De commissie voor openbare werken deed het voorstel, achter de huizen een hulpriool te maken en daarop de hui zen aan te sluiten. Dan zou de gemeente een gedeelte betalen, maar ook toen oleven de huiseigenaren achterwege. Toen is in de commissie gezegd: we hebben ook nog een stok achter de deur. Spreker zou willen adviseren, een riool achter de huizen aan te leggen en de eigenaren tot aansluiting te verplichten. De VOORZITTER merkt op, dat men de mensen wel tot aansluiting kan ver plichten, maar dat het dan toch wel zo moet, dat de gemeente met de voor deligste oplossing voor de dag komt. De zaak zal worden bezien» Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aange nomen (zie de besluiten tot 134e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en 33e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). 30 EN 31 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstel len aangenomen (zie het besluit nr. 1/8817 en het besluit tot 135e wijzi ging van de begroting 1960 van de gemeente). 32. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR DIVERSE AANSCHAFFINGEN VOOR DE R.K. GL.0 .-SCHOOL IN "WEST" (PRAE-ADVIES NO. 612). De VOORZITTER deelt mee, dat de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Roosendaal bij brief van 28 september 1960, no. 1581, ook nog zijn goedkeuring heeft verleend aan de aanschaffing van lichtornamenten, afscheidingsgordijnen voor de aan te schaffen boekenbergingen en een zoemerinstallatie voor de r.k. school voor gewoon lager onderwijs aan de Weth. Lanenstraat alhier. Omdat het de bedoeling is de noodlokalen zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen, achten b. en w. het gewenst, dat het voor de hiervoor bedoelde aanschaffingen benodigde crediet ad 1.094,75 nog in deze vergadering beschikbaar wordt gesteld. Namens burgemeester en wethouders stelt spreker daarom voor in totaal be schikbaar te stellen een crediet van 3-498,75, in plaats van het in prae-advies no. 612 vermelde bedrag ad 2.404, - Zonder - - 13 - Zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel met inachtne ming van de vorenbedoelde wijziging aangenomen (zie het besluit tot 136e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 33 EN 34 (VOOR OMSCHRIJVINGEN ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze voorstel len aangenomen (zie de besluiten tot 137e en tot 138e wijziging van de be groting 1960 van de gemeente en het besluit nr. 1/9490). 35» ALSVOREN BETREFFENDE DE BENOEMING VAN EEN HOOFD AAN DE OPENBARE G.L.0 - SCHOOL (PRAE-ADVIES NO. 615). De VOORZITTER wijst erop, dat het hier een voordracht betreft, zodat de raad niet erbuiten mag gaan. Hierna wordt overgegaan tot stemming. Uitgebracht blijken te worden: 22 stemmen op de heer Blijdenstein, 1 stem op de heer de Bruyn en 1 blanco-stem. De heer Blijdenstein is dus benoemd» De VOORZITTER deelt mede, dat nog zijn ingekomen een voorstel van de heer RAMPAART en een brief van winkeliers van de Markt, beide strekkende tot het afbreken van de kiosk op de Markt. Spreker doet van beide stukken voorlezing. Spreker vraagt, of het voorstel van de heer Rampaart ondersteund wordt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. De VOORZITTER biedt daarom gelegenheid om erover te beraadslagen. De heer RAMPAART zegt, dat enkele weken geleden in de pers werd bekend gemaakt, dat de Markt gereconstrueerd zou worden en dat de verkeersrege ling van de Markt zou worden herzien. Spreker c.s. dachten toen: iedereen is ervan overtuigd, dat de kiosk een sta-in-de-weg is. Kan die nu niet meteen worden verwijderd en kan dan de verkeerssituatie aan de eisen des tijds worden aangepast? Men denkt dan: zullen degenen, die er onmiddel lijk belang bij hebben, dat goedvinden? Spreker heeft toen zijn voorstel mgedxend en nu blijkt, dat ook de winkeliers voor sloping van de kiosk zijn» Het bezit van^voldoende parkeergelegenheid is veel voornamer dan a van een kiosk. Er worden maar 4 of 5 concerten per jaar op de kiosk gegeven en dan staan er 10 of 20 mensen op de Markt. Zo'n 20, 30 jaar ge leden was een concert op de Markt nog een evenement. Nu is het muziekle ven veranderd. De mensen houden meer van taptoes en dergelijke. Voor mu ziekuitvoeringen is de kiosk dus overbodig geworden. In de tuin van het Gildenhuis heeft men destijds ook een schelp gezet. De heren Theunisse en Machielse zullen ook zeggen, dat de oprichting daarvan geen succes is geweest; er gebeurde niets. Naar sprekers mening werd er alleen op het leest van St. Joseph een openluchtmis opgedragen. Een jaar of dertiv ge- eden voldeed zo'n kiosk aan de behoefte; nu niet meer. Naar de mening van spreker c.s. zou het verwijderen van de kiosk een pracht-oplossing zijn. De Markt wordt overzichtelijker, in esthetisch opzicht zal het beter zijn. Er is een stoute opmerking gemaakt: de enige reden voor handhaving - van -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 117