- 8 - De heer VAN BSEK antwoordt, dat die huren indertijd verhoogd zijn. Hij heeft echter niet gehoord, dat de huurverhoging niet geaccepteerd is. Hij wil graag informeren en de vragenstelster inlichten. Als het waar is, zal spreekster zoveel mogelijk bevorderen, dat de mensen hun geld terug krijgen Wat de nu voorgestelde werkzaamheden betreft, zullen de belanghebbenden alleen huurverhoging moeten betalen voor de verbeteringen; niet voor de herstelwerkzaamheden. MEVROUW ELSINGA-LOOY zegt, dat al van juli af vaststaat, dat de huurver hoging, welke zij bedoelde, niet betaald behoeft te worden. De heer VAN OVERVEED vraagtof het niet wenselijk is, voor deze beste ding het aantal aannemers wat uit te breiden. Bij grondwerk worden meest al ongeveer 7 aannemers gevraagd. Het hier voorgestelde aantal is wat klein. Als deze aannemers met dezelfde loodgieter of electricien werken - wat mogelijk is - is er geen concurrentie. De heer VAN BEEK zegt, dat dit geen gewone aanbesteding is, maar een betreffende een vertrouwenswerk. Hiervoor is een grote betrouwbaarheid van de aannemers nodig. Van de in het prae-advies genoemde aannemers is bekend, dat ze het werk heel minutieus zullen uitvoeren zoals het moe t De heer VAN NASSAU vraagt, of niet had moeten vaststaan, welk gedeelte van de som betrekking heeft op onderhoudswerk en welk gedeelte op ver- beteringswerk. Als spreker zich niet vergist, kan een particulier voor het aanbrengen van een watercloset premie krijgen. Dit geldt voor de gemeente niet. Gaan echter deze huurders huurverhoging betalen over het volle bedrag van de verbetering (dus ook voor de volledige kosten van de wc-aanleg), dan worden ze benadeeld. De heer VAN BEEK zegt, dat Den Haag aangeeft, waarvoor huurverhoging be taald moet worden. De huurverhoging zal alleen de verbeteringswerkzaam heden betreffen; dus de schuurtjes en de closets. We hebben hetzelfde geval gehad in de Wilhelminastraat en de Emmastraat; er kwam toen een huurverhoging ad 0,25 per week. De heer VAN NASSAU merkt op, dat daar de kosten werden vastgesteld vóór het werk werd uitgevoerd. De VOORZITTER merkt op, dat het rijk de grootte van de huurverhoging be paalt; deze zal wel redelijk zijn. De heer MOERINGS zegt, dat in de laatste vergadering van de commissie van openbare werken is besloten te adviseren, af te zien van onderhandse aanbesteding. Dit project is overigens niet in de commissie voor open bare werken geweest. Het hoorde daar wel thuis. Hetzelfde geldt voor het crediet voor aanschaffingen ten behoeve van de brandweer. Vroeger kwamen dergelijke zaken altijd in die commissie; nu ziet ze er niets meer van. DE VOORZITTER antwoordt, dat erover valt te twisten, of dit een openbaar werk is. De heer RADEMAKERS zegt, dat in prae-advies nr. 602 ook geen advies van de commissie wordt vermeld. De heer MOERINGS merkt op, dat een werkje van 800,-- wel in de commis sie komt. Spreker vindt, dat een werk van 100.000,- er ook in moet ko men. Als ze alleen over onbelangrijke zaken moet adviseren, kan de commis sie wel opgedoekt worden. - De VOORZITTER - - 9 - De VOORZITTER vraagt, of er geon reglement is, waarin staat, wat er in de commissie moet komen. De heer MOERINGS antwoordt, dat zaken als deze automatisch naar die com missie verwezen zouden moeten worden; dan kreeg men zulke vragen niet in de raad. De V00RZI11ER nodigt de heer van Beek uit, deze zaak nog eens te bezien. De heer VAN BEEK zegt dat toe. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aange nomen (zie het besluit nr. l/8807, het besluit tot 125e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente en het besluit tot 9e wijziging van de be groting 1960 van het woningbedrijf). 20 EN 21 (VOOR OMSCHRIJVING ZIE DE AGENDA). Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de onderhavige voorstellen aangenomen (zie het besluit nr. 1/8809 en het besluit tot 126e wijziging van de begroting 1960 van de gemeente). 22. ALSVOREN TOT ONDERHANDSE AANBESTEDING VAN HET RIOLERINGSPLAN "VILLA PARK VERFRAAIING" (PRAE-ADVIES NO. 602). De heer RADEMAKERS mist ook hier het advies van de commissie. De VOORZITTER antwoordt, dat dit advies bij de stukken ligt. Hij doet er voorlezing van. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel hierna aangenomen (zie het besluit nr1/8795). 23. ALSVOREN TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 36, 4e LID, VAN DE WONINGWET TEN AANZIEN VAN VERSCHILLENDE GEBIEDEN IN DE GEMEENTE (PRAE-ADVIES NO. 603 De voorzitter zegt, dat het hier onderdelenplannen betreft, die nog niet in procedure gebracht konden worden. Men zou kunnen zeggen: laten we de beslissing op verzoeken om bouwvergunning aanhouden, maar daarin schuilt het gevaar, dat dan ook de schadevergoedingsverordening van toepassing is. Daarom voelen b. en w. steeds meer voor het verlenen van de desbetreffende bouwvergunningen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het onderhavige voorstel aangenomen (zie het besluit nr1/8812). 24. ALSVOREN TOT BESCHIKBAARSTELLING VAN CREDIET VOOR AANSCHAFFING VAN EEN VEEGMACHINE VOOR OPENBARE WERKEN (PRAE-ADVIES NO. 6O4). ENIGE Raadsleden wijzen op het bezwaar, dat met behulp van de veegmachine geen straatgedeelten onder geparkeerde auto's kunnen worden geveegd. De VOORZITTER antwoordt, dat hetzelfde bezwaar geldt, als met handvegers wordt gewerkt. Overigens blijven voor bepaalde straten van de gemeente och straatvegers nodig. Iemand, die een eigen auto heeft, moet dan maar goedvinden, dat er wat vuil blijft liggen. De heer BRkAi merkt op, dat het niet altijd de eigen auto is die voor de deur staat. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna het onderhavige voorstel aange nomen (zie de besluiten tot 127e wijziging van de begroting 1960 van de - gemeente -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad, 1916-1999 | 1960 | | pagina 115