- 10 - gemeente en tot 30e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken). 25. ALSVOREN VAN CREDIET VOOR VERNIEUWING VAN BRANDWEERMATERIEEL PRAF ADVIES NO. 605). De heer RADEMAKERS zegt, dat hier wordt voorgesteld, ruim 169.000, te voteren voor aanschaffing van brandweermaterieelOver de aard van de auto's zal toch nog overleg nodig zijn. Spreker neemt aan, dat toch wel rekening moet worden gehouden met een marge van 20% naar weerszijden. De VOORZITTER veronderstelt wel, dat dit het geval zal zijn. Het bedrag is ge oaseera op een schatting van de inspectie; het kén wel duurder wor den. Overigens is zo'n inspecteur wel goed op de hoogte. De heer RADEMAKERS vraagt, of het zo geregeld kan worden, dat dit ere- diet wordt verstrekt, maar dat over de technische détails nog advies wordt gevraagd aan de commissie voor openbare werken. De VOORZITTER gelooft, dat het zaak is, de taak van de commissie voor openoare werken eens duidelijk te omschrijven. Ten aanzien van dit voor stel heeft de mening geheerst: brandweer en politie horen tot de compe- tentie_van de burgemeester. Moeten aanschaffingen, die voor de openbare veiligheid nodig zijn, in de commissie voor openbare werken gebracht wor den? Naar sprekers mening is dat niet het geval. De heer MOERINGS zegt, dat vroeger zulke zaken wel aan die commissie wer den voorgelegd. De VOORZITTER antwoordt, dat dat toch 13 jaar geleden moet zijn; sinds dien is voor de brandweer niets aangeschaft. Spreker heeft er geen enkel bezwaar tegen, zaken als deze naar de commissie te verwijzen, maar hij meent, dat de taak van de commissie eens precies omschreven moet worden. Dij zegt overigens graag toe, dat over de vraag, wat er precies aange schaft gaat worden, nog advies aan de commissie voor openbare werken zal worden gevraagd. Het voorstel wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het oesluic tot i 28e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en dat totale wijziging van de begroting 1960 van de dienst van openbare wer ken) 26. ALSVOREN TOT HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR DE RESTAURATIE VAN DE STJANSKERK (PRAE-ADVIES NO. 606). De VOORZITTER merkt op, dat de St. Janskerk een monument is en als zoda nig op de monumentenlijst staat. Daarom geeft Monumentenzorg subsidie voor de restauratie van de kerk. Men acht die kerk van historische en esthetische waarde. In hoofdzaak heeft de nu voorgenomen restauratie be trekking op de constructie en op verwaarloosd onderhoud» Op toekenning van 50% subsidie door Monumentenzorg pleegt te volgen de toekenning van 16% subsidie door de gemeente en een zelfde percentage door de provincie. Voor eigen rekening blijft dus 18%. Het onderhavige voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen (zie het besluit tot 129e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 27. ENZ. (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder oeraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit tot 130e wijziging van de begroting 19 0 van de gemeente en dat tot 32e wijziging van de begroting 1960 van openbare werken) - 28 - - 11 28. ALSVOREN TOT VASTSTELLING VAN HET PARTIEEL UITBREIDINGSPLAN "HULS DONK" (PRAE-ADVIES NO. 608). De VOORZITTER verwijst naar de in de zaal aanwezige tekening. Met name in de agrarische sector van de commissie voor de uitbreidingsplannen ont stonden bezwaren tegen de punt, die in het voorstel bedoeld is. Er werd gesproken van misbruik van goede agrarische grond. Burgemeester en wet houders vinden, dat de ijsbaan ook op het middendeel kan worden aangelegd. Dat gedeelte kan dan worden bespoten met een sproeiinstallatie en men kan dan bij een paar graden vorst al schaatsen. Het project wordt nu bestedingsklaar gemaakt. Vrij spoedig zullen b. en w. een crediet vragen voor de rest en op deze wijze zal Roosendaal dan in het bezit komen van een behoorlijk aantal sportvelden. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het voorstel aangenomen (zie de besluiten nrs. l/8822 en 1/8823). 29. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR HET RIOLERINGSPLAK "BEBOUWDE KOM" (PRAE-ADVIES NO. 609). De VOORZITTER zegt, dat dit plan betrekking heeft op een heel belangrijk werk. Dit is straks nodig als de wegpersing van het afvalwater aan de or de komt» Als dat project wordt uitgevoerd, zou de bestaande riolering onvoldoende zijn. De heer PETERS merkt op,dat de consequentie van aanvaarding van dit voor stel zal zijn, dat half Roosendaal opgegraven gaat worden. Ook het onder III vermelde gebied is erbij betrokken. In het oudste gedeelte van Roosen daal - Willemstraat, Boomgaardstraat enz. - liggen veel vuile sloten. Kan in die situatie ook varbetering worden gebracht? Achter de school aan de Emmastraat loopt een sloot. Aansluiting aan de riolering was wel moei lijk, omdat de bewoners niet volledig wilden meewerken, maar de toestand kan toch niet eeuv/ig blijven zoals hij is? De heer VAN BEEK gelooft, dat de burgemeester en de secretaris wel zullen getuigen, dat hieraan haid wordt gewerkt. De zaak kan echter niet worden geforceerd. Het moet naar den Haag. Het overgrote deel van de Willem straat is al op de riolering aangesloten. Destijds zijn er zo'n 300 cir culaires verzonden. Men kan geen ijzer met handen breken. Er komt wel een eind aan.^Er zijn ongeveer 5 a 600 gevallen in heel Roosendaal. Nu hebben er al 300 mensen uit eigen beweging aangesloten. Spreker verzoekt de heer Peters, wat geduld te hebben. Er wordt voldoende aandacht aan oesteed en er zal worden doorgegaan tot de laatste aangesloten is. De heer VA> NASSAU gelooft, dat de nieuwe Huurwet gaat bepalen, dat men d® huur niet mag verhogen als er geen rioolaansluiting is gemaakt. De heer VOS zegt, dat de belanghebbenden wel aan de voorzijde kunnen aan sluiten op het riool van de Willemstraat, maar dat daarmee uiteraard die sloot niet weg is. De tuinder Jongmans klaagt erover. Als de sloot vol is, wordt er onaangename reuk verspreid. De zaak zal nog eens bezien moeten worden. Het is de bedoeling, successievelijk tot sanering van de öinnenstad te komen. Vroeger legde men koolaswegen aan en daarnaast sloten. Nu is de enige oplossing het rioleren van de sloten. De heer SCHAAESMA wilde vragen, of het nu vaststaat, dat voor de zuive ring van het afvalwater nu het systeem van wegpersing naar de V/ester- schelde zal worden gevolgd en dat er niet, zoals in Oost-Brabant, speciale waterschappen voor gevormd zullen worden. De achtergrond van sprekers vraag' is deze: hij vraagt zich af, of wel de nodige objectiviteit is be tracht bij het vragen van adviezen. Zo'n bureau immers zal geporteerd - zijn -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 116